Od redakcji 7-8/2017

Szanowni Państwo,Okladka
Od nowego roku czasopismo „Elektroinstalator” będzie miało nowego wydawcę. Opiekuńcze skrzydła nad tym najstarszym w branży elektroinstalacyjnej tytułem roztoczyło Wydawnictwo SIGMA-NOT.

Więcej…

Ilość i wartość energii elektrycznej wytworzonej w OZE a kwestia aukcji

Według założeń sejmu poprzedniej kadencji, od 1 stycznia 2016 roku Prezes URE (Urząd Regulacji 29Energetyki) ogłasza, organizuje i przeprowadza aukcje elektroniczne, które z założenia mają odbywać się nie rzadziej niż raz w roku. Przedmiotem aukcji ma być wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii przez uczestnika aukcji – Wytwórcę, a następnie sprzedaż wytworzonej przez niego energii zgodnie z ustaleniami aukcyjnymi.

Wstęp
Podstawą rozważań zawartych w artykule, jest ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, tzw. Ustawa o OZE. Resort gospodarki przedstawił nową propozycję nowelizacji ustawy o OZE dotyczącą taryf gwarantowanych sprzedaży energii z mikroinstalacji do 10 kW. Najnowszy projekt nowelizacji Ustawy o OZE, datowany na 13 lipca, jest znacznie korzystniejszy dla producentów energii z OZE w mikroinstalacjach.

Nowy system aukcyjny zastąpi dotychczasowy system wsparcia energii odnawialnej (tzw. zielone certyfikaty). Z osobnych aukcji będą mogli skorzystać właściciele inwestycji uruchomionych wcześniej, którzy po 1 stycznia 2016 r. zdecydują się na przejście na system aukcji. Dla nich też będzie liczyć się 15-letni okres wsparcia zaczynający się z dniem uruchomienia produkcji energii.

Aukcję wygrywają uczestnicy, którzy zaoferowali najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii – aż do wyczerpania ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii określonej w ogłoszeniu o aukcji. Jeżeli kilku uczestników aukcji zaoferuje taką samą najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii, a łączna ilość i wartość energii elektrycznej, której wytworzenie zadeklarowali ci uczestnicy aukcji, przekracza ilość i wartość określoną w ogłoszeniu o aukcji, o sprzedaży energii elektrycznej rozstrzyga kolejność złożonych ofert.

W przypadku, gdy pozostała do sprzedaży ilość i wartość energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii jest mniejsza od ilości i wartości zawartej w ofercie następnego według kolejności uczestnika aukcji, przypadająca na tego uczestnika ilość energii elektrycznej nie podlega sprzedaży w tej aukcji.

Warto podkreślić, że Wytwórca energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, w terminie odpowiednio miesiąca oraz 6 miesięcy od dnia zamknięcia aukcji, powinien zawrzeć umowę sprzedaży, która powinna zawierać:

 1. cenę energii elektrycznej wyrażoną w złotych za 1 MWh ustaloną w drodze aukcji;
 2. ilość energii elektrycznej w MWh, jaką jest obowiązany wytworzyć wytwórca energii elektrycznej w poszczególnych latach;
 3. okres trwania umowy;
 4. informacje o prawach wytwórcy energii elektrycznej, w tym sposobie wnoszenia skarg i rozstrzygania sporów;
 5. zobowiązanie wytwórcy do zgłoszenia sprzedawcy zobowiązanemu daty wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej;
 6. postanowienia dotyczące odpowiedzialności stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

Natomiast sprzedawca dokonuje zakupu energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, od wytwórcy tej energii, który
wygrał aukcję, po stałej cenie ustalonej w aukcji rozstrzygniętej nie później niż w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.

Aukcja – normy prawne
Od 1 stycznia 2016 roku Prezes URE ogłasza, organizuje i przeprowadza tzw. Aukcje OZE, pod warunkiem, że:
1) do jej wytworzenia nie wykorzystano między innymi:
a) drewna pełnowartościowego oraz zbóż pełnowartościowych w przypadku:

 • instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja (o mocy do 40 kW, w noweli ustawy mowa o mocy do 10 kW) i mała instalacja (o mocy do 200 kW), wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej biogaz inny niż biogaz rolniczy,
 • instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja i mała instalacja wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej biomasę spalaną w dedykowanej instalacji spalania biomasy,
 • instalacji spalania wielopaliwowego, dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego oraz układu hybrydowego, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biomasę, biogaz lub biogaz rolniczy,
 • instalacji termicznego przekształcania odpadów;

b) drewna pełnowartościowego w przypadku instalacji spalania wielopaliwowego, dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego oraz układu hybrydowego, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biopłyny;
c) paliw kopalnych lub paliw powstałych z ich przetworzenia w przypadku instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej biomasę spalaną w dedykowanej instalacji spalania biomasy;
d) biomasy zanieczyszczonej;
g) biopłynów.

Warto podkreślić, że aukcje przeprowadza się oddzielnie na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej:

 1. nie większej niż 1 MW;
 2. większej niż 1 MW.

W przypadku gdy ilość lub wartość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii elektrycznej nie zostanie wyczerpana, Prezes URE może przeprowadzić w danym roku kolejne aukcje. Warto zaznaczyć, że nie mniej niż 25% ilości energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej w instalacjach sprzedanej w drodze aukcji powinna zostać wytworzona w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW.

(...)

Przemysław Gogojewicz

Pełna wersja artykułu w EI 1/2016 do zakupu na portalu www.e-czasopismo.pl oraz www.magazyn-online.com

Wyszukiwarka

like Newsletter!

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem