Od redakcji 8/2018

EL 8 2018 INTERNETDrodzy Czytelnicy,

do Waszych rąk oddajemy ostatni w tym roku numer „Elektroinstalatora”. Dziękujemy za zainteresowanie czasopismem i jednocześnie zapraszamy do pozostania z nami w przyszłym roku. W 2019 roku zwiększamy liczbę „Elektroinstalatora" do 10 numerów!

W sezonie zimowym do ochrony gruntu oraz dachu przed śniegiem i lodem przydają się systemy przeciwoblodzeniowe zbudowane na bazie stałooporowych lub samoregulujących przewodów grzejnych.

Więcej…

Jak uratować własną firmę przed dłużnikami

Nowe prawo restrukturyzacyjne (p. r.) dla elektroinstalatorów zostało przygotowane w celu uniknięcia ogłoszenia upadłości przez firmy elektroinstalatorskie. Przedsiębiorca znajdujący się w trudnej sytuacji będzie mógł wybrać procedurę naprawczą.

Informacje wstępne
Od 1 stycznia 2016 r. zaczęło obowiązywać ustawa Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978 ze zm.) – Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne. Na mocy tej ustawy gruntownie zostanie zreformowane prawo upadłościowe i naprawcze. Postępowanie restrukturyzacyjne ma umożliwić zmianę struktury majątku, zobowiązań przedsiębiorcy i zatrudnienia.

Zdolność restrukturyzacyjną posiadają wszyscy przedsiębiorcy, w tym podmioty elektroinstalacyjne. Wszystkie postępowania restrukturyzacyjne są skierowane zarówno do przedsiębiorców niewypłacalnych, jak i tych zagrożonych niewypłacalnością. Z możliwości wszczęcia tych postępowań wykluczeni są jedynie ci przedsiębiorcy, którzy mają zdolność regulowania swoich zobowiązań i nie istnieje żadne zagrożenie jej utraty, a mimo to chcieliby bezpodstawnie uzyskać korzyści wynikające z poddania się procedurom restrukturyzacyjnym.

Objęcie postępowaniami restrukturyzacyjnymi również dłużników niewypłacalnych jest uzasadnione głównie interesem wierzycieli, dla których korzystniejsze może być uzyskanie zaspokojenia w wyniku realizacji układu niż w drodze likwidacji majątku dłużnika w postępowaniu upadłościowym.

Postępowania restrukturyzacyjne w podmiocie elektroinstalacyjnym nie mogą jednak prowadzić do pozbawienia ochrony prawnej wierzycieli dłużnika. Stąd też, obok funkcji sanacyjnej, przepisy p. r. realizują funkcję windykacyjną. Postępowania restrukturyzacyjne mają doprowadzić do zaspokojenia wierzycieli w drodze wykonania zawartego i zatwierdzonego przez sąd układu. Prawo restrukturyzacyjne ma zapewnić warunki, o ile to możliwe, do wynegocjowania warunków realizacji układów, które zapewnią maksymalne zaspokojenie wierzycieli, przy maksymalnej ochronie wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa.

Prawo restrukturyzacyjne ma również zapobiegać powstawaniu zatorów płatniczych, które mogą doprowadzić do zaburzenia płynności, a w skrajnych wypadkach – do niewypłacalności wierzycieli upadłego przedsiębiorstwa (funkcja profilaktyczna). Prawo restrukturyzacyjne ma na celu kształtowanie dobrych praktyk gospodarczych poprzez przekonywanie przedsiębiorców, że jedną z możliwości rozwiązania sytuacji kryzysowych jest złożenie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, które będzie procedurą odrębną od stygmatyzujących postępowań upadłościowych(funkcja wychowawcza).

Postępowanie sanacyjne
Postępowanie sanacyjne umożliwia elektroinstalatorowi przeprowadzenie działań restrukturyzacji poprzez oddłużenie przedsiębiorstwa oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. Działaniami sanacyjnymi są czynności prawne i faktyczne, które zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mają na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją.

Postępowanie sanacyjne będzie przeznaczone dla przedsiębiorców, którzy z różnych powodów nie będą mogli zawrzeć układu z wierzycielami w ramach wcześniej opisanych postępowań.

Przede wszystkim wierzyciele będą mogli uznać, że elektroinstalator nie jest w stanie wykonać zaproponowanego układu lub zaproponowane propozycje układowe nie będą dla nich satysfakcjonujące. Postępowanie sanacyjne poprzez możliwość zastosowania wyjątkowych instrumentów prawnych (możliwość odstąpienia od niekorzystnych dla dłużnika umów, możliwość dostosowania poziomu zatrudnienia do potrzeb z wykorzystaniem uprawnień przysługujących dotychczas wyłącznie syndykowi oraz możliwość sprzedaży zbędnych składników majątkowych ze skutkiem sprzedaży egzekucyjnej) umożliwia istotną poprawę sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa na tyle, że będzie możliwe wykonanie zaproponowanego układu lub możliwe będzie zaproponowanie wierzycielom bardziej korzystnych propozycji układowych (art. 3 ust. 5 i 6 p. r.).

W postępowaniu sanacyjnym stosuje się odpowiednio przepisy o skutkach otwarcia postępowania układowego z poniższymi zmianami, które uzasadnione są charakterem postępowania sanacyjnego. Otwarcie postępowania sanacyjnego spowoduje wygaśnięcie prokury oraz wszystkich innych pełnomocnictw udzielonych przez dłużnika.
Zarządca będzie mógł w toku postępowania sanacyjnego udzielać prokury bądź pełnomocnictw (art. 288 p. r.).

Konieczność takiej regulacji wynika z jednej strony z konieczności zapewnienia zarządcy możliwości faktycznego przejęcia władztwa nad przedsiębiorstwem z wyłączeniem osób umocowanych przez samego dłużnika i z drugiej strony z konieczności umożliwienia zarządcy dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa w sytuacji, gdy konieczne jest posługiwanie się pełnomocnikami i prokurentami. Jednakże to zarządca, udzielając pełnomocnictw i ustanawiając prokurę, bierze na siebie odpowiedzialność za działania tych osób.


(...)

Przemysław Gogojewicz

Pełna wersja artykułu w EI 2/2016 do zakupu na portalu www.e-czasopismo.pl oraz www.magazyn-online.com

Wyszukiwarka

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

ewydanie

konf bpoz 160x222

 

like Newsletter!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem