Od redakcji 4/2019

EL4 2019 okladka ifaceOd dnia 1 lipca 2017 r. producentów kabli i przewodów z Unii Europejskiej obowiązują nowe przepisy prawne. Określa je rozporządzenie Construction Product Regulation (nr 305/2011 z 9 marca 2011 r.), w skrócie CPR. Rozporządzenie CPR uchyla dotychczasową Dyrektywę 89/106/EWG* i ustanawia zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, w tym kabli i przewodów.

Więcej…

Efektywność energetyczna

Doradcy energetyczni wybrani – rusza nowa usługa pilotażowa KSU

Od połowy września br. 10 podmiotów z całej Polski będzie świadczyć nową usługę doradztwa energetycznego, pomagając mikro- i małym firmom zarządzać efektywnością energetyczną. Usługa skierowana jest do firm, które mają roczne zużycie energii na poziomie nie mniejszym niż 500 GJ (138,9 MWh). Przedsiębiorcy będą z niej mogli skorzystać bezpłatnie.

Więcej...

Sposoby oszczędzania energii – wiedza tylko dla wtajemniczonych

Skuteczne oszczędzanie energii dla wielu konsumentów stanowi problem, ponieważ brakuje rzetelnej informacji w tym zakresie. Tak wynika z ostatnio opublikowanego badania firmy doradczej Accenture na temat globalnego rynku energetycznego (publikacja pt. „New Energy Consumer 2013").

W badaniu wzięło udział 40 tys. konsumentów z 21 krajów, w tym po raz pierwszy 2 tys. małych i średnich przedsiębiorstw z 9 krajów. Przebadano również polskich odbiorców energii (użytkownicy indywidualni i firmy z sektora MŚP), razem zrealizowano 500 wywiadów. Jak się okazuje większość polskich konsumentów odczuwa brak rzetelnych informacji i rozwiązań na temat zarządzania kosztami zużycia energii. Aż 83% z nich uważa doradztwo w zakresie oszczędności energetycznej za ważny czynnik w kształtowaniu zaufania do sprzedawców energii. 17% wszystkich odbiorców rozważa zmianę dostawcy energii elektrycznej w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Znaczna większość konsumentów, w tym MŚP, jest zainteresowana inwestycjami pozwalającymi zaoszczędzić wykorzystywaną energię. Jednakże jak wynika z badania, 51% odbiorców energii nie planuje w najbliższych miesiącach wydatków związanych z inwestowaniem w oszczędnościowe technologie i rozwiązania, ponieważ nie wierzy, że przyniosą one rzeczywiste efekty.

Więcej...

System zarządzania energią – Sentron Powermanager

     Nowy standard ISO 50001 za główny cel przyjmuje nieustanne podnoszenie efektywności energetycznej organizacji lub fi rmy, tak by nie tylko obniżyć koszty zużycia energii, ale również zdecydowanie wpływać na zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych obciążających środowisko naturalne.

 

     Standard ISO jest nową wytyczną określającą, w jaki sposób poprawnie stworzyć system zarządzania energią. Opisuje wymagania dotyczące jego planowania, wdrożenia, utrzymania i dalszego doskonalenia. Ogólny przegląd procesu wdrażania ISO 50001 jest przedstawiony na rys. 1. Standard ISO 50001 bazuje na normie EN 16001:2009, która również precyzyjnie określa uwarunkowania programu budowy systemu zarządzania i procesów niezbędnych do poprawy efektywnego wykorzystywania energii w przedsiębiorstwach. System Sentron Powermanager wprowadzony na rynek przez SIEMENSA uwzględnia w swojej architekturze wymagania powyższych standardów. Dostarcza on użytkownikowi nowe możliwości w zakresie analizowania i raportowania bilansów energetycznych w dużych przedsiębiorstwach lub małych fi rmach.

 

 

2013-04-55-1

Rys. 1. Schemat wdrażania systemu zarządzania energią zgodny z ISO 50001

 

 

Opis systemu

     Sentron Powermanager obejmuje dostawę systemu do zbierania i przetwarzania oraz wyświetlania i archiwizacji danych o zasobach energetycznych. Dane te są przesyłane głównie przez urządzenia monitorujące Sentron PAC lub wyłączniki 3WL i 3VL połączone z systemem za pośrednictwem sieci Ethernet. Możliwa jest także prosta integracja urządzeń innych producentów. Sentron Powermanager oferuje w standardzie rozwiązanie do zarządzania energią, które zapewnia użytkownikom korzystanie z następujących funkcjonalności:

 • gromadzenia danych mierzonych zmiennych z zainstalowanych urządzeń;
 • tabelarycznego wyświetlania zmierzonych zmiennych pobranych z urządzeń w standardowych modułach zdefi niowanych dla PAC1500, PAC3100, PAC3200, PAC4200 i SENTRON WL i VL;
 • wyświetlania mierzonych zmiennych nawet z urządzeń innych fi rm przez ogólny sterownik Modbus;
 • archiwizacji mierzonych zmiennych;
 • monitorowania statusu i limitu, generowania odpowiednich alarmów po przekroczeniu ustalonego progu;
 • wyświetlania krzywej obciążenia w oparciu o dane archiwalne;
 • raportowego centrum kosztowego na podstawie określonych taryf i danych archiwalnych o zużyciu energii lub innych danych dotyczących energii;
 • analizy zużycia, wykrywania szczytów obciążenia, porównania zużycia w różnych okresach;
 • monitorowania zużycia zasobów energetycznych;
 • przewidywanej kalkulacji zapotrzebowania mocy na podstawie wartości mocy z alertami o przekroczeniach dopuszczalnych limitów;
 • możliwości sterowania elementami systemu, np: wysyłania komend do zrzutu obciążenia;
 • serwera OPC.

 

 

2013-04-56-1

Rys. 2. Struktura sieciowa systemu Sentron Powermanager

 

 

Konfiguracja systemu Powermanager

     Na rys. 2 przedstawiono elementy niezbędne do implementacji Sentron Powermanagera wraz z propozycją możliwych rozwiązań. Na rysunku urządzenia są podłączone bezpośrednio do komputera za pomocą Ethernetu. W standardowej wersji programu użytkownik otrzymuje oddzielnie przygotowane sterowniki dla następujących urządzeń:

 • PAC1500 (podłączony przez bramkę) (licznik energii czynnej/ biernej z MID);
 • PAC3100 (podłączony przez bramkę);
 • PAC3200;
 • PAC4200;
 • 3WL / 3VL (podłączonych przez COM11/COM16 wraz z bramą);
 • 3VL (podłączonych przez COM21 wraz z bramą).

     Urządzenia innych producentów mogą być również integrowane przez ogólny sterownik Modbus. Zebrane dane są archiwizowane na centralnym serwerze i w razie potrzeby przygotowane do dalszych analiz. Monitorowanie i generowanie komunikatów jest obsługiwane poprzez serwer. Dane mogą być wizualizowane w standardzie przy użyciu klientów systemu Windows (rys. 3), a opcjonalnie również przez klienta sieciowego.

 

 

2013-04-56-2

Rys. 3. Interfejs użytkownika programu Sentron Powermanager

 

 

Funkcjonalność systemu Powermanager

     SENTRON Powermanager jest skalowalnym systemem zarządzania energią, który zbiera i archiwizuje dane energetyczne i wyświetla je w odpowiednio przygotowanej formie. Ponadto oprogramowanie oferuje funkcję menadżera raportów, mającą na celu przydzielenie kosztów zużycia energii do odpowiednich centrów kosztowych MPK wraz z obliczeniami dodatków zdefi niowanych na podstawie taryf. Elementy oprogramowania Sentron Powermanager są rozbudowane i obejmują najbardziej zróżnicowane wymagania użytkowników.

 

Wybrane przykłady funkcjonalności

Zbieranie i wyświetlanie wartości mierzonych

     Za pomocą urządzeń wcześniej zdefi niowanych, zgrupowanych technologicznie lub specyfi kowanych według uznania użytkownika (PAC3100 i PAC3200, PAC4200, 3WL/3VL), są zbierane i gromadzone dane. Użytkownicy uzyskują przegląd mierzonych zmiennych dostarczanych przez urządzenia w centralnym punkcie bez skomplikowanych działań konfi - guracyjnych. Techniczne zgrupowanie ułatwia szybką lokalizację mierzonych zmiennych bez dodatkowego przeciążania systemu. Użytkownicy mogą kojarzyć mierzone zmienne za pośrednictwem dowolnie konfi gurowalnej listy mierzonych wartości i wyświetlać je w przeglądzie, który jest istotny dla indywidualnych aplikacji.

 

Zbieranie „online” mierzonych wartości z dowolnego urządzenia obsługującego Modbus

     Urządzenia z ogólnym sterownikiem Modbus mogą być włączone do systemu bez większych trudności. Podobnie jak w przypadku standardowych urządzeń SIEMENSA do monitorowania energii użytkownicy mają możliwość implementacji innych urządzeń Modbus, które dostarczają dane energetyczne o takich mediach, jak np. woda czy gaz. Użytkownicy mają również możliwość zbierania i archiwizowania danych nieelektrycznych poprzez ogólny sterownik Modbus, który umożliwia przypisanie jednostek mierzonej zmiennej innych niż dostępny i zdefi niowany wcześniej klucz.

 

 

2013-04-56-3

Rys. 4. Konfi gurator baz danych

 

 

Archiwizacja danych

     Mierzone dane są archiwizowane w dostarczonej bazie danych, najważniejsze wartości pomiarowe są archiwizowane domyślnie, ale każda wartość może być archiwizowana opcjonalnie poprzez odpowiednie zaznaczenie (rys. 4). Powermanager, wyposażony w szereg narzędzi usprawniających modyfi kację i pracę nad bazami danych, daje dużą elastyczność dzięki opcji archiwizacji wszelkich wartości pomiarowych, które są przygotowywane do późniejszej analizy. Dane mogą być w każdej chwili przetwarzane i eksportowane do innych systemów.

 

Alarmowanie i monitoring

     Menadżer alarmowania i monitoring ostrzegają i generują do systemu informacje o przekroczeniu limitów lub innych nieprawidłowościach (rys. 5). Klasy ostrzeżeń mogą być ustalane indywidualnie. Przegląd wszystkich zdarzeń historycznych w systemie jest możliwy za pomocą centralnej listy wiadomości wraz z narzędziami do fi ltrowania i sortowania. Możliwość analizy komunikatów o błędach w dłuższej perspektywie czasowej poprzez archiwizowanie wszystkich wiadomości pozwala na głębszą analizę zakłóceń i pomaga podjąć trafne decyzje w celu ich usunięcia.

 

 

2013-04-57-1

Rys. 5. Monitor alarmów

 

 

(...)

 

Łukasz Bancarzewski
SIEMENS
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Pełna wersja artykułu w EI 05/2013.

 

Etykietowanie energetyczne

Celem etykietowania energetycznego jest oddziaływanie na świadomość konsumentów dotyczącą rzeczywistego zużycia energii przez produkty i wynikających z tego skutków. Etykietowanie wpływa na podejmowane przez nich decyzje dotyczące zakupu energooszczędnych i przyjaznych środowisku urządzeń.

Od 20 lipca 2011 r. państwa członkowskie mają obowiązek stosowania przepisów nowej dyrektywy 2010/30/UE, która zastępuje dyrektywę 92/75/EWG. Celem dyrektywy 2010/30/UE jest rozszerzenie etykietowania, ograniczonego dotychczas jedynie do urządzeń gospodarstwa domowego, na wszystkie produkty związane z energią, których stosowanie lub instalacja oferują znaczny potencjał oszczędności energii (z wyłączeniem środków transportu). W rezultacie etykietowaniem objęta zostanie większa liczba produktów oraz stworzone zostaną zharmonizowane podstawy stosowania przez państwa członkowskie procedury zamówień publicznych i zachęt do zakupu produktów efektywnych energetycznie. Zgodnie z art. 11 dyrektywy 2010/30/UE Komisji Europejskiej powierzone zostały uprawnienia do przyjęcia środków wykonawczych do ww. dyrektywy w formie aktów delegowanych, na okres 5 lat, począwszy od 19 czerwca 2010 r., które mają bezpośrednią moc wiążącą.

Więcej...

Sterowanie oświetleniem

Sterowanie oświetleniem

Optymalizacja oświetlenia parkingu hotelowego


40a

 

Potrzeby użytkownika

Zarządzający hotelem chce zoptymalizować oświetlenie parkingu i kontrolować koszty energii. Chciałby także zwiększyć wygodę i bezpieczeństwo gości hotelowych.

 

Więcej...

Sterowanie oświetleniem

Sterowanie oświetleniem w budynku biurowym za pomocą czujników obecności

 

46

 

Potrzeby użytkownika
Zarządzający budynkiem biurowym chce zmniejszyć koszty energii elektrycznej. Pomieszczenia powinny być oświetlone tylko wtedy, gdy są rzeczywiście używane i w zależności od natężenia światła dziennego.

 

Zalecenia
Hol wystawowy i pomieszczenia biurowe powinny być wyposażone w czujniki ruchu, które:
− włączą oświetlenie, gdy wykryją czyjąś obecność lub gdy jasność światła dziennego spadnie poniżej ustawionego poziomu;
− wyłączą oświetlenie, gdy jasność światła dziennego wzrośnie powyżej ustawionego poziomu nawet wtedy, gdy wewnątrz są obecni ludzie. Sale konferencyjne są wyposażone w czujniki obecności z możliwością zdalnego sterowania, które załączają oświetlenie w zależności od obecności i jasności oświetlenia dziennego oraz umożliwiają ręczne, zdalne ustawienie jasności oświetlenia.

 

Produkty zwiększające efektywność energetyczną
• Czujnik ruchu CDP ARGUS umożliwia ustawienie oświetlenia w zakresie od 10 do 1000 lx.
• Wykrywa najmniejszy ruch w promieniu 14 m, gdy jest zainstalowany na wysokości 2,5 m.
• Dzięki dwóm wyjściom przekaźnikowym można sterować nie tylko oświetleniem, ale także innymi urządzeniami (HVAC: ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja) za pomocą tylko jednego wyłącznika jednobiegunowego C60N.
• Możliwe jest ręczne załączenie i wyłączenie oświetlenia w każdej chwili za pomocą przycisku.

 

Korzyści z zastosowanej technologii
− Automatyka zapewnia znaczącą oszczędność energii.
− Możliwe są dodatkowe oszczędności energii w przypadku podłączenia do systemu także ogrzewania i klimatyzacji stosując np. dodatkowo oszczędny tryb nocny, gdy w pomieszczeniach nie ma ruchu.

 

 

Sterowanie oświetleniem w garażu

 

47

 

Potrzeby użytkownika
Właściciel domu chce poprawić komfort bez zwiększania rachunku za energię.

 

Zalecenia
Należy ustawić czas oświetlenia wszystkich przejść na minimum za pomocą wyłącznika czasowego, który:
− wyłączy jedną lub więcej lamp bez potrzeby stosowania łączników schodowych (funkcja przekaźnika impulsowego); i podtrzyma załączenie oświetlenia przez ustawiony czas;
− wyłączy je automatycznie;
− pozwoli na stałe załączenie w razie potrzeby;
− zwiększy bezpieczeństwo dzięki funkcji „Ostrzeżenie przed wyłączeniem”.

 

Produkty zwiększające efektywność energetyczną
Rozwiązanie polega na wykorzystaniu wyłącznika czasowego MINt.
• Czas podtrzymania pomiędzy załączeniem i automatycznym wyłączeniem można ustawiać w zakresie od 0,5 do 20 min.
• Jeśli przycisk zostanie wciśnięty na czas dłuższy niż 2 sekundy, czas podtrzymania będzie stały i równy 1 godzinę.
• Wyłączniki czasowe MINt mogą sterować oświetleniem o mocy do 3600 W.
• Zintegrowana funkcja „przekaźnika impulsowego” umożliwiająca załączenie lub wyłączenie oświetlenia poprzez krótkie przyciśnięcie przycisków sterujących.
• Automatyczny wybór połączenia przycisków sterujących ułatwia instalację.
• Mechaniczna kompatybilność z szyną grzebieniową ułatwia instalację na szynie symetrycznej w rozdzielnicy.
• Możliwość podłączenia równolegle 30 podświetlanych przycisków (pobór prądu do 150 mA).
• Zintegrowana funkcja „Ostrzeżenie przed wyłączeniem” ostrzega, poprzez pulsujące światło, że oświetlenie ma zostać wkrótce wyłączone.

 

Korzyści z zastosowanej technologii
− Automatyka zapewnia oszczędność i komfort użytkowania za pomocą cicho pracujących elektronicznych wyłączników czasowych.
− „Przekaźnik impulsowy” redukuje czas załączenia obciążenia.
− Różne tryby pracy wymuszonej (ciągły, długotrwały) dostosowane są do różnych możliwych prac w garażu, np. długotrwałe naprawy.
− Większe bezpieczeństwo użytkownika dzięki funkcji „Ostrzeżenie przed wyłączeniem”.

 

 

Na podstawie materiałów firmy SCHNEIDER ELECTRIC Polska

Sterowanie oświetleniem

Automatyczne sterowanie oświetleniem w domu za pomocą czujników ruchu

 

60

 

Potrzeby użytkownika
Rodzice chcieliby zmniejszyć zużycie energii na oświetlenie, poprawiając równocześnie komfort i bezpieczeństwo w sytuacjach, gdy dzieci przechodzą przez korytarz wejściowy, małe korytarze, garaże, pralnie i … gdy mają zajęte ręce.

 

Zalecenia
Czujniki ruchu Unica załączają oświetlenie automatycznie tam, gdzie jest ono potrzebne. Można je montować wewnątrz budynków w instalacjach podtynkowych lub natynkowych, a także łatwo zainstalować w miejscu klasycznego łącznika bez konieczności zmian oprzewodowania.

Więcej...

Wyszukiwarka

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

ewydanie

konf bpoz 160x222

 

like Newsletter!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem