Od redakcji 8/2018

EL 8 2018 INTERNETDrodzy Czytelnicy,

do Waszych rąk oddajemy ostatni w tym roku numer „Elektroinstalatora”. Dziękujemy za zainteresowanie czasopismem i jednocześnie zapraszamy do pozostania z nami w przyszłym roku. W 2019 roku zwiększamy liczbę „Elektroinstalatora" do 10 numerów!

W sezonie zimowym do ochrony gruntu oraz dachu przed śniegiem i lodem przydają się systemy przeciwoblodzeniowe zbudowane na bazie stałooporowych lub samoregulujących przewodów grzejnych.

Więcej…

Energetyka wiatrowa i fotowoltaika w kontekście nowej ustawy o OZE oraz ustawy „wiatrakowej”

34Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. dotycząca odnawialnych źródeł energii [4] obowiązuje od 1 lipca 2016 r. z wyjątkiem m.in. regulacji dotyczących pomocy publicznej dla wytwórcy energii elektrycznej oraz zakupu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, które wejdą w życie w późniejszym terminie.

Natomiast od połowy lipca bieżącego roku obowiązuje ustawa dotycząca elektrowni wiatrowych [3], za wyjątkiem zasad pobierania opłat od nieruchomości dotyczących elektrowni wiatrowych, które zaczną obowiązywać od początku 2017 r. Warto na te dwa akty prawne spojrzeć okiem elektryka i poznać zapisy dotyczące produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem energii słońca i wiatru przede wszystkim przez prosumentów.

Ważniejsze postanowienia w ustawie dotyczącej elektrowni wiatrowych
Ustawa [3] określa warunki i tryb lokalizacji oraz budowy elektrowni wiatrowych w sąsiedztwie istniejącej albo planowanej zabudowy mieszkaniowej. Nie dotyczy obiektów lokalizowanych na obszarach morskich. Ustawa zmienia również inne akty prawne: ustawę z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, ustawę z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawę z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z treścią art. 2 pod pojęciem elektrowni wiatrowej należy rozumieć budowlę składającą się co najmniej z fundamentu, wieży oraz elementów technicznych, o mocy większej niż moc mikroinstalacji. Natomiast określenie „elementy techniczne" obejmuje wirnik z zespołem łopat, zespół przeniesienia napędu, generator prądotwórczy, układy sterowania oraz gondolę wraz z jej mocowaniem i mechanizmem obrotu.

W omawianym dokumencie przywołano określenie mikroinstalacji podane w ustawie z 20 lutego 2015 r. [1]. Zgodnie z art. 2 mikroinstalacją jest instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW.

Zgodnie z art. 3 lokalizację elektrowni wiatrowej można ustalić wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Natomiast art. 4 określa minimalne odległości pomiędzy elektrownią wiatrową i budynkami mieszkalnymi. Odległości te muszą być zachowane przy ustalaniu lokalizacji elektrowni wiatrowej i również przy ustalaniu lokalizacji budynku mieszkalnego. Odległość ta musi być równa lub większa od dziesięciokrotnej wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu terenu do najwyższego jej punktu. Odległość powyższa musi być zachowana również w stosunku do chronionych obszarów przyrody i leśnych kompleksów promocyjnych.

W art. 5 sprecyzowano sposób ustalania odległości pomiędzy elektrownią a zabudową mieszkalną. Odległość tę mierzy się pomiędzy obrysem budynku lub granicą terenu przeznaczonego na budownictwo mieszkaniowe, a okręgiem opisanym na elektrowni wiatrowej lub granicą terenu przewidzianego na budowę takiego obiektu. Promień okręgu opisywanego na elektrowni wiatrowej jest równy połowie średnicy wirnika wraz z łopatami.

Zgodnie z zapisem zawartym w art. 7 w miejscowym planie przewidującym lokalizację elektrowni wiatrowej określa się jej dopuszczalną maksymalną wysokość. Plan taki powinno się sporządzać dla obszarów, na których nie mogą być już zlokalizowane nowe budynki mieszkalne.

Omawiany akt prawny zawiera także odpowiednie zmiany w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290), w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 i 904) oraz w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 i 831).

W przepisach przejściowych i końcowych zamieszczono uregulowania dotyczące elektrowni istniejących oraz spraw znajdujących się toku. Zgodnie z art. 12 w przypadku elektrowni wiatrowych użytkowanych w dniu wejścia w życie ustawy, a nie spełniających nowych wymogów, dopuszcza się jedynie przeprowadzenie remontu oraz wykonywanie innych czynności niezbędnych do prawidłowego użytkowania elektrowni. Nie dopuszcza się natomiast zwiększania parametrów elektrowni. Zgodnie z art. 13 wszystkie wcześniej podjęte decyzje władz budowlanych dotyczące budowy zarówno elektrowni jak i (w ich pobliżu) budynków mieszkalnych pozostają w mocy. W tej części ustawy zawarto również szczegółowe zasady postępowania dotyczące aktualnie prowadzonych procedur.

Zgodnie z treścią art. 17 do dnia 31 grudnia 2016 r. podatek od nieruchomości dotyczący elektrowni wiatrowej ustala się i pobiera zgodnie z dotychczasowymi przepisami.

Podsumowanie
Uregulowania zawarte w omawianej ustawie dotyczą profesjonalnych elektrowni wiatrowych. Gabaryty elektrowni wiatrowej zależą od mocy generatora. Ilustruje to rysunek. Ponieważ zgodnie z ustawą [3] odległość elektrowni wiatrowej od obiektów lub terenów mieszkalnych nie może być mniejsza niż 10-krotna jej wysokość, to przykładowo elektrownia o mocy od 2,5 do 5 MW i wysokości 169 m wymaga 1690 m odstępu, a o mocy od 5 do 10 MW i wysokości 210 m − 2100 m, czyli ponad 2 kilometry.

Ponadto zgodnie z ustawą lokalizacja elektrowni wiatrowej jest możliwa wyłącznie w miejscach wskazanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Tym samym nie ma możliwości zrealizowania nowych inwestycji w zakresie budowy elektrowni wiatrowych w miejscu, dla którego nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Pewne odstępstwo dotyczy m.in. inwestycji, co do których została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę. Zgodnie z zapisami ustawy również nie będzie można wybudować domów mieszkalnych lub budynków o funkcji mieszkalnej, jeżeli we wskazywanej odległości równej dziesięciokrotnej wysokości elektrowni wiatrowej wybudowana jest taka elektrownia.

 

(...)

mgr inż. Janusz Strzyżewski

Pełna wersja artykułu w EI 6/2016 do zakupu na portalu www.e-czasopismo.pl oraz www.magazyn-online.com

Wyszukiwarka

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

ewydanie

konf bpoz 160x222

 

like Newsletter!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem