elektroinstalator.com.pl

Znaleziono 9 pozycji/ę"ustawa"

Wyników 1 - 9 z 9

Napięcia w pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych

Kategoria: Branża
Utworzone: środa, 28, październik 2015 12:14

Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana. Do wniosku, który jako pierwszy wysnuł Heraklit z Efezu, można także dojść, analizując całkowicie nam współczesne regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa pracy w energetyce. Ustawa Prawo energetyczne nowelizowana jest właściwie co roku. W ostatniej dekadzie dwukrotnie zmieniały się też przepisy regulujące kwestie konieczności okresowego odnawiania uzyskanych kwalifikacji energetycznych, a to nie wszystko.

20151028urządzeniaelektroenergetycznych540
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych również wprowadziło wiele zmian. Nic dziwnego, że prowadzący eksploatację urządzeń energetycznych czują się zdezorientowani.

Odbiór i transport zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od konsumenta

Kategoria: Normy i przepisy
Utworzone: wtorek, 08, wrzesień 2015 11:59

Biosystem S.A., zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w BolęcinieCzy obowiązek bezpłatnego odbioru od konsumenta i transportu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do legalnie działających zakładów przetwarzania może zależeć od dobrej woli kierowcy? Ustawa o elektroodpadach może obowiązywać już wkrótce.

Projekt Ustawy o elektroodpadach został poparty przez wymaganą większość Senatorów w Komisji Środowiska, zatem można spodziewać się, że ustawa przyjęta będzie w zaproponowanym kształcie. Ministerstwo Środowiska „naciskało" od dawna, aby spóźniona już o co najmniej półtora roku ustawa mająca dostosować regulacje polskie do dyrektywy UE została potraktowana priorytetowo i tak się stało. Jeśli zostanie w dalszej kolejności podpisana przez Prezydenta RP, to nowe przepisy wejdą w życie już 1 stycznia 2016 r. Celem dokumentu ma być zwiększenie poziomu odzysku elektrośmieci i walka z patologiami istniejącymi w systemie.

Fotowoltaika prosumencka w świetle ustawy o OZE (2)

Kategoria: Odnawialne źródła energii
Utworzone: piątek, 14, sierpień 2015 12:28

W poprzednim numerze czasopisma „Elektroinstalator" zamieściliśmy pierwszą część artykułu, w którym – obok informacji o mikroinstalacjach fotowoltaicznych w Polsce na koniec 2014 r. – przedstawiono uwagi dotyczące fotowoltaiki prosumenckiej w odniesieniu do projektu nowelizacji ustawy o OZE. Poniżej druga część artykułu.

Warto też pamiętać, że inwestycje prosumenckie wymagają dużych niepodatkowych nakładów własnych prosumenta (niepłatne i trudne do udokumentowania dla kontroli – o czym dalej – nakłady pracy własnej), zarówno na etapie przygotowania inwestycji, jak i jej realizacji. Nawet przy typowych, wystarczających i określonych przez ustawodawcę taryfach gwarantowanych, dających duże uproszczenia proceduralne i realne odciążenie prosumenta od biurokracji, mogą one przekraczać 10% kosztów całkowitych rocznych. W systemie, w którym prosument dodatkowo musi najpierw zrozumieć, a potem starać się nauczyć wykorzystać podany przez MG wzór, koszty te – zupełnie zbędne nakłady pracy – wzrosną znacząco. Poprawność jego zastosowania ma podlegać kontroli prezesa URE, a w przypadku stwierdzonego uchybienia prosument ma tracić prawo do ceny gwarantowanej (nawet tej najniższej) i „wracać" do średniej ceny rynkowej. Nietrudno przewidzieć ile bankructw i rodzinnych dramatów wykreować może taki mechanizm, gdyby doszło do jego uchwalenia.

Ustawa o OZE – czy jest nam potrzebna?

Kategoria: Odnawialne źródła energii
Utworzone: poniedziałek, 15, czerwiec 2015 08:33

Miks elektroenergetyczny w Polsce w 2013 roku. Źródło: PIGEONa początku marca 2015 r. Prezydent RP, Bronisław Komorowski, podpisał ustawę o OZE - akt prawny, który w Polsce powinien być już przynajmniej od 10 lat, a na pewno - od 2011 r. Polska jest jednym z ostatnich krajów UE, który wdraża regulacje prawne w tym zakresie i to jeszcze nie całkiem, bo wciąż czekamy na przepisy wykonawcze.

W związku z brakiem odpowiednich uregulowań już od 2011 r. Komisja Europejska chciała naliczać Polsce kary za niewdrażanie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Prace nad ustawą o OZE przebiegały u nas długo i były przedmiotem wielu intensywnych dyskusji. Emocje, które temu towarzyszyły, wydają się jednak przesadzone, ponieważ w ogólnym bilansie energetycznym kraju udział energii elektrycznej nie przekracza 20%, na koniec 2013 r. – 11,3%, a ustawa w obecnym kształcie dotyczy w praktyce wyłącznie wytwarzania energii elektrycznej (ciepło w tym także tzw. systemowe zostało w trakcie prac komisji sejmowej całkowicie wyeliminowane). Pracom towarzyszyło ścieranie się interesów z jednej strony lobby OZE, które wzorem doświadczeń z innych krajów UE oczekiwało, że dzięki ustawie będzie względnie niskim kosztem osiągać przez wiele lat całkiem niezłe zyski, a z drugiej - oligopolu energetycznego, który mając monopol na dostarczanie energii elektrycznej w Polsce, nie chciał nic z tego monopolu stracić. Przy tak skrajnych postawach trudno było oczekiwać szybkiego i dobrego wyniku prac.

Ustawa o OZE – nadchodzi zielona rewolucja

Kategoria: Odnawialne źródła energii
Utworzone: wtorek, 28, kwiecień 2015 10:12

Moduły fotowoltaiczne na dachuUstawa o odnawialnych źródłach energii (OZE) wchodzi w życie 4 maja 2015 r. Nowe regulacje to szansa na rozwój energooszczędnego budownictwa i większy udział energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł. Skorzystają przedsiębiorstwa i osoby fizyczne wytwarzające zieloną energię na własne potrzeby, które dodatkowo mogą czerpać zyski z odsprzedaży jej nadwyżek.

Ustawa o OZE z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz. U z 2015 r., poz. 478) to efekt trwających ponad 4 lata dyskusji i prac legislacyjnych, mających na celu wsparcie rozwoju rynku pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł takich jak: słońce, wiatr, woda czy biomasa. Wprowadzone regulacje mają umożliwić Polsce spełnienie unijnych wymagań, według których państwa członkowskie muszą zapewnić już w roku 2020 min. 15% udziału zielonej energii w konsumpcji finalnej.

Ustawa o OZE

Kategoria: Normy i przepisy
Utworzone: wtorek, 28, kwiecień 2015 09:51

Działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji, zwana „działalnością gospodarczą w zakresie małych instalacji", jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do odpowiedniego rejestru, zwanego dalej „rejestrem wytwórców energii w małej instalacji", który jest prowadzony przez Prezesa URE. Dokonuje on do niego wpisu na podstawie wniosku wytwórcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji.

Ważne i potrzebne
Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii jest obowiązane do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci z podmiotami ubiegającymi się o to na zasadzie równoprawnego traktowania. Przyłączane są w pierwszej kolejności instalacje odnawialnych źródeł energii, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dostarczania tych paliw lub energii, a żądający zawarcia umowy spełnia warunki przyłączenia do sieci i odbioru. Jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne odmówi zawarcia umowy o przyłączenie do sieci lub przyłączenia w pierwszej kolejności instalacji odnawialnego źródła energii, jest obowiązane niezwłocznie pisemnie powiadomić o odmowie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i zainteresowany podmiot, podając przyczyny odmowy.

Sejm przyjął ustawę o OZE i odrzucił poprawki Senatu

Kategoria: Pozostałe
Utworzone: piątek, 20, luty 2015 13:14

Sejm w dzisiejszym głosowaniu (20 lutego) przyjął ustawę o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE). Jednocześnie podczas głosowania odrzucił poprawkę Senatu, która likwidowała taryfy FiT dla mikroinstalacji do 10 kW mocy.

Oznacza to, że wprowadzono taryfę 75 gr/kWh energii produkowanych przez przydomowe mikroinstalacje.

(Ei)

Sejm uchwalił ustawę o odnawialnych źródłach energii (OZE)

Kategoria: Prawo
Utworzone: piątek, 16, styczeń 2015 13:11

Nowa ustawa wprowadza system aukcyjny w miejsce systemu zielonych certyfikatów (świadectw pochodzenia) dla nowych instalacji.

Przech uchwaleniem przyjęto część spośród 64 poprawek do projektu.
Za uchwaleniem ustawy o OZE było 238 posłów, 167 przeciw, a 36 wstrzymało się od głosu. Według analiz nowy system pozwoli zaoszczędzić 20 mld zł do 2020 r.

Nowością jest też wyszczególnienie na rachunkach za energię elektryczną "opłaty OZE".

Elektroodpady po nowemu

Kategoria: Normy i przepisy
Utworzone: wtorek, 09, wrzesień 2014 13:09

Nowy projekt ustawy o elektroodpadach może być ze wszech miar rewolucyjny. Brakuje przysłowiowej kropki nad „i", czyli rozwiązań szczegółowych regulujących jednoznacznie zasady postępowania z elektroodpadami.

23 maja br. opublikowany został projekt ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Dla branży był to dokument wyczekiwany od miesięcy, bowiem w lutym 2014 r. minął termin, jaki UE wyznaczyła Polsce na jego przygotowanie. Teraz projekt wszedł w fazę konsultacji społecznych. Dzięki zaproszeniu do dyskusji szerokiego kręgu przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji branżowych, dyskusja nad kształtem ustawy, a dziś nad jej udoskonaleniem, toczy się wreszcie na właściwym poziomie merytorycznym.

70 1


AcyMailing Module