Od redakcji 2/2018

I okladkaSzanowni Państwo,

W dniu 18 lutego br. obchodziliśmy Dzień Baterii. Urządzenia do magazynowania energii elektrycznej pokonały w swym rozwoju długą drogę. Począwszy od starożytnych narzędzi dla złotników, poprzez zasilanie podzespołów samochodów, na aparaturze medycznej skończywszy.

Więcej…

Normy i przepisy

Postępowanie upadłościowe w firmie elektroinstalacyjnej

Zasadniczą podstawą ogłoszenia upadłości elektroinstalatora jest jego niewypłacalność. Pierwszą z przesłanek ogłoszenia upadłości jest niewykonywanie zobowiązań pieniężnych. Nie musi się ono odnosić do wszystkich zobowiązań dłużnika, nie ma też znaczenia ich charakter, tzn. czy są to zobowiązania prywatnoprawne czy publicznoprawne. Niewykonywanie może dotyczyć tylko niektórych zobowiązań, nawet tych o niewielkiej wartości, a mimo to oznaczać niewypłacalność.

 

Podstawy ogłoszenia upadłości

Postępowanie upadłościowe dzieli się na dwa stadia:

Więcej...

Bieżące problemy elektroinstalatorów w Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Bardzo często pojawiają się wątpliwości przedsiębiorców, prowadzących firmy elektroinstalacyjne, dotyczące okresu funkcjonowania ich działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. W artykule na przykładach przedstawiono typowe zagadnienia w tym zakresie.

 Niektórzy z przedsiębiorców podnoszą, że rozwiązanie umowy strefowej następuje po wyczerpaniu się zadań, jakie przedsiębiorca realizuje w SSE. Niektórzy natomiast postulują, że mogą funkcjonować w SSE, przy założeniu wykonywania przez nich zadań do momentu zakończenia działalności strefy. Należy się zgodzić zarówno z jednym, jak i drugim poglądem przedstawianym przez elektroinstalatorów.

Obecnie wygaśnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w SSE następuje z upływem okresu, na jaki została ustanowiona dana strefa. Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca prowadzi swoją działalność na terenie danej SSE, to jedynie zaprzestanie przez niego prowadzenia działalności bądź zmiana co do przedmiotu tej działalności warunkuje odmowę dalszego zezwolenia na jej prowadzenie w SSE. Warto zwrócić uwagę, że wszyscy przedsiębiorcy wchodzący do SSE muszą wykonywać swoją działalność gospodarczą zgodnie z celami strategicznymi strefy.

(...)

Przemysław Gogojewicz

 

 Pełna wersja artykułu w EI 12/2013 do zakupu na portalu www.e-czasopismo.pl

 

Ustawa śmieciowa w firmach elektroinstalacyjnych

Ustawa śmieciowa wywoływała w chwili jej wprowadzenia i nadal wywołuje sporo kontrowersji i niejasności, co do jej stosowania. Firmy elektroinstalacyjne często napotykają utrudnienia wywołane tą ustawą. Dlatego też artykuł przedstawia odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące magazynowania, wywożenia i odpowiedzialności za śmieci, będące na terenie posesji firmy elektroinstalacyjnej.

 

Wywóz odpadów jest w dalszym ciągu kosztem prowadzonej działalności, jednakże ustawodawca zobowiązał elektroinstalatorów do złożenia stosownej deklaracji śmieciowej, w której zostanie wskazana wysokość opłaty. W myśl nowelizacji możliwe jest składanie deklaracji w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Więcej...

Apel do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej

W codziennej pracy inżynierskiej niezbędne jest korzystanie z aktów prawnych oraz polskich norm. Dotyczy to wszystkich dziedzin techniki, w tym także elektrotechniki. W budownictwie jednym z podstawowych jest Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690, z póżn. zm.).

 

W dokumencie tym do poszczególnych paragrafów przywołane są konkretne polskie normy. Rozporządzenie zawiera załącznik nr 1, w którym te normy są zestawione. Polski Komitet Normalizacyjny systematycznie aktualizuje polskie normy i wydaje je bądź w wersji uznaniowej w oryginale, bądź po przetłumaczeniu w języku polskim. Normy te − przynajmniej formalnie − zastępują starsze wersje.

Więcej...

Uczestnicy procesu budowlanego – inspektor nadzoru inwestorskiego

W niniejszym numerze prezentujemy obowiązki i prawa czwartego uczestnika procesu budowlanego – inspektora nadzoru inwestorskiego. W poprzednich numerach była kolejno mowa o inwestorze (Ei 9/2013), projektancie (Ei 10/2013) oraz kierowniku budowy lub robót (Ei 11/2013).

 

Wprowadzenie

Osoba inspektora nadzoru inwestorskiego jest wymieniona jako ostatnia w wykazie zawartym w ustawie Prawo budowlane, ale zgodnie z powiedzeniem angielskim „last but not least” (ostatni, ale nie mniej ważny) inspektor nadzoru inwestorskiego ma do spełnienia niezmiernie ważną rolę na każdej budowie. Z tej racji może dziwić, że przepisy zobowiązują inwestora do ustanowienia inspektora tylko w określonych przypadkach.

Więcej...

Kierownik budowy lub robót

W niniejszym numerze czasopisma „Elektroinstalator” kontynuujemy cykl poświęcony uczestnikom procesu budowlanego. Po prezentacji inwestora i projektanta czas na przedstawienie roli i znaczenia kierownika budowy lub robót.

 

W świetle prawa za objęcie budowy przez jej kierownika odpowiada inwestor. Była o tym mowa w artykule dotyczącym roli inwestora (Ei nr 9/2013). Jest to o tyle dziwny wymóg formalny, że kierownik budowy i kierownicy robót często nie są pracownikami inwestora, lecz firm wykonawczych, podmiotów (zgodnie z ustawą – Prawo budowlane) nie będących uczestnikami procesu budowlanego. Dlatego inwestor może mieć tylko pośredni wpływ na dobór tych uczestników procesu inwestycyjnego oraz na ich działania na budowie.

Więcej...

Wybór sprzedawcy energii elektrycznej znajduje coraz więcej zwolenników

Dynamicznie rośnie liczba odbiorców, którzy skorzystali z prawa wyboru dostawcy energii elektrycznej. Od 1 lipca 2007 r. każdy odbiorca energii elektrycznej, także z grupy taryfowej G (mieszkaniec domu jednorodzinnego lub budynku wielorodzinnego) może zrezygnować z usług swojego zakładu energetycznego i podpisać umowę na zakup energii z innym sprzedawcą.

 

Podstawę prawną stanowią: art. 9a ust. 8-8d, art. 9c ust. 6 i 7 oraz art. 56 ust. 2a pkt. 3 Prawa energetycznego [1]. Dodatkowe przepisy w tej sprawie zawierają ponadto rozporządzenia ministra gospodarki [2,3]. Powstała sytuacja podobna do tej, jaką mamy od kilku lat na rynku usług telekomunikacyjnych. Zgodnie z nowymi przepisami istnieje możliwość przesyłu energii elektrycznej od dowolnego dostawcy do odbiorcy za pośrednictwem sieci należącej do innego podmiotu gospodarczego.

Więcej...

Zamówienia publiczne w branży elektroinstalacyjnej

Zamówienia publiczne stały się obecnie jednym z głównych narzędzi działania przedsiębiorców chcących pozyskać nowe kontrakty. Wiedza elektroinstalatora w tej dziedzinie prawie z całą pewnością może przyczynić się do łatwiejszego funkcjonowania na rynku usług.

 

Zamówienia publiczne od 30 000 euro

Niebawem będzie czekało elektroinstalatorów wiele zmian w prawie dotyczącym zamówień publicznych w tym m.in. progu ich udzielania. Podstawową bowiem kwestią, która została poruszona w projektowanej regulacji jest podwyższenie progu z 14 000 do 30 000 euro, od którego powstaje obowiązek stosowania procedur przewidzianych w przepisach o zamówieniach publicznych.

Więcej...

Wyszukiwarka

like Newsletter!

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem