Od redakcji 5/2018

Ei5 I oklW dniu 8 kwietnia 2008 r. miała miejsce jedna z największych w naszym kraju awarii energetycznych. W wyniku silnych wiatrów i opadów śniegu uszkodzone zostały linie elektroenergetyczne zasilające aglomerację szczecińską, wskutek czego ponad 0,5 mln mieszkańców zostało pozbawionych energii elektrycznej.

Więcej…

Zamówienia publiczne w branży elektroinstalacyjnej

Celem ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych, jest spłata konkretnych, ściśle określonych co do miejsca i czasu wymagalnych wierzytelności pieniężnych podwykonawców w tym elektroinstalatorów.

W odniesieniu do nich ustawa obejmuje tych, którzy wykonali prace związane z realizacją zamówienia na podstawie umowy zawartej z wykonawcą i nie otrzymali od tego wykonawcy należnego wynagrodzenia. Ustawa nie zawiera katalogu umów, jakie wykonawca może zawierać z przedsiębiorcami, uczestniczącymi w procesie realizacji zamówienia publicznego, w związku z tym uznaje się, iż ustawa dotyczyć będzie m.in. umów na roboty budowlane, dostawy wszelkiego rodzaju materiałów, a także świadczenia wszelkich usług, które są związane z realizacją danego zamówienia publicznego.

Ustawa w obronie elektroinstalatorów 
Zawarte w ustawie definicje (przedsiębiorcy i wykonawcy) ograniczają krąg podmiotów, czyli zakres podmiotowy regulacji, do jednej strony wykonawców, którzy mają bezpośrednio zawartą umowę z Generalnym Dyrektorem GDDKiA (udzielone zamówienie publiczne), z drugiej do beneficjentów, czyli mikro przedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz usługodawców w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług na terytorium RP, posiadających umowę z wykonawcą udzielonego zamówienia publicznego.

Wyrok K 37/12
Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 18 czerwca 2013 r. K 37/12, że ratio legis czyli uzasadnienie ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych, odwoływało się do przeciwdziałania negatywnym konsekwencjom nieregulowania lub nieterminowego regulowania należności podwykonawców przez wykonawców (głównych wykonawców) zamówień publicznych z sektora budownictwa drogowego. Podkreśla się przy tym, że aby ograniczyć skutki tego zjawiska, w ustawie o spłacie wprowadzono doraźną procedurę zaspokojenia niektórych wierzytelności podwykonawców realizujących roboty budowlane, usługi lub dostawy w związku z zamówieniem publicznym udzielonym przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Skonstruowany w ustawie o spłacie mechanizm zapobieżenia tzw. zatorom płatniczym w budownictwie drogowym, polega na przyznaniu określonym kategoriom przedsiębiorców, którzy dysponują niezaspokojonymi wierzytelnościami wobec kontrahenta będącego generalnym wykonawcą zamówienia publicznego na roboty budowlane udzielonego przez GDDKiA, uprawnienia do uzyskania spłaty tych należności od Skarbu Państwa. Ustawa określa przesłanki nabycia tego uprawnienia, procedurę jego realizacji oraz skutki dokonania spłaty należności w relacji między GDDKiA a wykonawcą. Niewątpliwie mechanizm zaspokajania należności określony w ustawie o spłacie, ma charakter uzupełniający względem obowiązujących środków ochrony podwykonawców robót budowlanych przed skutkami nieregulowania lub nieterminowego regulowania przysługujących im należności. Zgodnie z art. 6471§ 1. k.c., strony ustalają zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za pomocą podwykonawców. Do zawarcia przez wykonawcę mowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda inwestora. Jeżeli inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda inwestora i wykonawcy. Ustawa o spłacie nie ma zastosowania do należności, które mogą być zaspokojone na podstawie art. 647 § 1. ustawy – Kodeks cywilny. Oznacza to, że z ochrony gwarantowanej przez ustawę o spłacie należności podwykonawcy – elektroinstalatorzy mogą korzystać wówczas, gdy niezależnie od przyczyn takiego stanu rzeczy, nie dysponują roszczeniami płynącymi z art. 647 k.c. Podkreślenia wymaga to, że niewątpliwym novum ustawy o spłacie należności jest objęcie jej zakresem przedmiotowym nie tylko prac wykonanych w ramach umowy o roboty budowlane, ale również należności za usługi i dostawy, które zostały ukształtowane na innej podstawie niż kodeksowa umowa o roboty budowlane. Jednak w każdej z opisanych sytuacji źródłem praw i obowiązków podmiotów biorących udział w nawiązaniu stosunku prawnego jest zawarta między nimi umowa.


(...)

Przemysław Gogojewicz

Pełna wersja artykułu w EI 4/2016 do zakupu na portalu www.e-czasopismo.pl oraz www.magazyn-online.com

Wyszukiwarka

like Newsletter!

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem