Od redakcji 1/2018

Szanowni Państwo,Okladka

pierwszy w tym roku zeszyt Elektroinstalatora zdominowała tematyka oświetleniowa i grzewcza. Nie bez powodu, wszakże sezon zimowy ruszył całą parą. Weszliśmy w okres powszechnego niedoboru światła, niskich temperatur oraz zwiększonego zapotrzebowania na energię. Według Głównego Urzędu Statystycznego Polacy 3/4 swoich wydatków na energię przeznaczają na ogrzewanie, resztę na prąd i podgrzanie wody.

Więcej…

Fotowoltaika − optymalne formy inwestowania w Polsce

2013-07-63-1Polskie regulacje prawne i podatkowe przewidują szereg form prawnych, w ramach których inwestorzy mogą realizować plany biznesowe w Polsce. Inwestorzy, którzy planują wejście na polski rynek, powinni nie tylko opracować dokładny biznesplan, ale też dokonać wyboru optymalnej formy inwestowania, biorąc pod uwagę założenia co do rodzaju prowadzonej działalności, okresu trwania inwestycji, a także momentu oraz sposobu wyjścia z inwestycji. Wybór formy prawnej ma bowiem wpływ zarówno na wysokość obciążeń podatkowych bieżącej działalności operacyjnej, jak i na opodatkowanie zysków wypłacanych w czasie trwania inwestycji czy też w związku z jej zbyciem.

 

Polskie spółki handlowe

Inwestorzy, którzy planują długoterminowe przedsięwzięcia biznesowe w Polsce, wybierają na ogół inwestowanie poprzez polskie spółki handlowe. Polski Kodeks spółek handlowych (KSH) przewiduje zasadniczo dwie grupy spółek handlowych: osobowe i kapitałowe. Do spółek osobowych zalicza się spółkę jawną, partnerską, komandytową i komandytowo-akcyjną. Spółki kapitałowe to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna.

Spółka osobowa utworzona w Polsce nie ma osobowości prawnej, ale ma zdolność prawną (m.in. zdolność do zawierania umów cywilnoprawnych). Nie jest ona podatnikiem podatku dochodowego. Dochód wypracowany przez spółkę osobową podlega opodatkowaniu przez jej wspólników (tzw. zasada transparencji), proporcjonalnie do określonego w umowie spółki udziału w zysku. W zależności od rodzaju spółki osobowej, różnie kształtuje się odpowiedzialność jej wspólników za zobowiązania spółki: może ona zostać istotnie ograniczona w przypadku komandytariusza w spółce komandytowej oraz akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej, a nieograniczona odpowiedzialność ciąży na komplementariuszach w spółkach wymienionych rodzajów (podobnie jak w przypadku wspólników spółki jawnej). Spółka kapitałowa ma natomiast osobowość prawną i jest podatnikiem podatku dochodowego. Minimalny kapitał zakładowy wynosi 5000 zł dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i 100 000 zł dla spółki akcyjnej, te kwoty stanowią w praktyce górną granicę odpowiedzialności udziałowców za zobowiązania spółki kapitałowej.

 

Inwestycje bezpośrednie

Niezależnie od możliwości inwestowania poprzez polskie spółki, możliwe jest również inwestowanie w Polsce w sposób bezpośredni, tzn. z wykorzystaniem już istniejących zagranicznych wehikułów inwestycyjnych (spółek osobowych lub kapitałowych). W takim przypadku przedsiębiorcy podejmują działania biznesowe w Polsce:

  • bez odrębnej rejestracji zagranicznego podmiotu;
  • działają w Polsce przez tzw. „oddział”, podlegający rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym;
  • tworzą tzw. „przedstawicielstwo”, które zgodnie z odrębnymi przepisami może być ustanawiane celem prowadzenia działalności w zakresie reklamy i promocji zagranicznego przedsiębiorcy.

Taka stała placówka, przez którą prowadzona jest działalność gospodarcza, czy to w formie zarejestrowanego oddziału, czy też bez odrębnej rejestracji, stanowi zakład zagranicznego przedsiębiorcy w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. W szczególności, stała placówka – zakład – powstaje co do zasady w przypadku udziału zagranicznego przedsiębiorcy w polskiej spółce osobowej.

 

Opodatkowanie podatkiem dochodowym w Polsce

W świetle polskich ustaw o podatku dochodowym opodatkowaniu w Polsce podlegają podmioty mające w Polsce siedzibę lub zarząd – w odniesieniu do całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (nieograniczony obowiązek podatkowy), a także inne podmioty w odniesieniu do tych dochodów, które osiągają na terytorium Polski (nie rezydenci – ograniczony obowiązek podatkowy).

Podstawą opodatkowania jest dochód, wyliczony jako różnica pomiędzy sumą przychodów podatkowych oraz wydatków uznanych za koszty uzyskania przychodów. W przypadku niektórych rodzajów dochodów – jak np. dywidendy – podatek pobierany jest od kwoty przychodów. Podstawowa stawka podatkowa to 19%. Ponadto określone rodzaje przychodów osiąganych w Polsce przez nierezydentów podlegają opodatkowaniu u źródła. Przykładowo, dla dywidend jest to 19%, dla odsetek i przychodów z tytułu usług niematerialnych 20%. W obydwu przypadkach może mieć zastosowanie niższa stawka, wynikająca z dyrektyw unij nych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, przy spełnieniu określonych warunków.

W praktyce powyższe oznacza, że dochody osiągane przez polską spółkę kapitałową z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej są co do zasady zawsze opodatkowane polskim podatkiem dochodowym. Wypłata zysków spółki kapitałowej (dywidendy) do jej udziałowca również podlega opodatkowaniu. Wysokość stawki podatkowej zależy od rodzaju udziałowca i wynosi:

  • 0%, jeśli udziałowcem jest inna spółka kapitałowa będąca rezydentem podatkowym (podlegająca opodatkowaniu od całości swoich dochodów) w państwie członkowskim UE, pod warunkiem posiadania co najmniej 10% udziału przez okres co najmniej 2 lat;
  • co do zasady 15%, jeśli udziałowcem jest zagraniczna spółka osobowa lub osoba fizyczna (stawka podatkowa zależnie od regulacji danej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania);
  • 19%, jeśli rezydencja podatkowa beneficjenta dywidendy nie może być udokumentowana certyfikatem rezydencji.

Takie „podwójne” opodatkowanie osiąganych zysków – zarówno na poziomie spółki, jak i wspólnika – nie występuje w przypadku działalności poprzez spółkę osobową. Wspólnik w polskiej spółce osobowej wylicza i odprowadza podatek w związku z dochodami uzyskanymi z działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę osobową. Późniejsza wypłata takich dochodów do wspólnika – czy to będącego polską, czy też zagraniczną osobą prawną lub fizyczną, nie podlega już dodatkowo polskim obciążeniom podatkowym. Podobnie w przypadku, gdy działalność w Polsce jest prowadzona przez zagraniczną spółkę osobową lub kapitałową: polski podatek dochodowy jest należny w odniesieniu do dochodów powstających poprzez zakład w Polsce, a wypłata już opodatkowanych dochodów do jednostki macierzystej nie podlega dodatkowym obciążeniom podatkowym w Polsce.

Podsumowując, swoiste „podwójne” opodatkowanie – tj. na poziomie spółki i jej udziałowców – dochodów osiąganych z działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce może nastąpić w przypadku spółki kapitałowej, gdy jej udziałowcem jest podmiot inny niż spółka kapitałowa, w odniesieniu do której są spełnione warunki wynikające z dyrektywy UE, pozwalające na zwolnienie z opodatkowania wypłacanej dywidendy.

 

(...)

 

Katarzyna Klimkiewicz
Doradca podatkowy Partner w DPPA Tax Klimkiewicz Sp. z o.o.

 

Więcej na ten temat przeczytają Państwo w Elektroinstalatorze nr 07-08/2013

 

Wyszukiwarka

like Newsletter!

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem