Od redakcji 5/2020

ELektroinstalator5 2020 okl internet1Szanowni Państwo,

Łazienki i prysznice to obszary wysokiego ryzyka, dlatego wymagane środki ostrożności są odpowiednio rygorystyczne, a przepisy surowsze niż te dotyczące większości innych pomieszczeń. Środki ostrożności stosowane w łazienkach są oparte na: wytyczeniu stref, w których umieszczenie sprzętu elektrycznego jest ograniczone lub zabronione, ścisłym przestrzeganiu wymagań określonych dla każdej strefy, ustanowieniu połączenia ekwipotencjalnego między wszystkimi zewnętrznymi częściami metalowymi w danych strefach.

Więcej…

Programy komputerowe specjalne do doboru aparatów zabezpieczających firmy ETI Polam

Prawidłowy dobór bezpieczników topikowych i innych aparatów zabezpieczających instalacje elektroenergetyczne wymaga zarówno dokładnej analizy układu instalacji, jak i znajomości danych katalogowych zabezpieczeń (charakterystyk czasowo-prądowych i energetycznych, przebiegów, itp.) oraz ich wzajemnych relacji zapewniających selektywną współpracę. Zadanie to ułatwiają przygotowane przez firmę ETI Polam dwa specjalne programy: ETI Fuse i Fuse Finder, które są do pobrania na stronie www.etipolam.com.pl

 

Program ETI Fuse

Dobór właściwego bezpiecznika lub wyłącznika nadprądowego do zabezpieczenia instalacji oraz szybkie porównanie ich charakterystyk czasowo-prądowych mogą być niejednokrotnie bardzo pracochłonne. Program ETI Fuse pozwala na wyświetlenie charakterystyk czasowo- prądowych (t-I), charakterystyk prądów ograniczonych oraz charakterystyk energetycznych (całek Joule’a – I2t) dobranych aparatów zabezpieczających firmy ETI Polam i zestawienie ich na jednej podziałce logarytmicznej. W ten sposób można sprawdzić, czy aparaty te zadziałają selektywnie (wybiórczo) przy spodziewanym prądzie zwarciowym lub przeciążeniowym, zapas i granice selektywności. Można również precyzyjnie sprawdzić czas zadziałania aparatu przy danym prądzie obciążenia lub zwarcia i odwrotnie. Aby ułatwić dostęp do programu, umieszczono go na stronie http://www.etipolam.com.pl/wsparcietechniczne/oprogramowaniedlaprojektantów/programydlaprojektantów/.

 

2013-09-40-1

Rys. 1. Okno główne programu ETI Fuse

 

W celu uruchomienia programu należy kliknąć ikonę, po czym ukaże się okno główne pokazane na rys. 1. Aby wybrać charakterystykę t-I dobranego aparatu, należy na pasku menu wybrać Actions/Select fuses lub kliknąć symbol graficzny wkładki topikowej, jak pokazano strzałkami na rys. 2.

 

2013-09-40-2

Rys. 2. Pasek menu

 

Po kliknięciu pojawi się okno wyboru z następującymi grupami aparatów zabezpieczających (rys. 3):

  • CH – wkładki topikowe cylindryczne;
  • D – wkładki topikowe instalacyjne D (gG);
  • DO – wkładki topikowe miniaturowe DO (gG);
  • ETIMAT – wyłączniki nadprądowe o charakterystykach B, C i D;
  • NV aM – wkładki topikowe nożowe o charakterystyce aM;
  • NV gG – wkładki topikowe nożowe o charakterystyce gG;
  • Ultra Quick – wkładki topikowe o charakterystyce aR lub gR do zabezpieczania półprzewodników.

 

2013-09-40-3

Rys. 3. Okno wyboru aparatów zabezpieczających

 

Aparaty zabezpieczające pokazane w oknie wyboru (rys. 3) umieszczone są w grupach i podgrupach. Grupy aparatów, które mają podgrupy oznaczone są przed nazwą znakiem +. Podwójne kliknięcie na danej grupie wyrobów rozwij a tę grupę na podgrupy. Np. kliknięcie na grupę wkładek topikowych DO rozwij a tę grupę na podgrupy DO1, DO2 i DO3. Natomiast podwójne kliknięcie na wybraną podgrupę rozwij a ją na zestaw prądów znamionowych wkładek występujących w tej podgrupie (rys. 4).

 

2013-09-41-1

Rys. 4. Rozwinięta podgrupa na zestaw prądów znamionowych wkładek DO1

 

Chcąc wyświetlić na skali logarytmicznej charakterystykę czasowo-prądową (t-I) wkładki topikowej (np. DO1) o żądanym prądzie znamionowym, należy ją zaznaczyć w lewym oknie (zostanie podświetlona na niebiesko), a następnie nacisnąć przycisk w celu umieszczenia jej w prawym oknie (rys. 5).

 

2013-09-41-2

Rys. 5. Zaznaczona charakterystyka wkładki topikowej DO1, 400V, gG, 16A

 

Teraz należy zaznaczyć daną wkładkę w prawym oknie i nacisnąć przycisk OK. Pojawi się następne okno z możliwością wyboru charakterystyki t-I (I/t characteristic), charakterystyki prądów ograniczonych wkładek (Cut-Off current) lub ich charakterystyk całek Joule’a (Operating I2t characteristic). Po zaznaczeniu żądanej charakterystyki należy kliknąć OK. W docelowym oknie pojawiła się na skali logarytmicznej charakterystyka czasowo-prądowa wkładki topikowej DO1, gG, 16A. Jest to charakterystyka rzeczywista wkładki topikowej, która powstała w czasie badania wkładki prądem przeciążeniowym i zwarciowym. Należy zauważyć, że każdemu położeniu kursora na skali logarytmicznej odpowiadają pewne wartości prądu i czasu wyświetlane w dolnej części ekranu (rys. 6).

 

2013-09-41-3

Rys. 6. Charakterystyka t-I wkładki topikowej DO1, 400V, gG, 16A

 

Chcąc odczytać czas zadziałania wkładki topikowej obciążonej pewnym prądem, należy kursor ustawić na charakterystyce wkładki topikowej dla przyjętego prądu i odczytać wartość liczbową czasu jej zadziałania w dolnej części ekranu. Program ETI Fuse umożliwia również dokładne odczytanie czasu zadziałania wkładki. W tym celu należy otworzyć tabelę kalkulacyjną poprzez kliknięcie na przycisk (rys. 7).

 

2013-09-41-4

Rys. 7. Otwieranie tabeli kalkulacyjnej

 

Tabela kalkulacyjna (rys. 8) ma 4 kolumny (dane techniczne) wyświetlonej wkładki (w tym przypadku DO1, 400V, gG, 16A), jej numer kodowy, wartość prądu Ip(A) oraz wartość czasu jej zadziałania tv(s). Jeżeli do kolumny Ip(A) zostanie wpisana wartość prądu obciążenia wkładki (np. 100 A) to w sąsiedniej kolumnie tv(s) pojawi się czas jej zadziałania (w tym przypadku 0,23540 s). Punkt o współrzędnych 100 A i 0,23540 s można nanieść na krzywą charakterystyki poprzez kliknięcie na przycisk To Graph (rys. 8). Można dodawać dodatkowe kolumny (przycisk Columns/Add) z wartościami prądu i czasu, co umożliwia odczytanie kilku wartości czasów zadziałania wkładki dla kilku prądów obciążenia lub zwarcia. Można do kolumny tv(s) wpisać wymagany czas zadziałania wkładki i program wygeneruje w kolumnie Ip(A) prąd zadziałania wkładki dla wymaganego czasu.

 

2013-09-42-1

Rys. 8. Charakterystyka t-I z tabelą kalkulacyjną

 

W programie ETI Fuse można porównać kilka charakterystyk różnych aparatów zabezpieczających. W tym celu należy wybrać drugą charakterystykę t-I wyłącznika nadprądowego np. ETIMAT B 1p, 25A. Tą samą drogą opisaną powyżej wybiera się w oknie wyboru wyłącznik nadprądowy ETIMAT- ETIMAT AC -ETIMAT AC B – ETIMAT AC B 1p – ETIMAT AC B 1p 25A. Po przeniesieniu go do prawej części okna wyboru i zaznaczeniu należy kliknąć OK, zaznaczyć charakterystykę t/I i kliknąć OK. Otrzymuje się dwie charakterystyki t-I wkładki topikowej DO1, gG 16A i wyłącznika nadprądowego ETIMAT B, 16A wyświetlone na jednej skali logarytmicznej (rys. 9).

 

2013-09-42-2

Rys. 9. Charakterystyki t-I wkładki topikowej DO1 16A i wyłącznika nadprądowego ETIMAT B 16A.

 

Z przedstawionych charakterystyk widać, że charakterystyki te przecinają się (mają punkty wspólne) i w przypadku gdy wkładka topikowa DO1 16A dobezpiecza wyłącznik nadprądowy B 16A to od prądu o wartości 75 A nie jest zachowana selektywna współpraca (wybiorczość) zastosowanych aparatów zabezpieczających. Na skali logarytmicznej można umieszczać nieograniczoną liczbę charakterystyk, oczywiście jeżeli pozwala na to czytelność wyświetlonego obrazu.

 

(...)

 

inż. Roman Kłopocki
ETI Polam

 

Pełna wersja artykułu w Elektroinstalatorze 09/2013

 

Wyszukiwarka

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

ewydanie

konf bpoz 160x222

 

like Newsletter!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem