Od redakcji 8/2018

EL 8 2018 INTERNETDrodzy Czytelnicy,

Do Waszych rąk oddajemy ostatni w tym roku numer „Elektroinstalatora”. Dziękujemy za zainteresowanie czasopismem i jednocześnie zapraszamy do pozostania z nami w przyszłym roku. W 2019 roku zwiększamy liczbę „Elektroinstalatora" do 10 numerów!

W sezonie zimowym do ochrony gruntu oraz dachu przed śniegiem i lodem przydają się systemy przeciwoblodzeniowe zbudowane na bazie stałooporowych lub samoregulujących przewodów grzejnych.

Więcej…

Normy i przepisy

Łączenie się kilku firm elektroinstalacyjnych w jeden podmiot

Łączenie się kilku podmiotów elektroinstalacyjnych w jeden wcale nie jest − z prawnego punktu widzenia − łatwym zadaniem. Spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi; spółka osobowa nie może jednakże być spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną. Łączyć nie może się również spółka w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku oraz spółka w upadłości. Spółki osobowe o specyfikacji elektroinstalacyjnej mogą się łączyć między sobą tylko przez zawiązanie spółki kapitałowej.

 

Sposoby łączenia się firm

Połączenie może być dokonane:

Więcej...

Postępowanie naprawcze w firmie elektroinstalacyjnej

Zagrożenie niewypłacalnością istnieje, jeżeli przedsiębiorca pomimo wykonywania swoich zobowiązań, według rozsądnej oceny jego sytuacji ekonomicznej, tzn. oceny wszechstronnej i pogłębionej, stanie się w niedługim czasie niewypłacalny. Obecnie zdolność naprawcza przysługuje każdemu podmiotowi będącemu przedsiębiorcą, niezależnie od tego, czy jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego czy też nie. Postępowanie naprawcze ma za cel doprowadzenie do układu z wierzycielami, a tym samym do możliwości spłaty względem nich powstałego zadłużenia.

 

Podmioty uprawnione do prowadzenia postępowania naprawczego Zgodnie z art. 492 ust. 3 pr. upadł. i napr. przepisów o postępowaniu naprawczym nie stosuje się bowiem do przedsiębiorcy – elektroinstalatora:

Więcej...

Postępowanie upadłościowe w firmie elektroinstalacyjnej

Zasadniczą podstawą ogłoszenia upadłości elektroinstalatora jest jego niewypłacalność. Pierwszą z przesłanek ogłoszenia upadłości jest niewykonywanie zobowiązań pieniężnych. Nie musi się ono odnosić do wszystkich zobowiązań dłużnika, nie ma też znaczenia ich charakter, tzn. czy są to zobowiązania prywatnoprawne czy publicznoprawne. Niewykonywanie może dotyczyć tylko niektórych zobowiązań, nawet tych o niewielkiej wartości, a mimo to oznaczać niewypłacalność.

 

Podstawy ogłoszenia upadłości

Postępowanie upadłościowe dzieli się na dwa stadia:

Więcej...

Bieżące problemy elektroinstalatorów w Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Bardzo często pojawiają się wątpliwości przedsiębiorców, prowadzących firmy elektroinstalacyjne, dotyczące okresu funkcjonowania ich działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. W artykule na przykładach przedstawiono typowe zagadnienia w tym zakresie.

 Niektórzy z przedsiębiorców podnoszą, że rozwiązanie umowy strefowej następuje po wyczerpaniu się zadań, jakie przedsiębiorca realizuje w SSE. Niektórzy natomiast postulują, że mogą funkcjonować w SSE, przy założeniu wykonywania przez nich zadań do momentu zakończenia działalności strefy. Należy się zgodzić zarówno z jednym, jak i drugim poglądem przedstawianym przez elektroinstalatorów.

Obecnie wygaśnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w SSE następuje z upływem okresu, na jaki została ustanowiona dana strefa. Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca prowadzi swoją działalność na terenie danej SSE, to jedynie zaprzestanie przez niego prowadzenia działalności bądź zmiana co do przedmiotu tej działalności warunkuje odmowę dalszego zezwolenia na jej prowadzenie w SSE. Warto zwrócić uwagę, że wszyscy przedsiębiorcy wchodzący do SSE muszą wykonywać swoją działalność gospodarczą zgodnie z celami strategicznymi strefy.

(...)

Przemysław Gogojewicz

 

 Pełna wersja artykułu w EI 12/2013 do zakupu na portalu www.e-czasopismo.pl

 

Ustawa śmieciowa w firmach elektroinstalacyjnych

Ustawa śmieciowa wywoływała w chwili jej wprowadzenia i nadal wywołuje sporo kontrowersji i niejasności, co do jej stosowania. Firmy elektroinstalacyjne często napotykają utrudnienia wywołane tą ustawą. Dlatego też artykuł przedstawia odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące magazynowania, wywożenia i odpowiedzialności za śmieci, będące na terenie posesji firmy elektroinstalacyjnej.

 

Wywóz odpadów jest w dalszym ciągu kosztem prowadzonej działalności, jednakże ustawodawca zobowiązał elektroinstalatorów do złożenia stosownej deklaracji śmieciowej, w której zostanie wskazana wysokość opłaty. W myśl nowelizacji możliwe jest składanie deklaracji w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Więcej...

Apel do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej

W codziennej pracy inżynierskiej niezbędne jest korzystanie z aktów prawnych oraz polskich norm. Dotyczy to wszystkich dziedzin techniki, w tym także elektrotechniki. W budownictwie jednym z podstawowych jest Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690, z póżn. zm.).

 

W dokumencie tym do poszczególnych paragrafów przywołane są konkretne polskie normy. Rozporządzenie zawiera załącznik nr 1, w którym te normy są zestawione. Polski Komitet Normalizacyjny systematycznie aktualizuje polskie normy i wydaje je bądź w wersji uznaniowej w oryginale, bądź po przetłumaczeniu w języku polskim. Normy te − przynajmniej formalnie − zastępują starsze wersje.

Więcej...

Uczestnicy procesu budowlanego – inspektor nadzoru inwestorskiego

W niniejszym numerze prezentujemy obowiązki i prawa czwartego uczestnika procesu budowlanego – inspektora nadzoru inwestorskiego. W poprzednich numerach była kolejno mowa o inwestorze (Ei 9/2013), projektancie (Ei 10/2013) oraz kierowniku budowy lub robót (Ei 11/2013).

 

Wprowadzenie

Osoba inspektora nadzoru inwestorskiego jest wymieniona jako ostatnia w wykazie zawartym w ustawie Prawo budowlane, ale zgodnie z powiedzeniem angielskim „last but not least” (ostatni, ale nie mniej ważny) inspektor nadzoru inwestorskiego ma do spełnienia niezmiernie ważną rolę na każdej budowie. Z tej racji może dziwić, że przepisy zobowiązują inwestora do ustanowienia inspektora tylko w określonych przypadkach.

Więcej...

Kierownik budowy lub robót

W niniejszym numerze czasopisma „Elektroinstalator” kontynuujemy cykl poświęcony uczestnikom procesu budowlanego. Po prezentacji inwestora i projektanta czas na przedstawienie roli i znaczenia kierownika budowy lub robót.

 

W świetle prawa za objęcie budowy przez jej kierownika odpowiada inwestor. Była o tym mowa w artykule dotyczącym roli inwestora (Ei nr 9/2013). Jest to o tyle dziwny wymóg formalny, że kierownik budowy i kierownicy robót często nie są pracownikami inwestora, lecz firm wykonawczych, podmiotów (zgodnie z ustawą – Prawo budowlane) nie będących uczestnikami procesu budowlanego. Dlatego inwestor może mieć tylko pośredni wpływ na dobór tych uczestników procesu inwestycyjnego oraz na ich działania na budowie.

Więcej...

Wyszukiwarka

Prenumerata

 

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

like Newsletter!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem