Od redakcji 4/2022

ELektroinstalato42020 okl internet1Szanowni Państwo,

Współczesna medycyna opiera się na nowoczesnej aparaturze elektromedycznej przeznaczonej do diagnozowania, leczenia i ratowania ludzkiego życia. Tego rodzaju sprzęt powinien być niezawodny w działaniu, za co w głównym stopniu odpowiada bezpieczne i pewne źródło zasilania w energię elektryczną.

Więcej…

Instalacje i systemy elektryczne

Zasilanie w energię elektryczną oraz zasady eksploatacji instalacji tymczasowych

Teren budowy zasilany z linii niskiego napięciaW numerze 10/2014 czasopisma „Elektroinstalator" zamieściliśmy artykuł Janusza Strzyżewskiego na temat zagadnień ogólnych i wybranych przepisów dotyczących sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych na terenie budowy. Poniżej autor przedstawia informację o zasilaniu i eksploatacji instalacji tymczasowych, jakie występują na terenie budowy.

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb robót budowlanych
Teren budowy może być zasilany z sieci energetyki zawodowej lub z zespołu prądotwórczego, a także z sieci wewnątrzzakładowej, gdy prace są prowadzone na terenie większego zakładu. Dla małych budów, np. budownictwa jednorodzinnego lub zagrodowego korzysta się często z uczynności sąsiada i czerpie energię z jego instalacji. Takie działanie można jednak realizować tylko na określonych warunkach. Sąsiad musi mieć zawartą umowę na pobieranie energii dla potrzeb swojej budowy oraz dysponować nadwyżką mocy umownej. Nie powinno się zasilać terenu budowy z instalacji, w której energia rozliczana jest wg taryfy przeznaczonej dla budynków mieszkalnych z uwagi na różnice w taryfach opłat. Takie postępowanie jest nadużyciem i grozi konsekwencjami finansowymi. Dla rozliczenia kosztów najpewniejszą metodą jest zamontowanie podlicznika.

Więcej...

WLZ w budynkach wielorodzinnych i blokach mieszkaniowych

W skład instalacji elektrycznej typowego budynku wchodzi kilka podstawowych elementów, do których należą przyłącze, złącze, wewnętrzne linie zasilające, instalacje w pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia, odbiorcze i w poszczególnych mieszkaniach. Zastosowane rozwiązania zależą od rodzaju budynku, jego wielkości, usytuowania i stopnia wyposażenia w urządzenia elektryczne. Niewątpliwie instalacje zawsze muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i warunkami bezpieczeństwa. W artykule opisano i przedstawiono podstawowe funkcje, jakie pełni wewnętrzna linia zasilająca (WLZ).

Wewnętrzna linia zasilająca (WLZ) jest zespołem elementów instalacji elektrycznej łączących złącze z licznikiem energii elektrycznej odbiorcy. Wielkość budynku i liczba mieszkań warunkują wielkość i złożoność wewnętrznej linii zasilającej. W skład WLZ mogą wchodzić również rozdzielnice główne budynku.

Więcej...

Korzyści wynikające z zastosowania rozdzielnic SN w izolacji stałopowietrznej na przykładzie oferty firmy EATON

Rozdzielnica XIRIARozdzielnice SN w izolacji stałopowietrznej stanowią nowoczesną alternatywę dla rozwiązań, w których medium izolacyjnym i łączeniowym jest gaz SF6. Firma EATON już od kilkudziesięciu lat projektuje swoje rozdzielnice bazując na połączeniu izolacji stałej i tradycyjnej izolacji powietrznej, kładąc duży nacisk na odpowiedni rozkład pola elektromagnetycznego. Zachowanie małych wymiarów rozdzielnic jest możliwe także dzięki zastosowaniu komór próżniowych, które realizują funkcje łączeniowe. Przykładem takiego rozwiązania jest rodzina rozdzielnic Xiria.

 

Bezpieczeństwo obsługi
Bezpieczeństwo eksploatacji rozdzielnic Xiria było podstawowym kryterium podczas powstawania projektu rozdzielnicy. Jedną z najważniejszych zalet rozdzielnicy Xiria jest wyeliminowanie ryzyka zwarć wewnętrznych, które mogą doprowadzić do powstania wewnętrznego łuku elektrycznego.

Więcej...

Wpływ odbiorników nieliniowych na sieć zasilającą

Spektrum harmoniczne typowego komputera osobistego (PC)Idealne źródło zasilania prądu przemiennego (AC) to niezakłócony sygnał sinusoidalny o częstotliwości 50 Hz. Wszystkie urządzenia elektryczne AC są przystosowane do takiego zasilania. Występujące w sieci harmoniczne (określane w stosunku do prądu lub napięcia) to sygnały o częstotliwości stanowiącej wielokrotność częstotliwości znamionowej. Zakłócają one swoją obecnością sygnał zasilający, zniekształcając jego przebieg. W efekcie wywołują zmianę parametrów zasilania odbiorców z sieci energetyki zawodowej.

Wprowadzenie
W ostatnim czasie problem odkształcania napięcia narasta w wyniku powszechnego stosowania przez odbiorców nieliniowych urządzeń elektroenergetycznych i energoelektronicznych, wyposażonych w układy przetwarzania energii. Każde z tych urządzeń do swojego działania wymaga zastosowania elementów odkształcających sinusoidalne przebiegi prądu i wprowadzających wyższe harmoniczne.

Więcej...

Uziomy, uziemienia i połączenia wyrównawcze

Od każdej instalacji elektrycznej wymaga się, aby była bezpieczna i chroniła nas m.in. przed porażeniem prądem elektrycznym. Bezpieczeństwo to zapewnia się na kilka różnych sposobów. Jednym z nich jest zastosowanie uziemień i połączeń wyrównawczych.

Jeśli nie ma możliwości uzyskania skutecznej ochrony przez samoczynne wyłączenie zasilania, wykonuje się połączenia wyrównawcze. Stosuje się je dla zmniejszenia występujących napięć dotykowych. Instalacja połączeń wyrównawczych jest zespołem połączeń części przewodzących zaprojektowanym w celu niedopuszczenia do wystąpienia pomiędzy nimi niebezpiecznego napięcia dotykowego np. w wyniku zwarcia L-PE, zwarcia L-PEN, przerwania przewodu PE czy zamiany przewodów L i PEN. W świetle przepisów jest to jeden ze środków ochrony przeciwporażeniowej uzupełniającej – nie dopuszcza do porażenia prądem elektrycznym, gdy zarówno ochrona podstawowa jak i dodatkowa nie zadziałała poprawnie. Kolejnym elementem chroniącym przed porażeniem są uziomy – metalowe elektrody umieszczone w warstwie gruntu zapewniające połączenie przedmiotów uziemianych i gruntu o możliwie małej rezystancji.

Więcej...

Nowe obudowy metalowe w ofercie firmy NOARK Electric

Obudowy metalowe Noark ElectricNOARK Electric wprowadza na rynek nową linię obudów metalowych, które przystosowane są do instalowania większej liczby urządzeń. Obudowy do montażu natynkowego oznaczono typem MFS, wykonania podtynkowe oznaczono typem MFF.

 

Parametry ogólne
Obudowy metalowe natynkowe MFS i podtynkowe MFF (fot. 1) znajdują różnego rodzaju zastosowanie, zarówno w domach, jak i w przemyśle. Podczas ich projektowania szczególną uwagę zwrócono na uniwersalność – płaskie wykonanie, umożliwiające montaż w wąskich ścianach, innowacyjne rozwiązania techniczne przystosowujące obudowy do różnorodnych aplikacji, nowoczesny i elegancki wygląd oraz szeroki dobór akcesoriów. Dużo uwagi poświęcono tematyce komfortu i łatwości montażu wewnątrz lub na zewnątrz ścian.

Więcej...

Metody i urządzenia do kompensacji mocy biernej

Trójkąt mocy i idea kompensacji mocy biernejUrządzenia elektryczne zasilane napięciem przemiennym oprócz energii czynnej również mogą pobierać energię bierną, która z fizykalnego punktu widzenia nie jest zamieniana na pracę, choć niekiedy jest niezbędna do jej wykonania. Przykładowo jest ona potrzebna do wytworzenia pola magnetycznego w silnikach, dławikach, transformatorach. Wówczas mówimy o energii biernej indukcyjnej. Może również służyć do wytworzenia pola elektrycznego w kondensatorach i innych pojemnościach np. kabli – wtedy mówimy o energii biernej pojemnościowej. Energię bierną pobierają także odbiorniki nieliniowe np. świetlówki kompaktowe. Pamiętajmy, że dostawcy energii elektrycznej zarabiają na energii czynnej, a nie na biernej, zatem zależy im na tym, aby mogli przesyłać jak największą ilość energii czynnej przy jak najmniejszych stratach.

Powszechnie znany jest tzw. trójkąt mocy przedstawiony na rysunku 1. Z idealną sytuacją mamy do czynienia, gdy P=S, czyli gdy moc bierna Q jest równa zeru. W praktyce sieć powinna mieć zawsze charakter lekko indukcyjny (np. tgφ=0,1), co zapobiega np. samowzbudzaniu się silników. Aby to osiągnąć stosuje się kompensację mocy biernej polegającą na tym, że moc bierną pobieraną przez odbiorniki równoważy się mocą bierną pobieraną przez kompensator o tej samej lub zbliżonej wartości, lecz o przeciwnym znaku. Koncepcję kompensacji mocy biernej przedstawiono na rysunku 2.

Więcej...

Systemy rozdzielnic teletechnicznych HAGER

Rozdzielnica nn HagerNowe rozdzielnice oferowane przez firmę HAGER umożliwiają łatwe tworzenie instalacji telekomunikacyjnych obok aparatury zabezpieczającej dla instalacji elektrycznych. Potrzeba stosowania takich rozwiązań wynika z niedawnej zmiany przepisów dotyczących wymagań dla budynków publicznych i mieszkalnych wielorodzinnych. Sprawne tworzenie infrastruktury telekomunikacyjnej to przede wszystkim oszczędność czasu dla instalatora, ale także brak konieczności zmian w konstrukcji budynku dla nowych instalacji.

Rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 2012 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 1289) zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ustanawia nowe warunki prowadzenia instalacji telekomunikacyjnej w budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Zgodnie z nowym prawem, instalacja telekomunikacyjna powinna zapewnić świadczenie usług telekomunikacyjnych, możliwość podłączenia do publicznych sieci telekomunikacyjnych oraz powinna być wykonana w sposób gwarantujący możliwość wymiany i instalowania odpowiedniej liczby elementów telekomunikacyjnych. Ma również umożliwić instalację dodatkowej infrastruktury, np. kabli antenowych wraz z osprzętem i urządzeniami telekomunikacyjnymi, bez naruszania konstrukcji budynku.

Więcej...

Nowe rozwiązania w systemie rozdzielnic xEnergy firmy EATON

Firma EATON nieustannie rozwija swoje produkty, aby sprostać rosnącym wymaganiom, stawianym przez użytkowników i producentów rozdzielnic. Ulepszenia te obejmują również system rozdzielnic xEnergy, który jest nieustannie wzbogacany o nowoczesne i praktyczne rozwiązania, zwiększające bezpieczeństwo aplikacji oraz obsługi.

System rozdzielnic xEnergy

Więcej...

Cyfryzacja – ogromne, niewykorzystane możliwości

Rozdzielnica ABB Unigear DigitalRośnie zaufanie do cyfrowych rozwiązań dla przemysłu i energetyki. Firma ABB od lat pokazuje, że cyfryzacja w tym przypadku to nie tylko zabezpieczenia i sterowniki, ale również urządzenia połączone w efektywny system i kompleksowe zarządzanie majątkiem sieciowym.

Cyfryzacja w energetyce sięga do źródeł – do przetwarzania prądu i napięcia. Niedawno ABB otrzymała pierwsze w Polsce zamówienie na rozdzielnicę UniGear Digital. To urządzenie, które łączy funkcje sterowania, pomiarów i komunikacji. W polu rozdzielnicy SN zainstalowane są sensory, które mierzą wielkości prądów i napięć. Dane te zbierane są przez przekaźniki polowe, które dokonują konwersji danych na postać cyfrową, co pozwala na sprawną komunikację między wszystkimi przekaźnikami zainstalowanymi w rozdzielnicy oraz systemem nadrzędnym. Pierwszym użytkownikiem tej rozdzielnicy w Polsce będzie jedna z hut szkła.

Więcej...

System szynoprzewodów Power Xpert firmy EATON w zakresie prądów znamionowych 25-6300 A

Szynoprzewody EATON typu MPSzynoprzewody Power Xpert® firmy EATON to propozycja dla osób poszukujących wysokich parametrów technicznych i atrakcyjnej konstrukcji. Stały rozwój od ponad 30 lat gwarantuje ekonomiczne i niezawodne rozwiązania, które rozwinęły się w szerokim zakresie i mogą być zastosowane praktycznie w każdej instalacji.

Szynoprzewody Power Xpert® są integralną częścią produktów oferowanych przez firmę EATON. Uzupełniają zakres wyposażenia stacji zasilających, tj.: rozdzielnic średniego i niskiego napięcia, wyłączników, mechanizmów sterowania silnikiem oraz produktów OEM.

Więcej...

Szafy i obudowy ETA

Szafa modułowa firmy ETA ze stali malowanej proszkowoFirma ASTAT jest dystrybutorem szaf sterowniczych i rozdzielczych oraz różnego typu obudów, m.in. firmy ETA. Firma ETA specjalizuje się w produkcji innowacyjnych szaf i obudów do aplikacji przemysłowych i elektronicznych.

Dzięki długoletniej działalność firma ETA ma ugruntowaną pozycję na rynku włoskim, a także zdobywa rynki światowe poprzez grono partnerów zagranicznych, do których należy również ASTAT. W ofercie firmy znajdują się m.in. rozwiązania szaf sterowniczych szeregowych – model E NUX, pojedynczych typu monoblok – seria E MOX oraz E COMP, szafek naściennych (ST) i skrzynek zaciskowych (SD), pulpitów sterowniczych oraz akcesoriów do tych produktów. Analogiczne rozwiązania są oferowane w wykonaniu ze stali nierdzewnej (gatunek 304L oraz 316L).

Jednym z tzw. flagowych rozwiązań jest szafa szeregowa model E NUX w wersji do samodzielnego montażu „flat-pack" oraz wersja zmontowana, o której informujemy poniżej.

Więcej...

Wyszukiwarka

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

ewydanie

konf bpoz 160x222

 

like Newsletter!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem