Od redakcji 2/2018

I okladkaSzanowni Państwo,

W dniu 18 lutego br. obchodziliśmy Dzień Baterii. Urządzenia do magazynowania energii elektrycznej pokonały w swym rozwoju długą drogę. Począwszy od starożytnych narzędzi dla złotników, poprzez zasilanie podzespołów samochodów, na aparaturze medycznej skończywszy.

Więcej…

Normy i przepisy

Propozycje zmian w Warunkach technicznych (WT) dla budynków (1)

Od ponad czterech lat pod egidą Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki (SNB) działa szerokie grono specjalistów − wolontariuszy przygotowujących propozycje dotyczące udoskonalania zapisów zawartych w WT. Propozycje te są następnie sukcesywnie przekazywane przez SNB ministerstwu odpowiadającemu za sprawy budownictwa. Obecnie od listopada 2011 r. jest to Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Trochę historii
W Dzienniku Ustaw nr 10 z 1995 r. poz. 46 ukazało się Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Autorem postanowień dotyczących instalacji elektrycznych był Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy „Elektromontaż". Potocznie akt ten jest nazywany Warunkami technicznymi dla budynków i często określany skrótem WT. Od tego czasu akt ten podlegał wielu nowelizacjom ale jego podstawowy układ nie uległ zmianie. W wersji z roku 1994, podobnie jak obecnie, instalacji elektrycznych dotyczy rozpoczynający się od § 180 Rozdział 8. Dynamiczny rozwój technik telekomunikacyjnych spowodował jedynie dodanie 6 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1289) Rozdziału 8a, w którym zawarto wymagania dla instalacji telekomunikacyjnych.

Więcej...

Wymagania dla sygnalizatorów optycznych VAD w normie EN 54-23

Obszar działania sygnalizatora sufitowego VADW ciągu ostatnich lat liczba instalowanych sygnalizatorów optycznych VAD (Visual Alarm Devices) znacząco wzrosła. Spowodowane jest to potwierdzoną efektywnością i niezawodnością sygnalizatorów optycznych w przypadku wykrycia pożaru. Urządzenia te są montowanych w formie oddzielnej jednostki lub zintegrowanej z sygnalizatorem dźwiękowym.

Wydana przez Europejski Komitet Normalizacyjny CEN norma EN 54-23 dotyczy bezpośrednio stosowania urządzeń sygnalizacji wizualnej w systemach sygnalizacji pożaru. Przed pojawieniem się normy EN 54 23 nie istniała żadna inna regulacja rangi normy. Błędne interpretacje i dezorientacja przy ocenie wydajności produktów były więc częstym zmartwieniem w branży. Celem normy EN 54-23 jest standaryzacja wymagań, metod badań i kryteriów wydajności sygnalizatorów optycznych oraz zapewnienie jednolitości sposobów badania wydajności VAD w całej Europie.

Więcej...

Ustawa o OZE

Działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji, zwana „działalnością gospodarczą w zakresie małych instalacji", jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do odpowiedniego rejestru, zwanego dalej „rejestrem wytwórców energii w małej instalacji", który jest prowadzony przez Prezesa URE. Dokonuje on do niego wpisu na podstawie wniosku wytwórcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji.

Ważne i potrzebne
Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii jest obowiązane do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci z podmiotami ubiegającymi się o to na zasadzie równoprawnego traktowania. Przyłączane są w pierwszej kolejności instalacje odnawialnych źródeł energii, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dostarczania tych paliw lub energii, a żądający zawarcia umowy spełnia warunki przyłączenia do sieci i odbioru. Jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne odmówi zawarcia umowy o przyłączenie do sieci lub przyłączenia w pierwszej kolejności instalacji odnawialnego źródła energii, jest obowiązane niezwłocznie pisemnie powiadomić o odmowie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i zainteresowany podmiot, podając przyczyny odmowy.

Więcej...

Wzór użytkowy i przemysłowy oraz znak towarowy w przemyśle

Wynalazki i wzory użytkowe są przedmiotami ochrony, na które Urząd Patentowy RP udziela praw wyłącznych. Na wynalazki udzielane są patenty, a na wzory użytkowe - prawa ochronne. Procedura krajowa inicjowana jest wnioskiem (podaniem) zgłaszającego skierowanym do Urzędu Patentowego RP o udzielenie ochrony na zgłaszane przez niego rozwiązanie (np. wynalazek lub wzór użytkowy). Uzyskana w ten sposób ochrona obejmuje jedynie terytorium Polski.

Wzór użytkowy

Prawo ochronne na wzór użytkowy jest prawem, którego udziela Urząd Patentowy w drodze decyzji warunkowej (pod warunkiem udzielenia opłaty za pierwszy okres ochrony) na rzecz podmiotu uprawnionego do uzyskania prawa ochronnego po stwierdzeniu w procedurze pełnego badania, że zostały spełnione warunki wymagane do jego uzyskania.

Więcej...

Patent w działalności elektroinstalatora

Elektroinstalator w swojej pracy często napotyka na problematykę w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych. Niezbędna wiedza w tym przedmiocie z całą pewnością ułatwi poruszanie się po tej przestrzeni naszego życia gospodarczo-prawnego.

Prawo własności przemysłowej stanowi, iż wynalazki i wzory użytkowe są przedmiotami ochrony, na które Urząd Patentowy RP udziela praw wyłącznych. Na wynalazki udzielane są patenty, a na wzory użytkowe - prawa ochronne.

Więcej...

Efektywność energetyczna w prawie

Celem ustawy o efektywności energetycznej jest stworzenie ram prawnych dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej gospodarki, obejmujących mechanizm wsparcia i prowadzących do uzyskania wymiernych oszczędności energii, wymaganych na podstawie dyrektywy.

Działania te prowadzone są w trzech obszarach:

  • zwiększenia oszczędności energii przez odbiorców końcowych,
  • zwiększenia oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych,
  • zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle lub dystrybucji.

Więcej...

Nowa norma PN-EN 61439 w praktyce

Norma PN-EN 61439 dotycząca rozdzielnic oraz szynoprzewodów niskiego napięcia obowiązuje już od 2010 roku. Równocześnie z wprowadzeniem tej normy zaczęły obowiązywać okresy przejściowe, które dopuszczały stosowanie zarówno norm starej serii PN-EN 60439, jak i nowej serii PN-EN 61439. Z dniem 1 listopada br. upływa okres przejściowy dla normy PN-EN 60439-1 „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część1: Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu". Od tej chwili jedyną obowiązującą normą dla sterownic i rozdzielnic do rozdziału energii elektrycznej będzie norma PN-EN 61439-1/2.

W świetle upływających terminów okresów przejściowych oraz faktu, że polska norma PN-EN 61439 została opublikowana w języku oryginału (język angielski), bardzo ważne jest szerzenie świadomości zmian wśród zainteresowanych stron: prefabrykatorów rozdzielnic, osób i służb odpowiedzialnych za nadzór budowlany, inwestorów i użytkowników końcowych. Nowa norma wprowadza szereg zmian, dlatego tylko rzetelne informacje pozwolą na prawidłowe stosowanie i egzekwowanie stosowania postanowień nowego standardu. Ważną kwestią jest poznanie szczegółów normy, jednak dużo ważniejsza jest prawidłowa interpretacja jej zapisów oraz odniesienia ich do rzeczywistych rozwiązań stosowanych na co dzień w systemach rozdzielnic i szynoprzewodów niskiego napięcia. Firma SIEMENS jako rzetelny partner nie pozostawia swoich klientów bez odpowiedniej pomocy. Kompetentny zespół specjalistów wsparcia projektowego oraz technicznego pomaga we wprowadzaniu nowej normy na każdym etapie powstawania inwestycji: od procesu planowania i projektowania, poprzez dobór i ofertowanie odpowiednich rozwiązań, aż do wsparcia podczas realizacji i uruchomienia obiektu.

Struktura nowej normy PN-EN 61439

Więcej...

Nowe prawo energetyczne dla elektroinstalatora

Przemysław GogojewiczDostęp do zasobów energetycznych ma podstawowe znaczenie z punktu widzenia zarówno poszczególnych jednostek (podmiotów elektrycznych), jak i całego społeczeństwa, w tym także z perspektywy suwerenności i niepodległości państwa.

Obowiązkiem władz publicznych jest zatem zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju, przy czym zadanie to jest realizowane zarówno przez organy administracji publicznej, jak i podmioty elektryczne. Do tych ostatnich należy również zaliczyć przedsiębiorstwa energetyczne, które de facto mają status zbliżony do przedsiębiorstw użyteczności publicznej.

Szeroki krąg uprawnień przypisanych takim przedsiębiorstwom i ich przedstawicielom, a także rola, jaką przedsiębiorstwa odgrywają w systemie gospodarczym kraju, muszą prowadzić do wniosku, że wykonują one zadania publiczne, a zatem są podmiotami obowiązanymi do udostępniania informacji publicznej.

Więcej...

Wyszukiwarka

like Newsletter!

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem