Od redakcji 8/2018

EL 8 2018 INTERNETDrodzy Czytelnicy,

do Waszych rąk oddajemy ostatni w tym roku numer „Elektroinstalatora”. Dziękujemy za zainteresowanie czasopismem i jednocześnie zapraszamy do pozostania z nami w przyszłym roku. W 2019 roku zwiększamy liczbę „Elektroinstalatora" do 10 numerów!

W sezonie zimowym do ochrony gruntu oraz dachu przed śniegiem i lodem przydają się systemy przeciwoblodzeniowe zbudowane na bazie stałooporowych lub samoregulujących przewodów grzejnych.

Więcej…

Ochrona przed zagrożeniami

Dobór ograniczników przepięć w budownictwie mieszkaniowym

2013-06-32Firma EATON wprowadziła do oferty nowe serie ograniczników przepięć, których zastosowanie obejmuje ochronę przeciwprzepięciową urządzeń elektrycznych stosowanych w obiektach budowlanych. Wewnątrz budynku stosuje się trójstopniowy system ochrony: ograniczniki przepięć typu 1, 2 i 3 (klasy B, C i D). Każdy z typów pełni ważną i odrębną rolę przy redukcji przepięć. W artykule przedstawiono kilka praktycznych przykładów obrazujących sposób postępowania polecany przez EATON przy doborze ograniczników przepięć.

Więcej...

Bierne i czynne zabezpieczenie szachtów kablowych

Współczesne biurowce, zakłady produkcyjne, laboratoria, a także muzea i archiwa mają wysokie zapotrzebowanie na energię elektryczną. Do tego dochodzą inne elementy teletechniczne, w które wyposażane są wymienione obiekty. W tym celu projektowane są w nich pionowe i poziome kanały, służące do prowadzenia okablowania. Jak zabezpieczyć przeciwpożarowo to coraz powszechniejsze rozwiązanie architektoniczne?

Więcej...

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych w praktyce (1)

Kompleksowa ochrona odgromowa przed skutkami wyładowań atmosferycznych składa się z elementów zewnętrznych oraz wewnętrznych. Zgodnie z przepisami ochrona wewnętrzna powinna być stosowana w każdym przypadku, natomiast zewnętrzna wtedy, gdy wynika to z obliczeń przeprowadzonych w oparciu o postanowienia zawarte w polskiej normie. Niniejszy artykuł poświęcony jest praktycznym zasadom montażu instalacji odgromowych w budynkach.

Więcej...

Ochrona przeciwprzepięciowa SCHNEIDER ELECTRIC

     Jedynym z zagrożeń występujących w instalacjach elektrycznych są przepięcia. Ich źródłem mogą być zarówno pracujące aparaty i urządzenia w samej instalacji czy sieci elektroenergetycznej, jak również czynniki zewnętrzne, najczęściej wyładowania atmosferyczne. Skutkiem przepięć mogą być uszkodzenia wrażliwego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz awarie o trudnych do przewidzenia skutkach. Do ochrony przed tym zagrożeniem służą ograniczniki przepięć fi rmy SCHNEIDER ELECTRIC.

 

     Cztery typy przepięć mogą zakłócać działanie instalacji i odbiorników elektrycznych. Są to przepięcia łączeniowe o wysokiej częstotliwości lub przepięcia szybkozmienne spowodowane zmianą stanu pracy sieci elektrycznej (podczas działania aparatury rozdzielczej). Na miejscu drugim są przepięcia o częstotliwości zasilania, czyli tej samej co sieć (50, 60 lub 400 Hz), spowodowane ciągłą zmianą stanu pracy sieci (następującą po awarii: izolacji, uszkodzenia przewodu neutralnego, itp.). Trzecim rodzajem przepięć są te spowodowane wyładowaniem elektrostatycznym – bardzo krótkie przepięcia (kilka nanosekund) o bardzo wysokiej częstotliwości, spowodowane rozładowaniem zgromadzonego ładunku elektrycznego (np. osoba chodząca po dywanie w obuwiu o izolacyjnych podeszwach, naładowana elektrycznie do napięcia rzędu kilku kilowoltów). Na samym końcu znajdą się najpopularniejsze, czyli przepięcia spowodowane wyładowaniem atmosferycznym.

     Na Ziemi występuje jednocześnie od 2000 do 5000 burz. Towarzyszą im wyładowania atmosferyczne, które stanowią poważne zagrożenie, zarówno dla ludzi, jak i dla urządzeń. Udary piorunowe trafi ają w ziemię z częstością od 30 do 100 razy na sekundę. Każdego roku występuje około 3 miliardów doziemnych wyładowań piorunowych.

 

 

2013-04-30-1

Rys. 1. Aparat PRD1 25r spełnia funkcje ochronnika Typ 1+2 w jednym produkcie

 

 

     Wyładowania atmosferyczne uszkadzają systemy elektryczne lub elektroniczne, a w szczególności: transformatory, urządzenia pomiarowe i urządzenia elektryczne, zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i przemysłowych. Koszt naprawy uszkodzenia spowodowanego wyładowaniem jest wysoki. Jednak oszacowanie skutków wyładowań jest trudne ze względu na:

 • zakłócenia w pracy sieci komputerowych lub telekomunikacyjnych;
 • awarie w działaniu programowalnych układów logicznych i systemów kontrolnych.

     Koszt strat związanych z zakłóceniem pracy systemów może być dużo większy niż wartość zniszczonych urządzeń.

     Podstawową zasadą ochrony instalacji przed zagrożeniami spowodowanymi wyładowaniami atmosferycznymi jest zapobieganie dotarciu niszczącej energii do wrażliwych urządzeń. Aby to osiągnąć, konieczne jest:

 • przechwycenie prądu wyładowania i skierowanie go do ziemi w sposób najbardziej bezpośredni (unikając jego przepływu w sąsiedztwie urządzeń wrażliwych);
 • wyrównanie potencjałów instalacji. Połączenie wyrównania potencjałów jest wykonywane za pomocą przewodów wyrównawczych uzupełnionych ogranicznikami przeciwprzepięciowymi lub iskiernikami wyładowczymi (np. iskiernikami izolacyjnymi dla masztów antenowych);
 • zminimalizowanie efektów indukcyjnych wyładowań pobliskich przez instalację ograniczników i/lub fi ltrów.

     Dwa systemy ochrony są wykorzystywane w celu eliminacji lub ograniczania przepięć – są one znane jako system ochrony odgromowej budynku (instalacja na zewnątrz budynku) i system ochrony instalacji elektrycznej (wewnątrz budynku).

     Głównym zadaniem systemu ochrony instalacji elektrycznej jest zmniejszenie przepięcia do wartości, które są akceptowalne dla urządzeń. System taki zawiera jeden lub więcej ograniczników przeciwprzepięciowych, zależnie od konfi guracji budynku i połączeń wyrównawczych (ochrona klatkowa eksponowanych części przewodzących).

 

 

2013-04-31-1

Rys. 2. Ochronnik iPRD fi rmy SCHNEIDER ELECTRIC zawierający iskiernik między przewodem neutralnym i uziemiającym oraz warystory między przewodami fazowymi a przewodem neutralnym

 

 

Ograniczniki przepięć fi rmy SCHNEIDER ELECTRIC

     Firma SCHNEIDER ELECTRIC w ostatnich latach rozwij ała ograniczniki przepięć, jako naturalne przedłużenie systemów ochrony instalacji elektrycznej. Ograniczniki te włączane są równolegle w obwodzie zasilania urządzeń, które mają być chronione. Mogą być również stosowane na wszystkich poziomach sieci zasilających. Jest to najbardziej popularny i efektywny rodzaj ochrony przed przepięciami. W podstawowej ofercie ograniczników przepięć SCHNEIDER ELECTRIC znajdują się trzy typy: 1, 2, 3 – dawniej B, C, D.

 

 

2013-04-31-2

Rys. 3. Ochronnik przeciwprzepięciowy z zewnętrznym SCPD, nie zintegrowanym (iC60N + iPRD) oraz zintegrowanym (iQuick PRD 20r)

 

 

Ogranicznik przepięć Typ 1 (dawniej klasa B)

     Ogranicznik Typ 1 jest zalecany w szczególnych przypadkach w budynkach o charakterze usługowym i przemysłowym, chronionych przez system ochrony odgromowej. Chroni instalacje elektryczne przed skutkami bezpośredniego uderzenia pioruna. Może ograniczyć prądy wyładowania wpływające z uziomów do przewodów sieci. Typ 1 charakteryzuje się odpornością na prądy o kształcie udaru 10/350 μs. Ograniczniki te sprawdzają się w systemach uziemienia TT, TN-S, TN-C i 230 V IT (połączenie z przewodem neutralnym). Dodatkowo, ograniczniki przepięć PRF1 Master mogą być stosowane w systemie IT 400 V. Ograniczniki przepięć iPRF1 12,5r i PRD1 są wyposażone w sygnalizację dającą możliwość zdalnego informowania o konieczności wymiany wkładu (PRD1 25r mają łatwe w wymianie wkłady). Typ 1 ograniczników przepięć SCHNEIDER ELECTRIC jest wykonany w technologii iskiernikowej, a typ 1+2 (dawniej klasa B+C) w dwóch technologiach do wyboru – warystor z iskiernikiem, lub w technologii warystorowej.

 

     (...)

 

Magdalena Grzybek
Szef produktu SCHNEIDER ELECTRIC Polska

 

Pełna wersja artykułu w EI 05/2013.

 

Moduły do ochrony przeciwprzepięciowej fi rmy Weidmüller

     Nowe moduły VPU fi rmy Weidmüller typu 1, 2 i 3 zapewniają ochronę przeciwprzepięciową zgodną z obecną normą IEC 61643-11 oraz obowiązującymi od 2013 r. przepisami EN 61643-11. Moduły cechują się innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi. Zapewniając skuteczną ochronę instalacji stanowią również korzystną inwestycję na przyszłość.

 

 

2013-04-26-1

Szeroki zakres produktów VPU fi rmy Weidmüller dla sieci energetycznych stanowi odpowiedź na rosnące wymagania przedstawione w normach IEC 61643-11 oraz EN 61643-11

 

 

     Weidmüller oferuje nowe, charakteryzujące się przemyślanym projektem moduły do ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej VPU, które dają użytkownikowi pewność, że podejmuje długoterminową inwestycję. Dzięki kompleksowej gamie produktów typu 1, 2 i 3 fi rma Weidmüller nie pozostawia niczego przypadkowi – nowe ochronniki są zgodne zarówno z bieżącą normą IEC 61643-11, jak też przepisami przyszłej normy unij nej EN 61643-11. W przypadku tej ostatniej, której przepisy zaczynają obowiązywać od tego roku, położono nacisk m.in. na zapewnianie wysokiego stopnia ochrony odgromowej oraz przeciwprzepięciowej. Bazujące na wykorzystaniu warystorów i iskierników moduły VPU już dzisiaj spełniają nową normę, zapewniając trwałą ochronę instalacji. Zgodność z normami gwarantuje, że użytkownicy nowych VPU mogą do minimum zredukować koszty związane z ewentualną koniecznością przeprojektowywania urządzeń. Omawiane produkty charakteryzują się też wieloma praktycznymi cechami wspierającymi elektroinstalatorów przy montażu oraz serwisantów wykonujących prace konserwacyjne instalacji ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej. Nowe moduły VPU mogą być swobodnie rozmieszczone w szafi e rozdzielczej dzięki możliwości obrotu cokołu o 180°. Cecha ta pozwala również zapewnić jak najkrótszą drogę do przewodu wyrównawczego dla prądu piorunowego. Urządzenia mają duże, centralnie umieszczone okienko ze wskaźnikiem zapewniające dobrze widoczną informację o statusie funkcji ochronnej. Nowy rodzaj uchwytu cokołu zapewnia jego szybki montaż na szynie bez konieczności stosowania narzędzi, a odporna na wibracje wkładka ogranicznika zatrzaskuje się w cokole w sposób słyszalny i odczuwalny. Również demontaż modułów szyny nośnej, nawet w przypadku ich instalacji w grupach, jest szybki i polega na pociągnięciu cokołu. Jednocześnie innowacyjny mechanizm mocowania tego ostatniego zapewnia możliwość precyzyjnego demontażu cokołu z szyny. Również zestyk do zdalnej sygnalizacji może być szybko i pewnie podłączony dzięki wykorzystaniu złącza typu „push-in”. Zapewnia on wiarygodne informacje o statusie funkcji ochronnej.

 

 

2013-04-27-1

Centralnie umieszczone okienko ze wskaźnikiem zapewnia dobrze widoczną informację o statusie funkcji ochronnej (szczegół 1); odporna na wibracje wkładka ogranicznika zatrzaskuje się w cokole w sposób słyszalny i odczuwalny (szczegół 2)

 

 

Dlaczego ochrona przeciwprzepięciowa?

     Zgodnie ze statystykami fi rm zajmujących się ubezpieczeniami nieruchomości, wyładowania piorunowe i przepięcia są istotnym czynnikiem powodującym uszkodzenia instalacji budynków i innych obiektów. Właściciele tych ostatnich muszą chronić swoje inwestycje z wykorzystaniem innowacyjnych technologii i zgodnie z bieżącymi normami. Tymczasem, jak wiadomo, koszt wdrożenia zabezpieczeń stanowi jedynie ułamek kosztów ponoszonych w przypadku wystąpienia awarii. Producenci i użytkownicy systemów ochrony piorunowej i przeciwprzepięciowej zredefi niowali wymagania stawiane niezawodnym rozwiązaniom chroniącym osoby i obiekty, wpływając na obecną IEC 61643-11 oraz wchodzącą w życie w 2013 r. normę EN 61643-11. Obydwie dotyczą urządzeń ochrony przeciwprzepięciowej stosowanych w zakresie sieci energetycznych.

 

     (...)

 

Opracowano na podstawie materiałów firmy Weidmüller

 

Pełna wersja artykułu w IE 05/2013

 

Zabezpieczanie obwodów prądu stałego elektrowni fotowoltaicznych

     W artykule opisano zasady doboru bezpieczników topikowych w instalacjach elektrowni fotowoltaicznych, zwłaszcza w kontekście szybko rosnącego zainteresowania odnawialnymi źródłami energii. Nie bez znaczenia jest również szybki rozwój standaryzacji w tym obszarze. Podane będą dodatkowe szczegółowe warunki doboru zabezpieczeń topikowych o nowej charakterystyce czasowo-prądowej gPV, które wykorzystywane są do zabezpieczania rzędów modułów fotowoltaicznych przed przetężeniem.

 

Przykład doboru zabezpieczenia przetężeniowego dla modułów fotowoltaicznych

     Na świecie wykorzystuje się tysiące różnych elektrowni fotowoltaicznych – od tych o najmniejszej mocy ok. 100 W do największych ok. 10 MW. Ten fakt może sugerować, że dobranie prawidłowego zabezpieczenia przetężeniowego systemów fotowoltaicznych to zwykłe rutynowe zajęcie projektanta instalacji elektrycznej. Niestety tak jednak nie jest.

     W praktyce producenci modułów fotowoltaicznych proponują do ich zabezpieczania zastosowanie wkładki topikowej o danym prądzie znamionowym np. 20 A, producenci przekształtników zalecają zastosowanie innej wkładki topikowej np. 16 A, natomiast wykonawcy instalacji elektrycznej mogą zastosować wkładkę o jeszcze innym prądzie znamionowym. Podobnie jest także przy wyborze napięcia znamionowego wkładki – niektórzy dobierają jej napięcie na podstawie podanego napięcia nieobciążonego (otwarty obwód) rzędu modułów PV (UOC INST – Open Circuit INSTalation) w warunkach standardowego testu (STC – Standard Test Condition), w innym przypadku brane jest za podstawę doboru maksymalne nasłonecznienie, które może pojawić się tylko w Hiszpanii...

     Jakie zalecenie jest zatem prawidłowe i jaką ścieżkę doboru powinien wybrać projektant zabezpieczenia przetężeniowego systemu modułów PV? W niniejszym artykule w kilku punktach będzie pokazany dobór właściwego bezpiecznika wraz z uzasadnieniem podjętego obliczenia.

     Jako podstawę do obliczenia prawidłowego zabezpieczenia modułów PV za pomocą wkładek topikowych gPV przyjęto instalację fotowoltaiczną średniej wielkości o mocy całkowitej 30 kW z dziewięcioma rzędami modułów PV połączonych równolegle. W każdym rzędzie jest 18 modułów połączonych szeregowo.

 

 

2013-04-22-1

Rys. 1. Graficzne przedstawienie znaczenia terminów „fotowoltaiczna cela”, „moduł PV” i „rząd modułów PV”

 

 

     Na rys. 1 przedstawiono grafi cznie znaczenie terminów „fotowoltaiczna cela”, „moduł PV” i „rząd modułów PV”. Wiele rzędów tworzy pole modułów PV (ang. „array”).

     W tym przypadku do doboru zabezpieczenia wykorzystano multikrystaliczny fotowoltaiczny moduł o maksymalnej mocy 221 W, wyprodukowany przez BISOL d.o.o. (Słowenia) oraz dane techniczne zabezpieczenia w postaci wkładek topikowych specjalnych CH10 PV (producent ETI d.d.) o charakterystyce gPV do zabezpieczania modułów PV. Dane techniczne modułu PV wybranego z katalogu fi rmy BISOL d.o.o. przedstawiono w tablicach 1 i 2.

     Schemat omawianej instalacji PV jest pokazany na rys. 2. Analizowany będzie system składający się z 9 rzędów modułów, z których każdy ma 18 modułów PV. Po trzy rzędy modułów są przyłączone do przekształtnika DC/AC, zatem w tym przypadku zostały zastosowane 3 przekształtniki DC/AC, które na schemacie są oznaczone jako A, B i C. Dane techniczne niezbędne do obliczenia parametrów systemu modułów PV są przedstawione w tablicach 1 i 2.

     Dobór właściwej wkładki topikowej gPV do zabezpieczenia tej elektrowni fotowoltaicznej o mocy 30 MW będzie przebiegał w czterech etapach.

 

 

2013-04-23-1

 

 

2013-04-23-2

 

 

1. Wybór napięcia znamionowego wkładki topikowej

     Dla doboru napięcia znamionowego wkładki należy wykorzystać napięcie modułu nieobciążonego (przy otwartych zaciskach – UOC MOD) z tablicy 1. Najwyższe napięcie oczywiście może się pojawić w przypadku wystąpienia najniższej dozwolonej temperatury otoczenia (dane w tablicy 2) i osiągnięcia tej temperatury przez moduły PV. Jest to napięcie testowe rzędu modułów PV – UTPV MAX (nie jest napięciem znamionowym) i jest ono oczywiście wyższe od napięcia maksymalnego nieobciążonego rzędu modułów PV. Wkładki topikowe oraz osprzęt muszą być wymiarowane na to napięcie.

 

 

2013-04-23-3

Rys. 2. Typowy układ elektrowni fotowoltaicznej

 

 

2013-04-24-1

Rys. 3. Zależność parametrów wkładki topikowej CH10 gPV od temperatury otoczenia

 

 

     Wybór napięcia testowego UTPV MIN, czyli napięcia przy temperaturze otoczenia -25ºC, będzie przebiegał następująco:

 • wszystkie dane z oznaczeniem MPP (Maximum Power Point) lub „Punkt Największej Mocy” są ważne dla temperatury otoczenia 25ºC;
 • wszystkie dane z oznaczeniem STC (Standard Test Condition) dotyczą standardowego testu modułów w warunkach: naświetlenie 1000 W/m2, temperatura otoczenia 25ºC i rozkład widmowy (AM – Air Mass) 1,5;
 • ΔT = 50ºC (różnica pomiędzy najniższą dopuszczalną temperaturą otoczenia -25ºC i temperaturą STC 25ºC). Obliczenia dla jednego modułu:

 

2013-04-24-3

 

     Napięcie nieobciążonego modułu PV w temperaturze otoczenia -25ºC jest o 6 V wyższe, niż to samo napięcie tego modułu w temperaturze otoczenia 25ºC.

     Maksymalne (teoretycznie) napięcie rzędu 18 modułów PV wynosi w tych warunkach:

 

2013-04-24-4

 

     W przypadku prądu IMPP modułu wynoszącego 7,7 A i napięcia całego nieobciążonego rzędu PV = 770 V, jako zabezpieczenie przetężeniowe modułów PV należy dobrać wkładkę topikową cylindryczną CH10 o charakterystyce gPV o napięciu co najmniej 770 V, co w praktyce oznacza wybór wkładek topikowych o napięciu 1000 V/900 V DC. Obliczenie prądu znamionowego wkładki topikowej jest przedstawione w następnym punkcie.

 

2. Wybór prądu znamionowego wkładki gPV

     Warunki standardowego testu (STC) są również wymagane przy obliczaniu „prawdziwego” prądu znamionowego wkładki topikowej. Należy uwzględnić współczynniki korygujące zamieszczone w tablicy 3.

 

2013-04-24-5

 

     Dobrano najbliższy standardowy prąd znamionowy wkładki IN = 10 A.

     W następnej części obliczeń niezbędne jest sprawdzenie wybranego prądu znamionowego wkładki topikowej – 10 A – raz jeszcze, tym razem w powiązaniu z tymi samymi współczynnikami korygującymi: z temperaturowym współczynnikiem prądu zwarciowego ISC, temperaturowym współczynnikiem otoczenia wkładki i maksymalną dopuszczalną temperaturą celi PV. Otrzymany „zredukowany” prąd znamionowy wkładki, nazwany IN RED, musi być wyższy od prądu zwarciowego modułu PV – I’SC.

 

 

2013-04-24-7

 

 

     (...)

 

inż. Roman Kłopocki
ETI Polam, Pułtusk

 

Pełna wersja artykułu w EI 05/2013

 

Przeciwpożarowy detektor iskrzenia 5SM6

Od wielu lat udział pożarów w domach spowodowanych uszkodzeniami instalacji elektrycznych wynosi ok. 30%. Jeśli z tego zestawienia wyeliminować pożary spowodowane podpaleniami oraz błędami w wyniku nieostrożności ludzkiej, to udział pożarów, których przyczyną są uszkodzeniami w instalacjach i urządzeniach elektrycznych, wzrasta do ok. 50%.

Co roku w Niemczech dochodzi do ok. 600 000 pożarów, które powodują straty materialne na kwotę ok. 6 miliardów euro. W ich wyniku rannych zostaje ok. 60 000 osób, w tym 6000 ciężko, a 600 osób umiera. Do ok. 75% zgonów dochodzi na skutek pożarów w budynkach mieszkalnych (w większości podczas snu).Dotychczasowa koncepcja ochrony instalacji elektrycznych zawarta w europejskich normach i stosowana przez wszystkich producentów aparatury zabezpieczającej niskiego napięcia zawiera poważną lukę. Żaden z aparatów (bezpieczniki, wyłączniki nadmiarowoprądowe, wyłączniki różnicowoprądowe) nie wykrywa niebezpiecznego iskrzenia (szeregowego) w instalacjach elektrycznych, będącego przyczyną wielu pożarów. Iskrzenie może występować m.in. z powodu utraty styku (np. obluzowania przewodów w gniazdach odpływowych – rys. 2),silnego zginania i naciągania przewodów (rys. 3), które prowadzi do ich mechanicznego uszkodzenia (pękania izolacji i żył) lub z powodu zmiażdżenia przewodu (rys. 4).Firma SIEMENS, jako pierwszy i jedyny producent, wprowadza na europejski rynek innowacyjny produkt, który stanowi uzupełnienie dla ochrony przez wyłączniki nadmiarowoprądowe i różnicowoprądowe, wypełniając dotychczasową lukę w ochronie przed pożarami spowodowanymi iskrzeniem w instalacjach elektrycznych.

Przeciwpożarowy detektor iskrzenia 5SM6 wykrywa niebezpieczne iskrzenie i automatycznie odłącza zagrożony obwód, zapobiegając w ten sposób powstaniu pożaru. Ponadto urządzenie rozpoznaje i ignoruje iskrzenie, które występuje w normalnych warunkach pracy niektórych urządzeń (np. wiertarek), dzięki czemu unika się niepotrzebnych wyłączeń.

Dodatkowymi funkcjami są wykrywanie zwarć, które z pewnych przyczyn nie zostały wykryte przez pozostałe aparaty zabezpieczające oraz ochrona przed przepięciami. Rodzaje wykrywanych uszkodzeń przedstawiono na rys. 5.


18

Rys.1. Przyczyny pożarów w Niemczech w 2010 r.

 

 

Przykładowe zastosowanie przeciwpożarowych detektorów iskrzenia

 

Detektory 5SM6 powinny znaleźć swoje zastosowanie szczególnie w miejscach, w których pożar może nie zostać wykryty w odpowiednio krótkim czasie np:

 • w sypialniach, pokojach dziecięcych,
 • w miejscach w których działają bez nadzoru urządzenia o wysokim poborze mocy (nocne działanie pralek, zmywarek itp.),
 • w domach starości, szpitalach.

 

19a 19b 19c
Rys. 2. Obluzowanie przewodów w gniazdach wtykowych Rys. 3. Pęknięcie izolacji na skutek zbyt silnego zginania przewodu Rys. 4. Uszkodzone przewody w wyniku ich zmiażdżenia

 

19d

Rys. 5. Rodzaje wykrywanych uszkodzeń przez detektor 5SM6: iskrzenie szeregowe, zwarcie równoległe

 

19e

Rys. 6. Schemat działania detektora iskrzenia 5SM6

 

Ponadto detektory 5SM6 mogą być stosowane w pomieszczeniach zawierających cenne przedmioty – w bibliotekach, muzeach oraz galeriach – oraz w pomieszczeniach wykończonych łatwopalnymi materiałami. Dodatkowo detektory 5SM6 mogą pomóc uniknąć pożaru w pomieszczeniach, w których przetwarzane są materiały łatwopalne: warsztatach stolarskich, piekarniach, oborach, stodołach.

 

Na rys. 6 pokazano schemat działania przeciwpożarowego detektora iskrzenia 5SM6. W celu poprawnego działania przez aparat przeprowadzany jest zarówno przewód fazowy L, jak i przewód neutralny N. Przewód azowy prowadzony jest przez dwa osobne przekładniki. Jeden z nich służy do wykrywania sygnałów niskich częstotliwości (częstotliwości sieciowych), drugi do wykrywania sygnałów wysokich częstotliwości.

 

Układ analogowy przygotowuje sygnały dostarczane przez przekładniki do dalszego przetwarzania przez mikrokontroler. Moc o wysokich częstotliwościach jest próbkowana w zakresie od 22 do 24 MHz i otrzymany w ten sposób sygnał określany jest jako RSSI (ang. Received Signal Strength Indication – wskaźnik mocy sygnału wysokiej częstotliwości). Reprezentuje on moc łuku elektrycznego (iskrzenia) przy określonej częstotliwości i szerokości pasma. Kiedy mikrokontroler na podstawie dostarczonych sygnałów oceni, że zostały spełnione odpowiednie kryteria do uznania zjawiska jako iskrzenie, zostaje wygenerowany sygnał wyzwolenia, który przez cewkę wyzwalającą zostaje przekazany do mechanizmu łączeniowego. Detektor 5SM6 jest sprzężony mechanicznie z wyłącznikiem nadmiarowo prądowym lub wyłącznikiem kombinowanym. Trzpień wyzwalający detektora oddziałuje na mechanikę wyłącznika, co powoduje jego wyzwolenie i odłączenie uszkodzonego obwodu od sieci zasilającej.

 

 

...pełna wersja artykułu w EI 04/2013

Wyszukiwarka

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

like Newsletter!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem