elektroinstalator.com.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Expert Media Sp. z o.o. poprzez stronę internetową www.elektroinstalator.com.pl

I. Zagadnienia ogólne

 1. Na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Expert Media Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. KEN 95, klatka 18b, 02-777 Warszawa (dalej: „Expert Media”) ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej: „Regulamin”).

 2. Usługi uregulowane niniejszym Regulaminem świadczone są przez Expert Media.

 3. egulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez stronę internetową www.elektroinstalator.com.pl, a także warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 4. Korzystanie z usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

 5. Do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną niezbędne jest, aby Usługobiorca posiadał dostęp do sieci Internet, do witryn WWW, a do odbierania wiadomości pocztą elektroniczną - konto email.

 6. Zakazane jest przesyłanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, tj. mogących wprowadzić w błąd, obraźliwych, naruszających normy społeczne, mogących uszkodzić systemy komputerowe.

 7. Usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Expert Media jest Newsletter wysyłany poprzez moduł mailingowy dostępny dla wszystkich użytkowników Internetu.

 8. Usługobiorca musi być świadomy, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z różnymi zagrożeniami, takimi jak wirusy komputerowe, tzw. trojany czy robaki (worms), jak również można być narażonym na działania tzw. hackerów.

II. Podstawowe pojęcia

 1. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.

 2. Expert Media - Expert Media Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. KEN 95, klatka 18b, 02-777 Warszawa.

 3. Usługobiorca - podmiot korzystający z usług Expert Media Sp. z o.o., który jest stroną umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 4. Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach.

III. Usługa

 1. Usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Expert Media poprzez stronę internetową: www.elektroinstalator.com.pl jest Newsletter wysyłany poprzez moduł mailingowy dostępny dla wszystkich użytkowników Internetu.

 2. Usługa ma charakter informacyjny i jest bezpłatna. Informacje zawarte w Newsletterze dotyczą: branży elektroinstalacyjnej, w tym produktów, technologii, realizacji, wydarzeń, firm i stowarzyszeń związanych z branżą.

 3. Newsletter może zawierać również informację handlową dotyczącą działalności Expert Media, w szczególności dotyczącą wydawanych przez Expert Media czasopism, organizowanych imprez, konferencji, warsztatów bądź informację handlową, reklamę dotyczącą innych podmiotów bądź ich produktów. Zamówienie Newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie wyżej wskazanej informacji handlowej.

IV. Zawarcie i odstąpienie od Umowy

 1. Zamówienie Usługi Newsletter następuje poprzez podanie przez Usługobiorcę adresu e-mail na odpowiednim formularzu zamówienia znajdującym się na stronie: http://www.elektroinstalator.com.pl/ oraz naciśnięcie przycisku „zamów”. Następnie na adres podany przez Usługobiorcę zostanie przesłany wygenerowany automatycznie e-mail w celu potwierdzenia zamówienia Newslettera.

 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą kliknięcia przez Usługobiorcę na link zawarty w mailu, o którym mowa w punkcie powyżej.

 3. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

 4. Zamówiony Newsletter przesyłany jest na podany przez Usługobiorcę adres e-mail.

 5. Usługobiorca rozwiązuje Umowę w przedmiocie świadczenia Usługi Newslettera poprzez zgłoszenie żądania zaprzestania wysyłania Newslettera. Expert Media usunie podany przez Usługobiorcę adres elektroniczny ze swojej bazy wysyłkowej w terminie: 14 dni.

V. Inne postanowienia

 1. Expert Media nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Newslettera wynikający z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności gdy brak dostępu do Usługi wynika z błędnej rejestracji Usługobiorcy.

 2. Expert Media zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej dla dokonania koniecznych prac konserwatorskich.

 3. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców będących osobami fizycznymi w przypadku usługi Newsletter może dotyczyć: adresów e-mail oraz innych danych podanych przez Usługobiorcę podczas rejestracji.

 4. Expert Media będzie korzystać z podanych przez Usługobiorcę, będącego osobą fizyczną, danych osobowych wyłącznie w celu wykonywania Usługi, chyba że Usługobiorca wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych także w innych celach.

 5. Expert Media zastrzega sobie prawo zaprzestania w każdym czasie świadczenia Usługi. O zamiarze zaprzestania świadczenia Usług bądź Usługi poinformuje Usługobiorcę z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem poprzez przesłanie informacji na adres elektroniczny podany przez Usługobiorcę podczas zamawiania Usługi.

 6. Expert Media zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług wobec Usługobiorcy, którego działania będą szkodliwe dla Expert Media.

VI. Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących Usługi, w szczególności niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, Usługobiorca może złożyć reklamację.

 2. Usługobiorca składa reklamację za pomocą listu elektronicznego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 3. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu oraz adres elektroniczny Usługobiorcy, jeżeli została wysłana z innego adresu niż podany uprzednio.

 4. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Expert Media powiadamia w tym terminie reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

 5. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana Usługobiorcy na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach: http://www.elektroinstalator.com.pl/ i stanowi integralną część zawieranej z Usługobiorcą umowy.

 2. Expert Media może zmienić Regulamin w każdym czasie. Usługobiorca powiadamiany jest każdorazowo o zmianie Regulaminu e-mailem. Zmieniony Regulamin będzie wiążący dla Usługobiorcy, o ile w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania informacji o zmianie nie zrezygnuje z Usługi.

 

AcyMailing Module