Od redakcji 8/2018

EL 8 2018 INTERNETDrodzy Czytelnicy,

Do Waszych rąk oddajemy ostatni w tym roku numer „Elektroinstalatora”. Dziękujemy za zainteresowanie czasopismem i jednocześnie zapraszamy do pozostania z nami w przyszłym roku. W 2019 roku zwiększamy liczbę „Elektroinstalatora" do 10 numerów!

W sezonie zimowym do ochrony gruntu oraz dachu przed śniegiem i lodem przydają się systemy przeciwoblodzeniowe zbudowane na bazie stałooporowych lub samoregulujących przewodów grzejnych.

Więcej…

Normy i przepisy

Elektroinstalatorzy jako podwykonawcy robót budowlanych

Przemysław GogojewiczStosunkowo często podwykonawcami różnego rodzaju robót budowlanych zostają elektroinstalatorzy. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (PZP) wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom, np. elektroinstalatorom, z wyjątkiem przypadku, gdy ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia zamawiający zastrzeże w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom (art. 36 ust. 5 PZP).

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca polegający na potencjale osób trzecich zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Więcej...

Najnowsza Norma SEP o doborze przewodów zasilających urządzenia p. poż.

Normy wydawane przez Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw Stowarzyszenia Elektryków Polskich stanowią cenne uzupełnienie Polskich Norm wydawanych przez PKN. Najnowszym opracowaniem w tym zakresie jest wydana w połowie ubiegłego roku Norma SEP N SEP - E - 005 Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń przeciwpożarowych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru.

 

Wprowadzenie
Norma została wydana przy wydatnym wsparciu finansowym Polskiego Centrum Promocji Miedzi. Przed jej wydaniem była poddana szerokiej konsultacji w środowisku branżowym. Jej treść została zatwierdzona przez Centralną Komisję Norm i Przepisów SEP, a następnie przez prezesa SEP. Autorami normy są: mgr inż. Julian Wiatr i dr inż. Waldemar Jaskółowski. Normę można zakupić w siedzibie COSiW lub za pośrednictwem internetu.

Więcej...

Zaproszenie elektroinstalatorów do dialogu technicznego na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych

Pojęcie „dialog techniczny” występuje w dyrektywie klasycznej, jako instytucja służąca do poszukiwania lub korzystania z doradztwa, która może znaleźć zastosowania w trakcie przygotowania specyfikacji oferty, jednak pod warunkiem, że także nie spowoduje ograniczenia konkurencji. Podobny dialog przewiduje także dyrektywa sektorowa.

 

Istotnym celem wprowadzenia tej instrukcji jest wspieranie innowacyjności, prowadzącej do zwiększania potencjału przedsiębiorstw oraz gospodarki. Zatem przedmiotem dialogu powinno być doradztwo w celu uzyskania najlepszych, najnowocześniejszych i najkorzystniejszych technicznie, technologicznie, organizacyjnie i ekonomicznie rozwiązań, mogących służyć realizacji potrzeb zamawiającego. Dialog techniczny ma też zwiększyć przejrzystość przygotowania postępowania, a informacja o jego wprowadzeniu do danej procedury powinna być podana przez zamawiającego na etapie wszczęcia postępowania.

Więcej...

Jakie zmiany wprowadza nowa norma IEC 61439?

2014-05-56-1Mimo iż dopiero od 1 listopada 2014 r. obowiązkowe będzie stosowanie nowej normy dotyczącej rozdzielnic niskiego napięcia, już dziś rozdzielnice Sivacon S8 SIEMENSA spełniają wszystkie wymagania z niej wynikające.

 

IEC61439-1/2 w skrócie

1 listopada 2014 roku norma dotycząca rozdzielnic nn IEC 60439- 1 zostanie zastąpiona przez jej nowszą wersję IEC 61439-1/2. Norma IEC 61439 „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe” składa się z sześciu części, z czego rozdzielnic do dystrybucji energii dotyczą części 1 i 2. Część 1 „Postanowienia ogólne” opisuje generalne cechy techniczne i zasady certyfikowania urządzeń, natomiast część 2 „Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii” zawiera szczegółowe wymagania dla zestawów rozdzielnic i sterownic niskiego napięcia.

Więcej...

Dokumenty wymagane od elektroinstalatorów ubiegających się o zamówienia publiczne

Zamawiający nie może żądać w dokumentach potwierdzających wykonanie dostaw (lub usług) niczego więcej ponad potwierdzenie, że dostawy te (lub usługi) zostały wykonane należycie. Takimi dokumentami mogą być nie tylko listy referencyjne, ale też protokoły odbioru, potwierdzenie dokonania płatności lub inne dokumenty. Wybór właściwego dokumentu należy do wykonawcy. Nie można żądać od wykonawcy, aby z dokumentów sporządzonych przez osoby trzecie wynikało coś więcej poza potwierdzeniem należytego wykonania zamówienia. Informacje takie mogą wynikać jedynie z oświadczenia wykonawcy.

Więcej...

Konkurs ofert jako forma wyboru firmy elektroinstalacyjnej

Konkurs jest przyrzeczeniem publicznym, w którym przez publiczne ogłoszenie zamawiający przyrzeka nagrodę za wykonanie i przeniesienie prawa do wybranej przez sąd konkursowy oferty. Elektroinstalatorzy chcący brać udział w tym procesie powinni mieć na uwadze poniższe informacje.

 

Konkurs, o którym stanowi przepis art. 110 ustawy prawo zamówień publicznych, stanowi jedyną (samodzielną) procedurę postępowania tylko wówczas, gdy wynagrodzeniem są wyłącznie nagrody pieniężne lub rzeczowe, a więc jego celem nie jest realizacja wybranej pracy konkursowej, lecz wyłącznie nabycie określonych praw do wybranej pracy.

Wskazać należy, iż opis przedmiotu konkursu powinien być dokonany w sposób pozwalający na wybór najlepszego dzieła. Elektroinstalatorowi, którego dzieło zostało nagrodzone zaproszeniem do negocjacji, zostaną powierzone dalsze czynności, polegające na opracowaniu złożonej pracy konkursowej.

Więcej...

Kontrola robót zanikowych

Roboty zanikowe występują we wszystkich rodzajach prac budowlanych. Dotyczy to także branży elektrycznej. Ich kontrola jest najłatwiejsza, a często tylko możliwa w trakcie prowadzenia robót.

 

Przykładem robót, które można sprawdzić rzetelnie tylko w trakcie ich wykonywania (tablica), są wszelkie prace rozbiórkowe. Niektóre rodzaje prac zanikowych, np. takie jak układanie kabli, można sprawdzić po ich zakończeniu wykonując wykopy kontrolne. Wiąże się to jednak z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych czynności. Z wymienionych względów na każdym placu budowy należy dążyć do kontroli robót zanikowych na bieżąco. Wymaga to jednak odpowiedniego zrozumienia problemu przez inwestora i zatrudnienia inspektora nadzoru inwestorskiego także w branży elektrycznej, w odpowiadającym potrzebom wymiarze godzin, aby wyeliminować tylko sporadyczną obecność takiego specjalisty na placu budowy.

Więcej...

Pełnomocnictwo w firmach elektroinstalacyjnych, czyli kto co może i kiedy

Pełnomocnictwo jest praktycznym zagadnieniem z punktu widzenia zarządu firmy. Ta dyspozycja przedsiębiorcy pozwala rozwiązywać pełnomocnikowi wiele spraw szczególnej wagi dla funkcjonowania firmy.

 

Informacje wstępne

Udzielenie pełnomocnictwa przez elektroinstlaatora w każdym przypadku wymaga określenia zakresu umocowania. Zakres umocowania zależy więc przede wszystkim od woli mocodawcy. Jednakże przepis art. 98 k.c. wprowadza co do tego pewne ograniczenia, wskazując trzy rodzaje pełnomocnictw i odpowiadające im zakresy umocowania:

Więcej...

Wyszukiwarka

Prenumerata

 

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

like Newsletter!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem