Od redakcji 2/2018

I okladkaSzanowni Państwo,

W dniu 18 lutego br. obchodziliśmy Dzień Baterii. Urządzenia do magazynowania energii elektrycznej pokonały w swym rozwoju długą drogę. Począwszy od starożytnych narzędzi dla złotników, poprzez zasilanie podzespołów samochodów, na aparaturze medycznej skończywszy.

Więcej…

Normy i przepisy

Nowe prawo energetyczne dla elektroinstalatora

Przemysław GogojewiczDostęp do zasobów energetycznych ma podstawowe znaczenie z punktu widzenia zarówno poszczególnych jednostek (podmiotów elektrycznych), jak i całego społeczeństwa, w tym także z perspektywy suwerenności i niepodległości państwa.

Obowiązkiem władz publicznych jest zatem zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju, przy czym zadanie to jest realizowane zarówno przez organy administracji publicznej, jak i podmioty elektryczne. Do tych ostatnich należy również zaliczyć przedsiębiorstwa energetyczne, które de facto mają status zbliżony do przedsiębiorstw użyteczności publicznej.

Szeroki krąg uprawnień przypisanych takim przedsiębiorstwom i ich przedstawicielom, a także rola, jaką przedsiębiorstwa odgrywają w systemie gospodarczym kraju, muszą prowadzić do wniosku, że wykonują one zadania publiczne, a zatem są podmiotami obowiązanymi do udostępniania informacji publicznej.

Więcej...

Sieci, instalacje i urządzenia elektryczne na terenie budowy – zagadnienia ogólne i wybrane przepisy

Przez pojęcie terenu budowy (używane jest również niezbyt precyzyjne określenie: „plac budowy") należy rozumieć wydzielony obszar obejmujący rejony prowadzenia robót na otwartej przestrzeni oraz we wnętrzach wznoszonych budynków i innych obiektów kubaturowych. Również nie należy zapominać o czynnościach wykonywanych w obiektach zaplecza budowy.

Na terenie budowy mamy do czynienia ze zróżnicowanymi warunkami użytkowania energii elektrycznej. W budynkach stacjonarnych zaplecza są one takie same jak w innych obiektach, np. biurach, warsztatach czy magazynach położonych poza terenem budowy. Natomiast skrajnie różne warunki występują na otwartym terenie budowy oraz we wnoszonych obiektach. Prawie wszędzie występuje zwiększone zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym spowodowane szeregiem czynników zestawionych w tablicy.

 

Przyczyny i miejsca występowania zwiększonego zagrożenia porażeniem elektrycznym na terenie budowy

Więcej...

Elektroodpady po nowemu

Nowy projekt ustawy o elektroodpadach może być ze wszech miar rewolucyjny. Brakuje przysłowiowej kropki nad „i", czyli rozwiązań szczegółowych regulujących jednoznacznie zasady postępowania z elektroodpadami.

23 maja br. opublikowany został projekt ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Dla branży był to dokument wyczekiwany od miesięcy, bowiem w lutym 2014 r. minął termin, jaki UE wyznaczyła Polsce na jego przygotowanie. Teraz projekt wszedł w fazę konsultacji społecznych. Dzięki zaproszeniu do dyskusji szerokiego kręgu przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji branżowych, dyskusja nad kształtem ustawy, a dziś nad jej udoskonaleniem, toczy się wreszcie na właściwym poziomie merytorycznym.

70 1

Więcej...

Program „Horyzont 2020” – również dla elektroinstalatorów

Przemysław GogojewiczProgramy unijne mogą stanowić pewną możliwość wsparcia dla firm – również elektroinstalacyjnych, które działają na rynku usług. Elektroinstalatorzy powinni się przyjrzeć np. programowi „Horyzont 2020", który może w jakiejś mierze zostać wykorzystany do współpracy z ośrodkami naukowymi bądź innymi przedsiębiorstwami.

Program „Horyzont 2020" skupia się na trzech priorytetach. Są to:

  • utworzenie bazy naukowej w celu wzmocnienia zdolności Unii do osiągania światowej klasy osiągnięć naukowo-technicznych;
  • promowanie wiodącej pozycji przemysłu w celu wspierania przedsiębiorstw, w tym mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) i innowacyjności;
  • stawianie czoła wyzwaniom społecznym, aby zareagować bezpośrednio na sytuacje i zjawiska określone w strategii „Europa 2020" poprzez wsparcie działań obejmujących pełny cykl od badań po rynek.

Więcej...

Elektroinstalatorzy jako podwykonawcy robót budowlanych

Przemysław GogojewiczStosunkowo często podwykonawcami różnego rodzaju robót budowlanych zostają elektroinstalatorzy. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (PZP) wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom, np. elektroinstalatorom, z wyjątkiem przypadku, gdy ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia zamawiający zastrzeże w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom (art. 36 ust. 5 PZP).

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca polegający na potencjale osób trzecich zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Więcej...

Najnowsza Norma SEP o doborze przewodów zasilających urządzenia p. poż.

Normy wydawane przez Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw Stowarzyszenia Elektryków Polskich stanowią cenne uzupełnienie Polskich Norm wydawanych przez PKN. Najnowszym opracowaniem w tym zakresie jest wydana w połowie ubiegłego roku Norma SEP N SEP - E - 005 Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń przeciwpożarowych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru.

 

Wprowadzenie
Norma została wydana przy wydatnym wsparciu finansowym Polskiego Centrum Promocji Miedzi. Przed jej wydaniem była poddana szerokiej konsultacji w środowisku branżowym. Jej treść została zatwierdzona przez Centralną Komisję Norm i Przepisów SEP, a następnie przez prezesa SEP. Autorami normy są: mgr inż. Julian Wiatr i dr inż. Waldemar Jaskółowski. Normę można zakupić w siedzibie COSiW lub za pośrednictwem internetu.

Więcej...

Zaproszenie elektroinstalatorów do dialogu technicznego na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych

Pojęcie „dialog techniczny” występuje w dyrektywie klasycznej, jako instytucja służąca do poszukiwania lub korzystania z doradztwa, która może znaleźć zastosowania w trakcie przygotowania specyfikacji oferty, jednak pod warunkiem, że także nie spowoduje ograniczenia konkurencji. Podobny dialog przewiduje także dyrektywa sektorowa.

 

Istotnym celem wprowadzenia tej instrukcji jest wspieranie innowacyjności, prowadzącej do zwiększania potencjału przedsiębiorstw oraz gospodarki. Zatem przedmiotem dialogu powinno być doradztwo w celu uzyskania najlepszych, najnowocześniejszych i najkorzystniejszych technicznie, technologicznie, organizacyjnie i ekonomicznie rozwiązań, mogących służyć realizacji potrzeb zamawiającego. Dialog techniczny ma też zwiększyć przejrzystość przygotowania postępowania, a informacja o jego wprowadzeniu do danej procedury powinna być podana przez zamawiającego na etapie wszczęcia postępowania.

Więcej...

Jakie zmiany wprowadza nowa norma IEC 61439?

2014-05-56-1Mimo iż dopiero od 1 listopada 2014 r. obowiązkowe będzie stosowanie nowej normy dotyczącej rozdzielnic niskiego napięcia, już dziś rozdzielnice Sivacon S8 SIEMENSA spełniają wszystkie wymagania z niej wynikające.

 

IEC61439-1/2 w skrócie

1 listopada 2014 roku norma dotycząca rozdzielnic nn IEC 60439- 1 zostanie zastąpiona przez jej nowszą wersję IEC 61439-1/2. Norma IEC 61439 „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe” składa się z sześciu części, z czego rozdzielnic do dystrybucji energii dotyczą części 1 i 2. Część 1 „Postanowienia ogólne” opisuje generalne cechy techniczne i zasady certyfikowania urządzeń, natomiast część 2 „Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii” zawiera szczegółowe wymagania dla zestawów rozdzielnic i sterownic niskiego napięcia.

Więcej...

Wyszukiwarka

like Newsletter!

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem