Od redakcji 7-8/2022

okladka Eeltroin 7 2022 iintSzanowni Państwo,

Zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii jest wysokie nie tylko ze względu na postawione przez Komisję Europejską cele klimatyczne, lecz także – a może przede wszystkim – ze względu na potrzebę przynajmniej częściowego uniezależnienia się energetycznie naszego kraju. Potrzebę tę drastycznie uwypukliła wojna w Ukrainie i europejskie sankcje nałożone na rosyjskiego agresora. Zgodnie z wiążącym dla Polski unijnym celem redukcji emisji o 55% w 2030 r. nasz kraj będzie zobligowany pozyskiwać ponad 18 GW mocy z elektrowni wiatrowych na lądzie.

Więcej…

Ustawa o OZE

Działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji, zwana „działalnością gospodarczą w zakresie małych instalacji", jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do odpowiedniego rejestru, zwanego dalej „rejestrem wytwórców energii w małej instalacji", który jest prowadzony przez Prezesa URE. Dokonuje on do niego wpisu na podstawie wniosku wytwórcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji.

Ważne i potrzebne
Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii jest obowiązane do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci z podmiotami ubiegającymi się o to na zasadzie równoprawnego traktowania. Przyłączane są w pierwszej kolejności instalacje odnawialnych źródeł energii, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dostarczania tych paliw lub energii, a żądający zawarcia umowy spełnia warunki przyłączenia do sieci i odbioru. Jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne odmówi zawarcia umowy o przyłączenie do sieci lub przyłączenia w pierwszej kolejności instalacji odnawialnego źródła energii, jest obowiązane niezwłocznie pisemnie powiadomić o odmowie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i zainteresowany podmiot, podając przyczyny odmowy.

W przypadku, gdy przedsiębiorstwo energetyczne odmówi przyłączenia do sieci instalacji odnawialnego źródła energii z powodu braku warunków technicznych wynikających z braku niezbędnych zdolności przesyłowych sieci, określa ono planowany termin oraz warunki wykonania niezbędnej rozbudowy lub modernizacji sieci, a także określa termin przyłączenia.

W przypadku braku technicznych lub ekonomicznych warunków przyłączenia w zakresie mocy przyłączeniowej określonej we wniosku o określenie warunków przyłączenia instalacji odnawialnego źródła energii, przedsiębiorstwo energetyczne powiadamia podmiot ubiegający się o przyłączenie o wielkości dostępnej mocy przyłączeniowej, dla jakiej mogą być spełnione te warunki.

Przyłączający jest zobowiązany określić w warunkach przyłączenia przewidywany harmonogram prowadzenia prac, uwzględniający poszczególne etapy rozbudowy sieci, a także zestawienie planowanych prac.

Podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wymaga uzyskania koncesji na zasadach i warunkach określonych w ustawie - Prawo energetyczne, z wyłączeniem wytwarzania energii elektrycznej:
1) w mikroinstalacji;
2) w małej instalacji;
3) z biogazu rolniczego;
4) wyłącznie z biopłynów.

Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii
Wytwórcą energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji, może być:
1) osobą fizyczną niewykonującą działalności gospodarczej, która wytwarza energię elektryczną w celu jej zużycia na własne potrzeby;
2) przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Warto wiedzieć, że wytwórca energii elektrycznej z OZE pisemnie informuje operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do którego sieci ma zostać przyłączona mikroinstalacja, o terminie przyłączenia mikroinstalacji, jej planowanej lokalizacji oraz o rodzaju tej mikroinstalacji i jej mocy zainstalowanej elektrycznej, nie później niż w terminie 30 dni przed dniem planowanego przyłączenia mikroinstalacji do sieci operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.

Również informuje operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do sieci którego została przyłączona mikroinstalacja o:
1) zmianie rodzaju mikroinstalacji i jej mocy zainstalowanej elektrycznej – w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych;
2) zawieszeniu lub zakończeniu wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji – w terminie 14 dni od dnia zawieszenia lub zakończenia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji;

Wytwórca informuje także operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, o ilości:
a) wytworzonej przez niego energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji,
b) energii elektrycznej sprzedanej przez niego sprzedawcy zobowiązanemu, która została wytworzona z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji i wprowadzona do sieci operatora systemu dystrybucyjnego - w terminie 7 dni od dnia zakończenia kwartału;
4) dacie wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji lub o dacie zakończenia modernizacji tej instalacji – w terminie 7 dni od tej daty.

 

(...)

 

Przemysław Gogojewicz

Pełna wersja artykułu w EI 3/2015 do zakupu na portalu www.e-czasopismo.pl oraz www.magazyn-online.com

Wyszukiwarka

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

ewydanie

konf bpoz 160x222

 

like Newsletter!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem