Od redakcji 4/2024

Okladka Ei 4
Szanowni Państwo,
Burza jest intensywnym i niebezpiecznym zjawiskiem meteorologicznym, któremu towarzyszą wyładowania elektryczne w postaci piorunów. Błyskawice są potężną siłą natury, a w miejscu, w które uderzają, napięcie elektryczne może wynosić kilkaset milionów woltów oraz wywołać przepływ prądu o natężeniu 250 000 A. Moc takiego wyładowania sięgająca nawet 700 bilionów watów i ogrzane wokół do temperatury 30 000 °C powietrze mogą stać się źródłem pożaru. Piorun, szukając najkrótszej drogi do ziemi w celu wyrównania potencjału ładunków pomiędzy gruntem a chmurą, co trwa ułamek sekundy, niesie ogromną energię, która jeśli nie zostanie zneutralizowana i szybko odprowadzona do ziemi, niszczy i uszkadza wszystko, co spotka na swojej drodze.
Więcej…

Normy i przepisy

Normy dotyczące hałasu w pracy elektroinstalatora

Hałasem określamy każdy niepożądany dźwięk, który może być uciążliwy, albo szkodliwy dla zdrowia pracownika, lub zwiększać ryzyko wypadku przy pracy. W artykule (patrz: Podstawa prawna) zostały zamieszczone wszystkie przepisy i normy rządzące hałasem w miejscu pracy, w tym dopuszczalne wartości hałasu ze względu na ochronę słuchu.

Obowiązki pracodawcy
Pracodawca prowadzący zakład produkcyjny i zatrudniający m.in. elektroinstalatorów jest zobowiązany przepisami prawa do zapewnienia ochrony przed zagrożeniami związanymi z narażeniem pracowników na hałas. Tym samym powinien stosować w zakładzie produkcyjnym:

  • procesy technologiczne nie powodujące nadmiernego hałasu;
  • maszyny i inne urządzenia techniczne wytwarzające możliwie najmniejszy hałas, nie przekraczający dopuszczalnych wartości;
  • rozwiązania obniżające poziom hałasu w procesach pracy (z priorytetem środków redukcji hałasu u źródła jego powstawania).

Więcej...

Ochrona pracy elektroinstalatora

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan BHP w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań związanych z BHP specjalistom spoza zakładu pracy.

Przepisy ogólne
Pracodawca zobowiązany jest nie tylko do realizowania powszechnie obowiązujących przepisów BHP, jego zadanie sprowadza się również do zagwarantowania faktycznego bezpieczeństwa. Kontekst ten stanowi perspektywę weryfikacji bezprawności zachowania pracodawcy, a pośrednio do określenia związku przyczynowego występującego między jego zachowaniem a szkodą, której doznał pracownik.

Więcej...

Nowe obowiązki producentów kabli i przewodów dla budownictwa

Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki prowadzi prace nad wprowadzeniem do polskiego prawa wymogów europejskiego Rozporządzenia CPR o materiałach budowlanych w zakresie kabli elektrycznych. Rozporządzenie CPR (Construction Products Regulation) wprowadzane od lipca 2013 roku w miejsce CPD (Construction Products Directive) ma na celu zapewnienie rzetelnej informacji o wyrobach budowlanych pod względem ich właściwości użytkowych.

Osiągnięciu tego celu ma służyć zastosowanie „wspólnego języka technicznego", tj. zaproponowanie jednolitych metod oceny właściwości wyrobów budowlanych. Taki wspólny język techniczny ma być stosowany przez:

  • Producentów wystawiających dla swoich wyrobów deklaracje właściwości użytkowych.
  • Władze Państw Członkowskich UE określające wymagania dla takich wyrobów (graniczna data 1 lipca 2017).
  • Użytkowników (projektantów, inżynierów, konstruktorów itd.) wybierających najbardziej odpowiednie wyroby dla przewidzianych zastosowań w obiektach budowlanych.

Więcej...

Elektroinstalatorzy a Prawo ochrony środowiska

Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom polega na zapobieganiu lub ograniczaniu wprowadzania do środowiska substancji albo energii. Eksploatacja instalacji oraz urządzenia zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska jest obowiązkiem ich właściciela, chyba że wykaże on, iż władającym instalacją lub urządzeniem jest (na podstawie tytułu prawnego) inny podmiot.

Zakres obowiązku przestrzegania wymagań ochrony środowiska
Podmiot korzystający ze środowiska jest obowiązany zapewnić przestrzeganie wymagań ochrony środowiska, w szczególności przez:

  • odpowiednią organizację pracy;
  • powierzanie funkcji związanych z zapewnieniem ochrony środowiska osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje zawodowe;
  • zapoznanie pracowników, których zakres czynności wiąże się z kwestiami ochrony środowiska z wymaganiami w tym zakresie, gdy nie jest konieczne odpowiednie przygotowanie zawodowe;
  • podejmowanie działań w celu wyeliminowania lub ograniczenia szkód w środowisku wynikających z nieprzestrzegania wymagań ochrony środowiska przez pracowników, a także podejmowania właściwych środków w celu wyeliminowania takich przypadków w przyszłości.

Więcej...

Instalacje wytwarzające pole elektromagnetyczne

Ochrona przed polami elektromagnetycznymi polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska poprzez utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach albo na zmniejszaniu poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane.

Informacje wstępne
Z postanowień art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (u. p. o. ś.) wynika, że: − prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia są obowiązani do okresowych pomiarów wielkości emisji i pomiarów ilości pobieranej wody; − prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia są obowiązani do ciągłych pomiarów wielkości emisji w razie wprowadzania do środowiska znacznych ilości substancji lub energii.

Więcej...

Co zmieniła norma PN-EN 61439 na rynku rozdzielnic?

Od dwóch lat, tj. od 01.11.2014 roku, jedyną obowiązującą w Polsce normą w zakresie rozdzielnic niskiego napięcia jest norma PN-EN 61439. Jak na przestrzeni tego czasu zmieniła się sytuacja na rynku rozdzielnic? Czy wprowadzenie nowej normy przyniosło zamierzone efekty?

Mimo że norma PN-EN 61439 dotycząca rozdzielnic oraz szynoprzewodów niskiego napięcia formalnie obowiązuje już od 2010 roku, to dopiero zakończenie okresów przejściowych dla obowiązywania poprzedniej normy PN-EN 60439 w listopadzie 2014 r. spowodowało wzrost zainteresowania nową normą. Niestety wzrost zainteresowania tą normą nie przełożył się bezpośrednio na zmianę przyzwyczajeń montażowych wielu prefabrykatorów rozdzielnic niskiego napięcia.

Więcej...

Roboty zanikowe w branży elektrycznej

W branży elektrycznej roboty zanikowe dotyczą wszelkich prac demontażowych, czynności pomocniczych służących wykonaniu właściwych prac oraz robót ulegających zakryciu. Wszystkie wymagają sprawdzenia w odpowiednim czasie, w trakcie ich wykonywania. Wiąże się to z koniecznością zatrudnienia na budowie inspektora nadzoru autorskiego także z branży elektrycznej w odpowiadającym potrzebom wymiarze godzin. Nie powinno to być ćwierć lub mniej etatu, ponieważ powoduje to sporadyczną obecność takiego specjalisty na placu budowy i w praktyce wykluczy możliwość sprawdzania robót w odpowiednim czasie.

Normy i przepisy
Zgodnie z postanowieniem zawartym w punkcie 7 art. 22 ustawy Prawo budowlane [1] kierownik budowy/robót ma obowiązek zgłaszania inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających.

Więcej...

Elektrośmieci w kontekście obowiązujących przepisów

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny to produkt stanowiący odpady w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, łącznie ze wszystkimi częściami składowymi, podzespołami i materiałami eksploatacyjnymi stanowiącymi część sprzętu w momencie pozbywania się go.

Elektrośmieci to wszystkie zepsute, nieużywane lub niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne, działające kiedyś na prąd lub na baterie – np. zepsute komputery, zabawki i gadżety elektroniczne, stare pralki, lodówki, a także zużyte świetlówki. Klasyfikowane są one, jako odpady niebezpieczne, ponieważ zawierają trujące substancje. Elektrośmieci powinny być zbierane selektywnie, następnie poddane procesom odzysku, recyklingu oraz unieszkodliwienia trujących substancji.

Więcej...

Wyszukiwarka

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

ewydanie

konf bpoz 160x222

 

 

like Newsletter!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem