Od redakcji 8/2018

EL 8 2018 INTERNETDrodzy Czytelnicy,

Do Waszych rąk oddajemy ostatni w tym roku numer „Elektroinstalatora”. Dziękujemy za zainteresowanie czasopismem i jednocześnie zapraszamy do pozostania z nami w przyszłym roku. W 2019 roku zwiększamy liczbę „Elektroinstalatora" do 10 numerów!

W sezonie zimowym do ochrony gruntu oraz dachu przed śniegiem i lodem przydają się systemy przeciwoblodzeniowe zbudowane na bazie stałooporowych lub samoregulujących przewodów grzejnych.

Więcej…

Normy i przepisy

Ilość i wartość energii elektrycznej wytworzonej w OZE a kwestia aukcji

Według założeń sejmu poprzedniej kadencji, od 1 stycznia 2016 roku Prezes URE (Urząd Regulacji 29Energetyki) ogłasza, organizuje i przeprowadza aukcje elektroniczne, które z założenia mają odbywać się nie rzadziej niż raz w roku. Przedmiotem aukcji ma być wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii przez uczestnika aukcji – Wytwórcę, a następnie sprzedaż wytworzonej przez niego energii zgodnie z ustaleniami aukcyjnymi.

Wstęp
Podstawą rozważań zawartych w artykule, jest ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, tzw. Ustawa o OZE. Resort gospodarki przedstawił nową propozycję nowelizacji ustawy o OZE dotyczącą taryf gwarantowanych sprzedaży energii z mikroinstalacji do 10 kW. Najnowszy projekt nowelizacji Ustawy o OZE, datowany na 13 lipca, jest znacznie korzystniejszy dla producentów energii z OZE w mikroinstalacjach.

Więcej...

Instalacja elektryczna w domu jednorodzinnym − wymagania normalizacyjne (prawne) i orzecznictwo

Instalacja elektryczna stanowi układ przewodów i kabli w budynku wraz z osprzętem elektroinstalacyjnym, urządzeniami, aparaturą rozdzielczą i sterowniczą, układem pomiarowo-rozliczeniowym, urządzeniami zabezpieczającymi i ochronnymi oraz uziemieniami. Zaczyna się na zaciskach wyjściowych wewnętrznych linii zasilających w złączu i kończy na gniazdach wtyczkowych, wypustach oświetleniowych i zainstalowanych na stałe odbiornikach zasilanych energią elektryczną.

Informacje wstępne
Instalacja elektryczna w domu jednorodzinnym powinna w okresie jej użytkowania zapewniać możliwość bezpiecznego korzystania z odbiorników energii elektrycznej, zgodnie z ich przeznaczeniem i warunkami założonymi w projekcie tej instalacji. Właściciel budynku jest zobowiązany do dokonywania okresowych kontroli stanu sprawności technicznej urządzeń i instalacji elektrycznych w budynku. Domy jednorodzinne powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

  • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
  • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
  • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Więcej...

Odbiór i transport zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od konsumenta

Biosystem S.A., zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w BolęcinieCzy obowiązek bezpłatnego odbioru od konsumenta i transportu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do legalnie działających zakładów przetwarzania może zależeć od dobrej woli kierowcy? Ustawa o elektroodpadach może obowiązywać już wkrótce.

Projekt Ustawy o elektroodpadach został poparty przez wymaganą większość Senatorów w Komisji Środowiska, zatem można spodziewać się, że ustawa przyjęta będzie w zaproponowanym kształcie. Ministerstwo Środowiska „naciskało" od dawna, aby spóźniona już o co najmniej półtora roku ustawa mająca dostosować regulacje polskie do dyrektywy UE została potraktowana priorytetowo i tak się stało. Jeśli zostanie w dalszej kolejności podpisana przez Prezydenta RP, to nowe przepisy wejdą w życie już 1 stycznia 2016 r. Celem dokumentu ma być zwiększenie poziomu odzysku elektrośmieci i walka z patologiami istniejącymi w systemie.

Więcej...

Propozycje zmian w Warunkach technicznych dla budynków (2)

W poprzednim wydaniu czasopisma „Elektroinstalator" opublikowaliśmy pierwszą część artykułu, w którym autor przedstawił najważniejsze propozycje zmian w WT - zarówno tzw. porządkowych, jak i merytorycznych, przygotowanych przez ekspertów. Poniżej druga część artykułu dotycząca jakże istotnych dla branży zapisów.

Propozycje zmian lub uzupełnień merytorycznych – cd.
6. Ważne uzupełnienie zaproponowano w ustępie 1 § 59. Niestety nie sprecyzowano, na czym ma polegać zaproponowane dostosowanie oświetlenia do potrzeb osób mających problemy ze wzrokiem. Treść propozycji podaje tylko zalecenia o charakterze ogólnym:
„§ 59. 1. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi oraz do ruchu ogólnego (komunikacji) powinny mieć zapewnione oświetlenie światłem sztucznym odpowiednio do potrzeb użytkowych. Oświetlenie pomieszczenia do ruchu ogólnego powinno być przystosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych, w tym z dysfunkcją wzroku."

Więcej...

BHP w pracy elektroinstalatora

BHP pracy elektroinstalatora jest wbrew pozorom trudnym zagadnieniem. Mnogość przepisów, ich interpretacja i zastosowanie w zależności od miejsca pracy i kompetencji sprawiają, że bardzo często bywają one pomijane w praktyce. Warto wiec przyjrzeć się temu zagadnieniu i przyswoić sobie skrót wiedzy w tym tak ważnym temacie.

Pomieszczenia do pracy elektroinstalatora
Pracodawca zatrudniający elektroinstalatora ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Jest on obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany:

  • organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy;
  • zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń;
  • zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy;
  • wykonać zalecenia społecznego inspektora pracy.

Więcej...

Propozycje zmian w Warunkach technicznych (WT) dla budynków (1)

Od ponad czterech lat pod egidą Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki (SNB) działa szerokie grono specjalistów − wolontariuszy przygotowujących propozycje dotyczące udoskonalania zapisów zawartych w WT. Propozycje te są następnie sukcesywnie przekazywane przez SNB ministerstwu odpowiadającemu za sprawy budownictwa. Obecnie od listopada 2011 r. jest to Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Trochę historii
W Dzienniku Ustaw nr 10 z 1995 r. poz. 46 ukazało się Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Autorem postanowień dotyczących instalacji elektrycznych był Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy „Elektromontaż". Potocznie akt ten jest nazywany Warunkami technicznymi dla budynków i często określany skrótem WT. Od tego czasu akt ten podlegał wielu nowelizacjom ale jego podstawowy układ nie uległ zmianie. W wersji z roku 1994, podobnie jak obecnie, instalacji elektrycznych dotyczy rozpoczynający się od § 180 Rozdział 8. Dynamiczny rozwój technik telekomunikacyjnych spowodował jedynie dodanie 6 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1289) Rozdziału 8a, w którym zawarto wymagania dla instalacji telekomunikacyjnych.

Więcej...

Wymagania dla sygnalizatorów optycznych VAD w normie EN 54-23

Obszar działania sygnalizatora sufitowego VADW ciągu ostatnich lat liczba instalowanych sygnalizatorów optycznych VAD (Visual Alarm Devices) znacząco wzrosła. Spowodowane jest to potwierdzoną efektywnością i niezawodnością sygnalizatorów optycznych w przypadku wykrycia pożaru. Urządzenia te są montowanych w formie oddzielnej jednostki lub zintegrowanej z sygnalizatorem dźwiękowym.

Wydana przez Europejski Komitet Normalizacyjny CEN norma EN 54-23 dotyczy bezpośrednio stosowania urządzeń sygnalizacji wizualnej w systemach sygnalizacji pożaru. Przed pojawieniem się normy EN 54 23 nie istniała żadna inna regulacja rangi normy. Błędne interpretacje i dezorientacja przy ocenie wydajności produktów były więc częstym zmartwieniem w branży. Celem normy EN 54-23 jest standaryzacja wymagań, metod badań i kryteriów wydajności sygnalizatorów optycznych oraz zapewnienie jednolitości sposobów badania wydajności VAD w całej Europie.

Więcej...

Ustawa o OZE

Działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji, zwana „działalnością gospodarczą w zakresie małych instalacji", jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do odpowiedniego rejestru, zwanego dalej „rejestrem wytwórców energii w małej instalacji", który jest prowadzony przez Prezesa URE. Dokonuje on do niego wpisu na podstawie wniosku wytwórcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji.

Ważne i potrzebne
Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii jest obowiązane do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci z podmiotami ubiegającymi się o to na zasadzie równoprawnego traktowania. Przyłączane są w pierwszej kolejności instalacje odnawialnych źródeł energii, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dostarczania tych paliw lub energii, a żądający zawarcia umowy spełnia warunki przyłączenia do sieci i odbioru. Jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne odmówi zawarcia umowy o przyłączenie do sieci lub przyłączenia w pierwszej kolejności instalacji odnawialnego źródła energii, jest obowiązane niezwłocznie pisemnie powiadomić o odmowie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i zainteresowany podmiot, podając przyczyny odmowy.

Więcej...

Wyszukiwarka

Prenumerata

 

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

like Newsletter!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem