Od redakcji 7-8/2017

Szanowni Państwo,Okladka
Od nowego roku czasopismo „Elektroinstalator” będzie miało nowego wydawcę. Opiekuńcze skrzydła nad tym najstarszym w branży elektroinstalacyjnej tytułem roztoczyło Wydawnictwo SIGMA-NOT.

Więcej…

Normy i przepisy

Elektrośmieci w kontekście obowiązujących przepisów

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny to produkt stanowiący odpady w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, łącznie ze wszystkimi częściami składowymi, podzespołami i materiałami eksploatacyjnymi stanowiącymi część sprzętu w momencie pozbywania się go.

Elektrośmieci to wszystkie zepsute, nieużywane lub niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne, działające kiedyś na prąd lub na baterie – np. zepsute komputery, zabawki i gadżety elektroniczne, stare pralki, lodówki, a także zużyte świetlówki. Klasyfikowane są one, jako odpady niebezpieczne, ponieważ zawierają trujące substancje. Elektrośmieci powinny być zbierane selektywnie, następnie poddane procesom odzysku, recyklingu oraz unieszkodliwienia trujących substancji.

Więcej...

Oświetlenie miejsca pracy elektroinstalatora

Pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom w pomieszczeniach stałej pracy światła dziennego (I OSK 1985/13 − Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie). Dzienne światło słoneczne jest oświetleniem podstawowym. Jako takie powinno więc stanowić podstawę oświetlenia pomieszczenia. Nie znaczy to jednak, że nie można wykorzystywać innego źródła światła. Światło jest ważne dla ludzkiego zdrowia i samopoczucia.

Wpływa na nastrój, emocje i umysł ludzi. Może podtrzymywać i regulować rytmy okołodobowe i wpływać na stan fizjologiczny i psychologiczny człowieka. Badania wykazują, że zjawiska te w powiązaniu z kryteriami projektowania oświetlenia zdefiniowanymi w nowo opublikowanej normie PN-EN 12464-1:2012 mogą tworzyć tzw. nie obrazowe natężenie oświetlenia i wygląd barwy światła.

Więcej...

Bezpieczeństwo użytkowania maszyn w praktyce elektroinstalacyjnej

27Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii przez cały okres ich użytkowania. Montaż, eksploatacja i obsługa maszyn powinny być zgodne z dokumentacją techniczno-ruchową. Maszyny z własnym napędem powinny mieć urządzenia do włączania i wyłączania łatwo dostępne dla obsługującego, sprawnie działające i zabezpieczone przed przypadkowym włączeniem. Te podstawowe informacje oraz inne stanowią temat niniejszej publikacji.

Sprawność maszyny pracującej
Maszyny i narzędzia oraz ich urządzenia ochronne powinny być utrzymywane w stanie sprawności technicznej i czystości zapewniającej użytkowanie ich bez szkody dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, oraz stosowane tylko w procesach i warunkach, do których są przeznaczone. O dostrzeżonych wadach lub uszkodzeniach maszyny pracownik powinien niezwłocznie zawiadomić przełożonego.

Więcej...

Dyrektywa CPR – nowe wymagania w odniesieniu do kabli i przewodów

25Już w dniu 1 lipca 2016 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011, które wprowadza nowe wymagania stawiane kablom i przewodom jako wyrobom budowlanym. Jak je interpretować i co ono oznacza dla branży?

Nowe rozporządzenie, nazywane w skrócie CPR, uchyla dotychczas obowiązującą Dyrektywę Rady 89/106/EWG i ustala nowe zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. Jego obowiązywanie jest ściśle powiązane z wejściem w życie nowej normy PN-EN 50575, w której uszczegółowiono wymagania w odniesieniu do przewodów elektrycznych jako wyrobów budowlanych. Nakłada ona na producentów kabli i przewodów obowiązek każdorazowego umieszczania informacji o klasie wyrobu, potwierdzonej
badaniami przeprowadzonymi w niezależnej jednostce badawczej. Zgodnie z Dziennikiem Urzędowym UE nr C378/03 z dnia 13października ub. roku nowe prawo zacznie obowiązywać z dniem 1lipca 2016, z okresem przejściowym o długości jednego roku.

Więcej...

Zamówienia publiczne w branży elektroinstalacyjnej

Celem ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych, jest spłata konkretnych, ściśle określonych co do miejsca i czasu wymagalnych wierzytelności pieniężnych podwykonawców w tym elektroinstalatorów.

W odniesieniu do nich ustawa obejmuje tych, którzy wykonali prace związane z realizacją zamówienia na podstawie umowy zawartej z wykonawcą i nie otrzymali od tego wykonawcy należnego wynagrodzenia. Ustawa nie zawiera katalogu umów, jakie wykonawca może zawierać z przedsiębiorcami, uczestniczącymi w procesie realizacji zamówienia publicznego, w związku z tym uznaje się, iż ustawa dotyczyć będzie m.in. umów na roboty budowlane, dostawy wszelkiego rodzaju materiałów, a także świadczenia wszelkich usług, które są związane z realizacją danego zamówienia publicznego.

Więcej...

Nowe umowy o pracę dla elektroinstalatorów

26Nowy wzór umowy o pracę, który zaczął obowiązywać od dnia 22 lutego 2016 r. określa rozporządzenie MPiPS z dnia 10 listopada 2015 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji, w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 2015 r. poz. 2005).

Zmiana wzoru stała się konieczna z uwagi na zmiany w Kodeksie pracy, które weszły w życie właśnie 22 lutego 2016 r. Nowelizacja likwiduje umowę o pracę na czas wykonania określonej pracy. Ponadto w odniesieniu do umowy o pracę na czas określony, która została zawarta na okres przekraczający określone w przepisach limity, pracodawca będzie musiał w umowie o pracę zamieścić informacje o przyczynach obiektywnie uzasadniających zawarcie takiej umowy.

Więcej...

Jak uratować własną firmę przed dłużnikami

Nowe prawo restrukturyzacyjne (p. r.) dla elektroinstalatorów zostało przygotowane w celu uniknięcia ogłoszenia upadłości przez firmy elektroinstalatorskie. Przedsiębiorca znajdujący się w trudnej sytuacji będzie mógł wybrać procedurę naprawczą.

Informacje wstępne
Od 1 stycznia 2016 r. zaczęło obowiązywać ustawa Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978 ze zm.) – Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne. Na mocy tej ustawy gruntownie zostanie zreformowane prawo upadłościowe i naprawcze. Postępowanie restrukturyzacyjne ma umożliwić zmianę struktury majątku, zobowiązań przedsiębiorcy i zatrudnienia.

Zdolność restrukturyzacyjną posiadają wszyscy przedsiębiorcy, w tym podmioty elektroinstalacyjne. Wszystkie postępowania restrukturyzacyjne są skierowane zarówno do przedsiębiorców niewypłacalnych, jak i tych zagrożonych niewypłacalnością. Z możliwości wszczęcia tych postępowań wykluczeni są jedynie ci przedsiębiorcy, którzy mają zdolność regulowania swoich zobowiązań i nie istnieje żadne zagrożenie jej utraty, a mimo to chcieliby bezpodstawnie uzyskać korzyści wynikające z poddania się procedurom restrukturyzacyjnym.

Więcej...

Wyszukiwarka

like Newsletter!

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem