Od redakcji 8/2018

EL 8 2018 INTERNETDrodzy Czytelnicy,

do Waszych rąk oddajemy ostatni w tym roku numer „Elektroinstalatora”. Dziękujemy za zainteresowanie czasopismem i jednocześnie zapraszamy do pozostania z nami w przyszłym roku. W 2019 roku zwiększamy liczbę „Elektroinstalatora" do 10 numerów!

W sezonie zimowym do ochrony gruntu oraz dachu przed śniegiem i lodem przydają się systemy przeciwoblodzeniowe zbudowane na bazie stałooporowych lub samoregulujących przewodów grzejnych.

Więcej…

Ochrona przed zagrożeniami

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym

Wymagania dotyczące ochrony przed porażeniem elektrycznym zawarto w normie PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym. Zawarte w normie zagadnienia dotyczą ochrony podstawowej, czyli ochrony przed dotykiem bezpośrednim oraz w przypadku uszkodzenia – czyli ochrony przed kontaktem pośrednim. Powyższa norma została także przywołana w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 10.12.2010 r. (Dz. U. nr 239 z 2010 r., poz. 1597) w Warunkach Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

17W normie zdefiniowano „budowę" środka ochrony przeciwporażeniowej. Właściwy zapis zawarto w punkcie 410.3.2, w którym określono, że środek ochrony przeciwporażeniowej powinien składać się z kombinacji środka ochrony podstawowej i niezależnego środka do ochrony przy uszkodzeniu lub wzmocnionego środka ochrony podstawowej i przy uszkodzeniu (np. izolacji wzmocnionej).

Więcej...

Ochrona przed skutkami wyładowań atmosferycznych, indukowanych i przepięć łączeniowych

14Wiele urządzeń i różnego typu systemów ulega uszkodzeniu lub zniszczeniu na skutek napięć i prądów udarowych. Firma NOARK Electric ma w swojej ofercie różnego typu ograniczniki przepięć, które przy prawidłowym doborze zapewniają ochronę instalacji przed oddziaływaniem prądu piorunowego oraz różnego typu przepięć.

Zgodnie z normą PN-EN 61643-11 przeznaczeniem urządzeń do ograniczania przepięć jest zapewnienie ochrony instalacji elektrycznej i zasilanych urządzeń przed działaniem przepięć atmosferycznych indukowanych, łączeniowych, a także przed bezpośrednim oddziaływaniem części prądu piorunowego.

Więcej...

Eksploatacja urządzeń elektrycznych w strefach zagrożenia wybuchem

3Właściwy dobór urządzeń do pracy w strefach zagrożenia wybuchem jest kluczowy z punktu widzenia bezpieczeństwa procesowego instalacji. Równie ważna jest także późniejsza, właściwa ich eksploatacja. Jej brak może być potencjalną przyczyną katastrofy. Jak ugryźć ten niewygodny temat?

Obecnie w wielu gałęziach przemysłu, w których mamy do czynienia ze strefami zagrożenia wybuchem, zauważalny jest wzrost świadomości użytkowników instalacji na temat potencjalnego niebezpieczeństwa wynikającego z obecności w procesie produkcyjnym palnych pyłów, par lub gazów.

Więcej...

Ochrona przepięciowa w budynkach

11W numerze 4/2016 czasopisma „Elektroinstalator" zamieściliśmy artykuł o zewnętrznej ochronie odgromowej budynków. Ochrona zewnętrzna stosowana jest w obiektach, które jej wymagają zgodnie z zaleceniami normy. Natomiast wszystkie budynki powinny mieć również ochronę wewnętrzną. Jej zadaniem jest ograniczenie do niezbędnego minimum skutków przepięć pochodzenia burzowego oraz przepięć łączeniowych pochodzących z sieci zasilającej budynek. Ochrona przepięciowa zgodnie z przepisami powinna być zastosowana w każdym budynku, w którym występują instalacje i urządzenia elektryczne, a przede wszystkim elektroniczne.

Przepisy
Rozporządzenie [1] w § 180 zawiera zapis zgodnie z którym instalacja i urządzenia elektryczne powinny zapewniać ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi. Również w § 183 ustęp 1 pkt. 10 zapisano, że w instalacjach elektrycznych należy stosować urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej.

Więcej...

Rola wyłącznika różnicowoprądowego w ochronie układów napędowych

8W aplikacjach z napędami zauważalne jest ostentacyjne podejście do stosowania wyłącznika różnicowoprądowego jako elementu ochrony przeciwporażeniowej. Brak RCD lub jego nieprawidłowy dobór jest bezpośrednio związany z brakiem wiedzy na temat zjawisk zachodzących podczas pracy chronionych urządzeń. W kolejnej części zostaną omówione kluczowe zakłócenia i ich negatywny wpływ na pracę urządzeń.

Pierwszym problemem, z którym musimy się zmierzyć to uszkodzenie prostownika na wejściu falownika. W takim przypadku prąd różnicowy będzie wygładzony, wobec czego zalecane jest zastosowanie aparatu czułego na tego rodzaju kształt prądu różnicowego. Ze względu na spodziewaną wartość tego prądu rozsądnym rozwiązaniem jest stosowanie wyłącznika różnicowoprądowego typu B, np. FRCdM fi rmy EATON ELECTRIC. Niezalecane jest używanie wyłącznika typu A, ponieważ przy prądzie różnicowym gładkim rdzeń takiego aparatu zostaje wstępnie namagnesowany powodując, że RCD jest mniej czułe.

Więcej...

Ochrona odgromowa budynków

9

W zależności od stopnia zagrożenia budynki powinny być wyposażane w ochronę odgromową. Zadaniem urządzeń piorunochronnych LPS (ang. Lightning Protection System) jest przejęcie i odprowadzenie do ziemi prądu piorunowego. Powinno to się odbyć w sposób bezpieczny dla ludzi. Ponadto przepływ prądu piorunowego przez instalację ochronną nie powinien powodować uszkodzeń samego budynku i jego wyposażenia.

Pełna ochrona składa się z zewnętrznej instalacji piorunochronnej oraz elementów ochrony wewnętrznej. Jej zadaniem jest zminimalizowanie możliwych strat spowodowanych bezpośrednim lub pośrednim wyładowaniem piorunowym.

Więcej...

Ochrona odgromowa i przepięciowa w budynkach mieszkalnych (2)

Przykład ochrony anteny telewizji satelitarnej (AH HARDT Kraków)W poprzednim numerze czasopisma „Elektroinstalator", w pierwszej części artykułu, autor przedstawił informację o formalnych i prawnych aspektach ochrony odgromowej budynków (ustawa, rozporządzenie i normy zawarte w załączniku do rozporządzenia). Omówił także zasady oceny ryzyka w ochronie oraz zwody i przewody odprowadzające – główne elementy ochrony odgromowej zewnętrznej.

Ochrona urządzeń na dachu
Anteny, nadbudówki zawierające urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz inne elementy usytuowane na dachu wymagają dodatkowej ochrony przed bezpośrednim uderzeniem pioruna. W tym celu należy stosować zwody wysokie pionowe i poziome, a w razie potrzeby całą ich siatkę zamocowaną na odpowiednich wspornikach (rys. 3).

Więcej...

Wyszukiwarka

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

like Newsletter!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem