Od redakcji 5/2018

Ei5 I oklW dniu 8 kwietnia 2008 r. miała miejsce jedna z największych w naszym kraju awarii energetycznych. W wyniku silnych wiatrów i opadów śniegu uszkodzone zostały linie elektroenergetyczne zasilające aglomerację szczecińską, wskutek czego ponad 0,5 mln mieszkańców zostało pozbawionych energii elektrycznej.

Więcej…

Nowe umowy o pracę dla elektroinstalatorów

26Nowy wzór umowy o pracę, który zaczął obowiązywać od dnia 22 lutego 2016 r. określa rozporządzenie MPiPS z dnia 10 listopada 2015 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji, w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 2015 r. poz. 2005).

Zmiana wzoru stała się konieczna z uwagi na zmiany w Kodeksie pracy, które weszły w życie właśnie 22 lutego 2016 r. Nowelizacja likwiduje umowę o pracę na czas wykonania określonej pracy. Ponadto w odniesieniu do umowy o pracę na czas określony, która została zawarta na okres przekraczający określone w przepisach limity, pracodawca będzie musiał w umowie o pracę zamieścić informacje o przyczynach obiektywnie uzasadniających zawarcie takiej umowy.

Wymagania pracodawcy względem pracownika
Pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie złożenia następujących dokumentów:

 1. wypełnionego kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 2. 2 świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia, obejmujących okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym,
 3. w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie,
 4. dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania
 5. oferowanej pracy,
 6. świadectwa ukończenia gimnazjum – w przypadku osoby ubiegającej się o zatrudnienie w celu przygotowania zawodowego,
 7. orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym
 8. stanowisku,
 9. innych dokumentów, jeżeli obowiązek ich przedłożenia wynika z odrębnych przepisów.

Ważne
Osoba ubiegająca się o zatrudnienie może dodatkowo przedłożyć dokumenty potwierdzające jej umiejętności i osiągnięcia zawodowe, świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia, obejmujące okresy pracy przypadające w innym roku kalendarzowym niż rok, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie oraz dokumenty stanowiące podstawę do korzystania ze szczególnych uprawnień w zakresie stosunku pracy.

Co może wymagać pracodawca?
Pracodawca może żądać od pracownika złożenia kwestionariusza osobowego w przypadkach,
o których mowa w art. 22§ 2 Kodeksu pracy:
Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

 1. imię (imiona) i nazwisko;
 2. imiona rodziców;
 3. datę urodzenia;
 4. miejsce zamieszkania (adres
 5. korespondencji);
 6. wykształcenie;
 7. przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Odmowa udzielenia przez pracownika informacji przewidzianych w art. 22k. p. jest naruszeniem jego obowiązków pracowniczych i w zależności od okoliczności, uzasadnia zastosowanie sankcji przewidzianych prawem pracy. Dotyczy to jednak tylko sytuacji, gdy pracownik bezzasadnie odmawia podania informacji, mimo że zobowiązuje go do tego przepis ustawowy. Nie może więc dla pracownika wywoływać negatywnych konsekwencji jego zachowanie polegające na odmowie udzielenia informacji, których nie wymaga od niego ustawa.

Warto wiedzieć
Art. 22§ 5 Kodeksu pracy nie stanowi podstawy do żądania pracownika wydania dokumentów z akt osobowych na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych. Przepis ten określa prawa pracodawcy związane z przetwarzaniem danych osobowych pracownika i tylko w tym zakresie, w kwestiach nieuregulowanych odsyła do przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Żądanie przez pracownika udostępnienia dokumentów
(kserokopii) z jego akt osobowych jest ściśle związane z istniejącym stosunkiem pracy, na co wprost wskazuje art. 94 pkt 9a Kodeksu pracy. Przepis ten zobowiązuje pracodawcę do prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników. Sprawa w przedmiocie udostępnienia dokumentów z akt osobowych jest sprawą z zakresu prawa pracy w rozumieniu art. 476 § 1 pkt 1 k.p.c.


(...)


Przemysław Gogojewicz


Pełna wersja artykułu w EI 3/2016 do zakupu na portalu www.e-czasopismo.pl oraz www.magazyn-online.com

Wyszukiwarka

like Newsletter!

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem