Od redakcji 5/2018

Ei5 I oklW dniu 8 kwietnia 2008 r. miała miejsce jedna z największych w naszym kraju awarii energetycznych. W wyniku silnych wiatrów i opadów śniegu uszkodzone zostały linie elektroenergetyczne zasilające aglomerację szczecińską, wskutek czego ponad 0,5 mln mieszkańców zostało pozbawionych energii elektrycznej.

Więcej…

Elektroinstalatorzy a Prawo ochrony środowiska

Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom polega na zapobieganiu lub ograniczaniu wprowadzania do środowiska substancji albo energii. Eksploatacja instalacji oraz urządzenia zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska jest obowiązkiem ich właściciela, chyba że wykaże on, iż władającym instalacją lub urządzeniem jest (na podstawie tytułu prawnego) inny podmiot.

Zakres obowiązku przestrzegania wymagań ochrony środowiska
Podmiot korzystający ze środowiska jest obowiązany zapewnić przestrzeganie wymagań ochrony środowiska, w szczególności przez:

  • odpowiednią organizację pracy;
  • powierzanie funkcji związanych z zapewnieniem ochrony środowiska osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje zawodowe;
  • zapoznanie pracowników, których zakres czynności wiąże się z kwestiami ochrony środowiska z wymaganiami w tym zakresie, gdy nie jest konieczne odpowiednie przygotowanie zawodowe;
  • podejmowanie działań w celu wyeliminowania lub ograniczenia szkód w środowisku wynikających z nieprzestrzegania wymagań ochrony środowiska przez pracowników, a także podejmowania właściwych środków w celu wyeliminowania takich przypadków w przyszłości.

Pracownicy są zobowiązani postępować w sposób zapewniający ochronę środowiska.

Ochrona środowiska
Z art. 144 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wynika, że eksploatacja instalacji powodująca wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, emisję hałasu oraz wytwarzanie pól elektromagnetycznych nie powinna, z zastrzeżeniem ust. 3, powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny.

Do odpowiedzialności za szkody spowodowane oddziaływaniem na środowisko stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, zgodnie zaś z art. 323 ust. 1 Pr. o. ś. każdy, komu przez bezprawne oddziaływanie na środowisko bezpośrednio zagraża szkoda lub została mu wyrządzona szkoda, może żądać od podmiotu odpowiedzialnego za to zagrożenie lub naruszenie przywrócenia stanu zgodnego z prawem i podjęcia środków zapobiegawczych, w szczególności przez zamontowanie instalacji lub urządzeń zabezpieczających przed zagrożeniem lub naruszeniem. W przypadku, gdy jest to niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, może on żądać zaprzestania działalności powodującej to zagrożenie lub naruszenie.

Działania wymienione w przytoczonym przepisie określane są i kwalifikowane jako bezprawne. Jednakże, ze względu na unormowanie hałasu w powoływanym rozporządzeniu nr 82/03, w niniejszej sprawie nie można uznać samej emisji hałasu za działanie bezprawne. Powodowie nie wykazali przekroczenia dozwolonych norm, wobec czego brak przesłanek do przyjęcia bezprawności działania i przyznania odszkodowania w ramach odpowiedzialności deliktowej. Ze względu na brak przesłanki bezprawności nie można też konstruować odpowiedzialności na podstawie art. 24 w związku z art. 448 k.c.

W art. 129 Pr. o. ś. ustawodawca przewidział dwa rodzaje roszczeń przysługujących w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości: żądanie wykupu nieruchomości lub jej części oraz żądanie odszkodowania. Pierwsze z nich powstaje w przypadku, gdy korzystanie z nieruchomości lub z jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe lub istotnie ograniczone, drugie − gdy w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości jej właściciel poniósł szkodę, która obejmuje również zmniejszenie wartości nieruchomości.

Roszczenia te przysługują także wieczystemu użytkownikowi, a roszczenie o odszkodowanie również osobie, której przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości. Z roszczeniem o wykup lub o odszkodowanie można wystąpić w okresie dwóch lat od dnia wejścia w życie aktu prawnego powodującego ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości. Zgodnie z art. 136 ust. 2 Pr. o. ś. zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub wykupu nieruchomości jest ten, którego działalność spowodowała wprowadzenie ograniczeń w związku z ustanowieniem obszaru ograniczonego użytkowania.
(...)

Przemysław Gogojewicz

Pełna wersja artykułu w EI 8/2016 do zakupu na portalu www.e-czasopismo.pl oraz www.magazyn-online.com

Wyszukiwarka

like Newsletter!

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem