Od redakcji 8/2018

EL 8 2018 INTERNETDrodzy Czytelnicy,

do Waszych rąk oddajemy ostatni w tym roku numer „Elektroinstalatora”. Dziękujemy za zainteresowanie czasopismem i jednocześnie zapraszamy do pozostania z nami w przyszłym roku. W 2019 roku zwiększamy liczbę „Elektroinstalatora" do 10 numerów!

W sezonie zimowym do ochrony gruntu oraz dachu przed śniegiem i lodem przydają się systemy przeciwoblodzeniowe zbudowane na bazie stałooporowych lub samoregulujących przewodów grzejnych.

Więcej…

Fotowoltaika prosumencka – blaski i cienie

24Odnawialne źródła energii (OZE) mogą być wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej. Ich powszechne zastosowanie wiąże się jednak z koniecznością wprowadzenia określonych preferencji. Niezbędne jest ułatwienie instalowania niewielkich instalacji wykorzystujących OZE m.in. do produkcji energii elektrycznej na własne potrzeby przy jednoczesnej możliwości odsprzedaży jej nadwyżek do sieci elektroenergetycznej. Dotyczy to wszystkich rodzajów źródeł, jednak w niniejszym artykule zostały przedstawione sprawy związane tylko z fotowoltaiką jako systemem produkcji energii, którego wykorzystanie na zasadach prosumenckich ma szanse na szerokie stosowanie.

Wprowadzenie
Moc źródeł fotowoltaicznych (FV) w Polsce wzrosła w ubiegłym roku o 240%. Na koniec 2013 r. łączna moc zainstalowana źródeł FV wynosiła 1,9 MW, w 2014 r. było to już 21 MW, a na koniec ubiegłego roku 71 MW. Dotyczy to wszystkich instalacji (dużych i małych).

Energetyka prosumencka stanowi tylko pewną (na razie niewielką) jej część. Podmiot zamierzający stać się prosumentem musi zdawać sobie sprawę, że ilość energii elektrycznej produkowana we własnej minielektrowni fotowoltaicznej w dużym stopniu zależy od warunków pogodowych. Dlatego niezbędne jest również okresowe pobieranie energii elektrycznej z sieci. Potrzebny jest, więc układ pomiarowy, który będzie rejestrował zarówno energię kupowaną, jak i energię sprzedawaną. Przed przystąpieniem do zakupu i instalowania urządzeń systemu FV niezbędne jest zasięgnięcie porady fachowca. Ponadto niezbędne jest uzyskanie warunków przyłączenia instalacji OZE wydanych przez operatora sieci. Sprawy te regulują opisane w dalszej części artykułu ustawy.

Uregulowania prawne
Od kilku lat w przepisach dotyczących OZE, w tym dotyczących prosumentów, wprowadzane są ciągłe zmiany. Początkowo przygotowywany był zestaw trzech ustaw potocznie nazywany „trójpakiem energetycznym". W jego skład miały wejść trzy skorelowane ze sobą ustawy: o odnawialnych źródłach energii, Prawo gazowe i Prawo energetyczne.

Ponieważ czas naglił – ze względu na konieczność dostosowania naszego prawa do uregulowań unijnych oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom producentów energii na potrzeby własne − przygotowano „mały trójpak energetyczny", który ukazał się w formie jednej ustawy z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z 27 sierpnia 2013 r. pozycja 984). Potoczna nazwa nie bardzo odpowiadała treści tej ustawy, ponieważ podstawowa część jej zapisów dotyczyła tylko zmian w Prawie energetycznym. Oprócz tego wprowadzono szereg niewielkich korekt w kilku innych aktach prawnych, takich jak ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym czy ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Wymieniona ustawa zawierała wszystkie potrzebne zmiany dotyczące jednego członu, czyli Prawa energetycznego. Ponadto zamieszczono w niej szereg zapisów merytorycznie przynależnych do członu drugiego, czyli OZE.

Z doprowadzeniem do szczęśliwego finału tego drugiego członu, jakim jest ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii, były największe problemy. Przez następne dwa lata powstawało szereg wersji ustawy o OZE. Ostatecznie 20 lutego 2015 r. w poz. 478 Dziennika Ustaw z 2015 r. opublikowano tekst, który dotyczył m.in. zmian w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. W ustawie tej przewidziano sukcesywne wejście w życie postanowień poszczególnych artykułów, przy czym najistotniejsze miały obowiązywać od początku 2016 r. Tymczasem 31 grudnia 2015 roku weszła w życie podpisana dzień wcześniej przez Prezydenta RP ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne. Ten nowy akt prawny wprowadza zmiany w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478). Polegają one przede wszystkim na przesunięciu terminu wejścia w życie części regulacji ustawy z 20 lutego. Będą obowiązywać nie od początku 2016 r., ale dopiero od 1 lipca 2016 r.

Dotyczy to przede wszystkim regulacji zawartych w rozdziale 4 ustawy określającego mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie energii elektrycznej oraz ciepła w odnawialnych źródłach energii. Jak podano na oficjalnej stronie Prezydenta RP wprowadzona zmiana ma umożliwić odroczenie na 6 miesięcy wejścia w życie m.in. części regulacji dotyczących mechanizmów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacjach o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 10 kW oraz regulacji dotyczących uruchomienia systemu aukcyjnego do zakupu energii elektrycznej wytwarzanej w OZE. Odroczenie wejścia w życie uregulowań zawartych w ustawie z 20 lutego ma ponadto pozwolić na przeprowadzenie dodatkowej oceny skutków wprowadzanych regulacji oraz wprowadzenie mechanizmów gwarantujących lepsze wykorzystanie różnych źródeł produkcji energii. Ponadto ustawa z 29 grudnia wprowadza rozwiązanie wspierające wytwórców energii elektrycznej produkowanej w mikroinstalacjach poprzez ustalenie, iż zakup takiej energii odbywa się po cenie równej 100% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za poprzedni kwartał, a nie w wysokości 80% średniej ceny, jak to przewidywała ustawa z 20 lutego. Nie uległy natomiast zmianie definicje zawarte w wersji z 20 lutego. W tablicy 1 zestawiono najważniejsze z nich dotyczące fotowoltaiki prosumenckiej.

25

W wykazie pojęć zawartych w ustawie nie ma PROSUMENTA. Jest nim podmiot który pobiera energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej, ale również produkuje energię elektryczną na własne potrzeby wykorzystując OZE a jej nadwyżki odsprzedaje dostawcy energii. Nie zmieniono zasady, że prosument wytwarzający energię elektryczną w mikroinstalacji lub w małej instalacji nie musi prowadzić działalności gospodarczej (art. 3). Podobnie nie uległa zmianie treść art. 4 i 5, które stanowią, że wytwórca energii elektrycznej z OZE w mikroinstalacji będący osobą fizyczną niewykonującą działalności gospodarczej, ale wytwarzający energię elektryczną w celu jej zużycia na własne potrzeby może sprzedać jej nadwyżkę wprowadzając ją do sieci. Jednocześnie osoba taka ma obowiązek pisemnego poinformowania (z 30-dniowym wyprzedzeniem) operatora elektroenergetycznego systemu dystrybucyjnego, do którego sieci ma zostać przyłączona mikroinstalacja, o terminie jej przyłączenia, jej planowanej lokalizacji oraz o rodzaju tej mikroinstalacji i jej zainstalowanej mocy elektrycznej. Prosument ma ponadto obowiązek z 14-dniowym wyprzedzeniem zawiadomić operatora o zmianie rodzaju mikroinstalacji zainstalowanej lub o zawieszeniu lub zakończeniu produkcji. 

(...)


mgr inż. Janusz Strzyżewski

Pełna wersja artykułu w EI 2/2016 do zakupu na portalu www.e-czasopismo.pl oraz www.magazyn-online.com

Wyszukiwarka

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

ewydanie

konf bpoz 160x222

 

like Newsletter!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem