Od redakcji 5/2018

Ei5 I oklW dniu 8 kwietnia 2008 r. miała miejsce jedna z największych w naszym kraju awarii energetycznych. W wyniku silnych wiatrów i opadów śniegu uszkodzone zostały linie elektroenergetyczne zasilające aglomerację szczecińską, wskutek czego ponad 0,5 mln mieszkańców zostało pozbawionych energii elektrycznej.

Więcej…

Roboty zanikowe w branży elektrycznej

W branży elektrycznej roboty zanikowe dotyczą wszelkich prac demontażowych, czynności pomocniczych służących wykonaniu właściwych prac oraz robót ulegających zakryciu. Wszystkie wymagają sprawdzenia w odpowiednim czasie, w trakcie ich wykonywania. Wiąże się to z koniecznością zatrudnienia na budowie inspektora nadzoru autorskiego także z branży elektrycznej w odpowiadającym potrzebom wymiarze godzin. Nie powinno to być ćwierć lub mniej etatu, ponieważ powoduje to sporadyczną obecność takiego specjalisty na placu budowy i w praktyce wykluczy możliwość sprawdzania robót w odpowiednim czasie.

Normy i przepisy
Zgodnie z postanowieniem zawartym w punkcie 7 art. 22 ustawy Prawo budowlane [1] kierownik budowy/robót ma obowiązek zgłaszania inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających.

Natomiast zgodnie z punktem 3 art. 25 do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy m.in. sprawdzanie i odbiór tego typu prac. Natomiast w Polskiej Normie dotyczącej sprawdzania instalacji elektrycznych [2] nie poruszono sprawy kontroli robót zanikowych.

Jedynie w punkcie 61.1.1 zawarto jedno zdanie, w którym zalecono sprawdzanie każdej instalacji w trakcie jej montażu. Także w punkcie zatytułowanym: „7. Konserwacja i sprawdzanie LPS" w normie dotyczącej instalacji odgromowych [4] brak wytycznych dotyczących sprawdzania tych elementów zewnętrznej instalacji piorunochronnej, które ulegają zakryciu. Ponadto brak jest ogólnie obowiązującego katalogu robót zanikowych. Należy więc bazować na zdrowym rozsądku i dobrej praktyce inżynierskiej. Zakres występujących elementów zanikowych oraz potrzebnych czynności sprawdzających zależy od rodzaju wykonywanych robót.

Sprawdzanie robót zanikowych w wewnętrznych instalacjach elektrycznych
W tego rodzaju pracach do robót zanikowych zalicza się prace zestawione w tablicy 1. Prace demontażowe występujące z reguły przy modernizacji lub przebudowie wymagają przede wszystkim sprawdzenia ilościowego. Muszą być, więc kontrolowane sukcesywnie w trakcie ich realizacji. Można również pracochłonność prac demontażowych określić ryczałtowo na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji względnie, nieco mniej dokładnie, na podstawie dokumentacji obiektu. Korzystając z dokumentacji istniejących instalacji, należy uwzględnić ewentualne odstępstwa wprowadzone w trakcie użytkowania obiektu. W większości przypadków występują bowiem rozbieżności pomiędzy projektem, a stanem rzeczywistym instalacji w momencie przystąpienia doprac demontażowych.

28

Elektrycy zwykle korzystają z rusztowań udostępnianych przez generalnego wykonawcę lub z własnych drabin i ruchomych pomostów. Jeżeli jednak zachodzi konieczność budowania rusztowań przez elektryków, to ich montaż i rozbiórka także muszą być kontrolowane. Jakość wykonywanej instalacji podtynkowej można skontrolować optycznie tylko przed otynkowaniem ścian. Także kontrola jakości połączeń przewodów w puszkach rozgałęźnych powinna odbywać się przed zakryciem instalacji, ponieważ zdejmowanie pokrywek z puszek na ścianie pokrytej tynkiem może prowadzić do ich uszkodzenia. Starannego sprawdzania wymaga także układanie pod tynkiem ochronnych przewodów wyrównawczych. Po pokryciu ich tynkiem można jedynie sprawdzić pomiarem ciągłość połączeń, ale nie sposób ocenić jakości wykonania. Jeżeli jako składniki ochronnych instalacji uziemiających wykorzystuje się fragmenty budowli jako uziomy naturalne, niezbędne jest kontrolowanie tego typu prac na bieżąco. Czynności kontrolne są identyczne jak przy sprawdzaniu uziomów naturalnych w instalacjach
piorunochronnych.

Sprawdzanie robót zanikowych w instalacjach piorunochronnych
Roboty zanikowe występują w przypadku demontażu istniejących skorodowanych instalacji zewnętrznych, a przy wykonywaniu nowej instalacji ochronnej wykonywanie wykopów dla uziomów sztucznych. Jeżeli wykorzystywane są jako naturalne części instalacji piorunochronnej elementy budowlane, także one wymagają bieżącej kontroli.

(...)

mgr inż. Janusz Strzyżewski

Pełna wersja artykułu w EI 7/2016 do zakupu na portalu www.e-czasopismo.pl oraz www.magazyn-online.com

Wyszukiwarka

like Newsletter!

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem