Od redakcji 8/2018

EL 8 2018 INTERNETDrodzy Czytelnicy,

do Waszych rąk oddajemy ostatni w tym roku numer „Elektroinstalatora”. Dziękujemy za zainteresowanie czasopismem i jednocześnie zapraszamy do pozostania z nami w przyszłym roku. W 2019 roku zwiększamy liczbę „Elektroinstalatora" do 10 numerów!

W sezonie zimowym do ochrony gruntu oraz dachu przed śniegiem i lodem przydają się systemy przeciwoblodzeniowe zbudowane na bazie stałooporowych lub samoregulujących przewodów grzejnych.

Więcej…

Normy i przepisy

Pakiet ustaw energetycznych− najważniejsze założenia

Projekt ustawy stanowi realizację postulatów zgłaszanych przez Rządowe Centrum Legislacji podczas uzgodnień projektów ustaw tzw. trójpaku energetycznego. Ze względu na fakt, że konieczne jest uchylenie obecnie obowiązującej ustawy Prawo energetyczne, w celu zapewnienia poprawności legislacyjnej niezbędne stało się przygotowanie jednej ustawy wprowadzającej dla wszystkich trzech projektów. Ponadto projekty te wprowadzają wiele nowych podmiotów oraz wymuszają dokonanie zmian w szeregu innych aktów prawnych.


69www.elektroinstalator.com.plUstawa wprowadzająca obejmuje swoim zakresem przede wszystkim zmiany w przepisach obowiązujących. Poniżej przedstawione zostały najważniejsze założenia poszczególnych zmian:

 

Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.

Zmiany w wymienionej ustawie podyktowane są przeniesieniem zagadnień dotyczących planowania i organizacji zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną, planowania oświetlenia miejsc publicznych oraz gminnych, powiatowych i wojewódzkich dróg znajdujących się na terenie gminy, finansowania oświetlenia ulic i placów, a także planowania i organizacji działań mających na celu racjonalizację zużycia energii elektrycznej − z ustawy Prawo energetyczne do ustawy o samorządzie gminnym, a konkretnie do artykułu określającego zadania własne gminy. Zdefiniowane zostało również pojęcie infrastruktury oświetleniowej.

 

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.

Zmiany w wymienionej ustawie dotyczą prawidłowego odwołania do ustawy regulującej problematykę odnawialnych źródeł energii, a także uwzględniają możliwość opodatkowania przychodów osób fizycznych uzyskujących przychody z tytułu wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacjach oraz małych instalacjach, które uzyskują przychody z tytułu wsparcia systemem sztywnych cen za wytwarzaną energię elektryczną.

 

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

Zmiany w wymienionej ustawie dotyczą ułatwień w zakresie instalowania i montowania mikroinstalacji, a także zmieniają podejście do przepisów ustawy Prawo budowlane dotyczące instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych. W chwili obecnej przepisy ustawy Prawo budowlane zwalniają z obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, budowę m.in. przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych oraz przebudowę sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych, która podlega obowiązkowi zgłoszenia właściwemu organowi. Tym samym, zgodnie z generalną zasadą określoną w art. 28 ustawy Prawo budowlane, budowa, a także przebudowa wymienionych instalacji wymagają uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Powyższa regulacja nie tylko niepotrzebnie wydłuża proces inwestycyjny, ale prowadzi do powstania wątpliwości dotyczących kwalifikowania robót budowlanych polegających na budowie instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych.

Wprowadzenie przedmiotowych zmian pozwoli na uproszczenie procesu inwestycyjnego oraz umożliwi przyjęcie jednakowych procedur w stosunku do tego samego rodzaju robót budowlanych i przyczyni się tym samym do wprowadzenia zasad bardziej spójnych i przejrzystych, a tym samym korzystniejszych dla inwestora.

Podobne podejście będzie się odnosić do zewnętrznych pomp ciepła typu powietrze/woda lub powietrze/powietrze oraz urządzeń fotowoltaicznych o mocy do 40 kW.

 

Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Zmiany w wymienionej ustawie dotyczą wprowadzenia przepisów mających na celu wspieranie poprawy efektywności energetycznej, w tym wysokosprawnej kogeneracji, wspieranie przedsięwzięć termomodernizacyjnych, wspieranie rozwoju instalacji odnawialnych źródeł energii. Na wsparcie tych inicjatyw przeznaczone zostaną środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dodatkowo możliwe będzie wspieranie innych działań związanych z odnawialnymi źródłami energii oraz wytwarzaniem energii z tych źródeł, w szczególności:

−  promowanie wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii lub wykorzystywania energii wytwarzanej z tych źródeł;

−  opracowywanie lub wdrażanie nowych technik lub technologii wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii lub wykorzystywania energii wytwarzanej z tych źródeł.

 

Ustawa o pomocy społecznej  z dnia 12 marca 2004 r.

W zmianach do ustawy o pomocy społecznej określono krąg osób uprawnionych do otrzymywania dodatku energetycznego i dodatku gazowego. Dodatek ten będzie miał prawo otrzymać odbiorca lub rodzina – strony umowy kompleksowej lub umowy o sprzedaż gazu ziemnego. Jego wysokość wynosić będzie do 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej lub gazu ziemnego oraz średniej ceny energii elektrycznej lub gazu ziemnego dla odbiorcy w gospodarstwie domowym.


Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia2 lipca 2004 r.

Zmiana w przedmiotowej ustawie wynikaz wyłączenia obrotu paliwami ciekłymi spod obowiązku uzyskania koncesji i objęcie tej działalności obowiązkiem wpisu do rejestru obrotu paliwami ciekłymi, a także jest wynikiem wprowadzenia nowych rodzajów koncesji w obszarze gazu ziemnego.

 

Ustawa o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym z dnia 16 lutego 2007 r.

W ustawie zastąpiono wymóg uzyskania koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji, magazynowania, przesyłu rurociągowego i obrotu paliwami – wpisem do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez prezesa URE. Jednocześnie proponuje się objęcie tym rejestrem wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w wymienionym zakresie.

 

70


Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.

Zmiany ustawy wprowadzają zwolnienia z opłaty skarbowej w zakresie:

−  wystawienia przyrzeczenia wydania koncesji;

−  przedłużenia terminu ważności koncesji;

−  wydania duplikatu koncesji, duplikatu promesy koncesji przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach OZE o łącznej mocy elektrycznej do 5 MW.

Zgodnie z projektem zwolnienie z opłaty skarbowej będzie miało również zastosowanie w przypadku wpisu do rejestrów działalności regulowanej, o których mowa w ustawie o odnawialnych źródłach energii. W tablicy przedstawiono stawki opłat skarbowych i przypadki zwolnienia z opłaty.

 

Ustawa o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r.

Wytwórcy energii elektrycznej w mikroinstalacji i części małych instalacji w zakresie, w jakim zużywać będą energię elektryczną na potrzeby własne, będą zobowiązani do zapłaty podatku akcyzowego, bowiem − jak wskazano powyżej − zwolnieniu podlega jedynie energia elektryczna wyprodukowana w odnawialnych źródłach energii na podstawie dokumentu potwierdzającego umorzenie świadectwa pochodzenia energii. Ponadto zwolnienie to stosuje się nie wcześniej niż z chwilą otrzymania dokumentu potwierdzającego umorzenie świadectwa pochodzenia energii, poprzez obniżenie akcyzy należnej od energii elektrycznej za najbliżdze okresy rozliczeniowe.

Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną nie będą mogły jej zużywać na potrzeby własne, a jedynie oddawać do sieci energetycznej.

Zwolnienie z podatku akcyzowego dla wytwórców energii elektrycznej w mikroinstalacji i części małych instalacji będzie niemożliwe, gdyż ustawodawca nie przewiduje świadectw pochodzenia dla tego rodzaju instalacji.

 

...pełna wersja artykułu w EI 02/2013

Przetargi w celu wyboru przedsięwzięć dla poprawy efektywności energetycznej

Zgodnie z Rozporządzeniem ministra gospodarki z dnia 23 października 2012 r. w sprawie przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (Dz.U. 2012 r., poz. 1227) podmiot przystępujący do przetargu będzie musiał złożyć ofertę przetargową w zaklejonej kopercie w siedzibie prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w ciągu 30 dni od ogłoszenia o przeprowadzeniu przetargu. Prezes przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert powoła komisję przetargową, liczącą minimum pięciu członków.

Więcej...

Nowe przepisy dotyczące instalacji telekomunikacyjnej w budynkach

W Dzienniku Ustaw z dnia 22 listopada 2012 r. w pozycji 1289 ukazał się nowy akt prawny. Jest to rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Więcej...

Projekt ustawy - Prawo energetyczne (2)

49Projekt ustawy Prawo energetyczne tworzy, jak twierdzi ustawodawca, spójne ramy prawne w obszarze elektroenergetyki, ciepła oraz instrumentów wspierających kogenerację, z uwzględnieniem standardów europejskich. Część zmian wprowadzanych ustawą została przedstawiona w „Elektroinstalatorze” 12/2012, poniżej przedstawiamy dalsze zmiany, jakie wejdą do naszego porządku prawnego.

Więcej...

Prokura jako sposób zarządzania w przedsiębiorstwie energetycznym

74Prokura jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa udzielanego w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym działalności gospodarczej w przedsiębiorstwie energetycznym. Zgodnie z art. 109(1) Kodeksu cywilnego prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę(podmiot gospodarczy), które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem tego podmiotu.

 

Zakres ten jest bardzo szeroki, gdyż dotyczy praktycznie wszystkich spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę. Prokura obejmuje swoim zakresem zarówno czynności sądowe, jak i pozasądowe przedsiębiorstwa energetycznego. Czynności pozasądowe to przede wszystkim zawieranie i rozwiązywanie umów, w tym także umów o pracę, czyli mówiąc ogólnie reprezentowanie jednostki energetycznej wobec osób trzecich. Do czynności pozasądowych można również zaliczyć prowadzenie wewnętrznych spraw jednostki.

Więcej...

Projekt ustawy - Prawo energetyczne

Projektowana ustawa Prawo energetyczne ma na celu uporządkowanie oraz uproszczenie obwiązujących przepisów, wprowadzenie nowatorskich rozwiązań podyktowanych rozwojem rynku energii elektrycznej i rynków ciepła oraz ochroną odbiorców, a także dostosowanie do przepisów rozporządzenia (WE) nr 713/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. − ustanawiającego Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki oraz rozporządzenia (WE) nr 714 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylającego rozporządzenie nr 1228/2003.

 

 Celem ustawy jest tworzenie warunków do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców energii elektrycznej oraz ciepła, efektywnego używania energii elektrycznej i ciepła, zrównoważonego rozwoju kraju, rozwoju konkurencji, przeciwdziałania negatywnym skutkom naturalnych monopoli, z uwzględnianiem wymagań ochrony środowiska i zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych.

Więcej...

Obliczanie ilości energii pierwotnej

4 października 2012 r. weszło w życie Rozporządzenie ministra gospodarki w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw efektywności energetycznej i uiszczania opłaty zastępczej. Jest ono wynikiem upoważnienia zawartego w art. 15 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. nr 94, poz. 551).

 

Więcej...

Efektywność energetyczna a możliwości finansowania bankowego

Ustawa z 15 kwietnia 2011 roku definiuje efektywność energetyczną jako stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, niezbędnej do uzyskania tego efektu.

 

Więcej...

Wyszukiwarka

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

like Newsletter!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem