Od redakcji 7-8/2017

Szanowni Państwo,Okladka
Od nowego roku czasopismo „Elektroinstalator” będzie miało nowego wydawcę. Opiekuńcze skrzydła nad tym najstarszym w branży elektroinstalacyjnej tytułem roztoczyło Wydawnictwo SIGMA-NOT.

Więcej…

Efektywność energetyczna

Tryb czuwania – fakty i mity

2014-03-38-1W publikacjach dotyczących efektywności energetycznej i marnotrawienia energii bardzo często przywoływany jest fakt pracy urządzeń w tzw. trybie czuwania. Zdarza się nawet, że jest on stawiany jako główny winowajca wysokich rachunków za energię elektryczną w gospodarstwach domowych. Czy w rzeczywistości tak jest?

 

W każdym gospodarstwie domowym można znaleźć szereg urządzeń pracujących w tzw. trybie czuwania (ang. standby). Urządzenia w tym trybie są podłączone do sieci zasilającej, ale nie wykonują żadnej pracy z punktu widzenia użytkownika. Ich jedynym zadaniem jest oczekiwanie na sygnał włączenia – czy to przyciskiem na obudowie, czy też pilotem.

Więcej...

Efektywność energetyczna w oświetleniu

2013-12-48-1Z jednej z wielu definicji efektywności energetycznej wynika, że jest to takie wykorzystanie energii, w rezultacie którego do dostarczenia lub wytworzenia określonych produktów czy usług wykorzystuje się możliwie minimalne jej ilości. Efektywne energetycznie oświetlenie to takie, które zapewnia uzyskanie pożądanego poziomu oświetlenia przy minimalnym zużyciu energii elektrycznej.

 

Poprawa efektywności energetycznej uzyskiwana jest najczęściej poprzez zastosowanie nowych technologii lub procesów produkcyjnych. W przypadku oświetlenia wpływ na efektywność energetyczną miały i mają po dziś dzień świetlówki fluorescencyjne oraz najnowsze osiągnięcia w dziedzinie technologii LED, która zajmuje coraz bardziej znaczącą pozycję w oświetleniu architektonicznym, przemysłowym, biurowym jak i konsumenckim – czyli w gospodarstwach domowych.

Więcej...

DEVIreg Touch – najchętniej wybierany termostat do ogrzewania podłogowego

20131108danfoss160Obchodzący właśnie swoje pierwsze urodziny, termostat DEVIreg™ Touch szybko stał się jednym z najchętniej wybieranych termostatów elektrycznego ogrzewania podłogowego. Ceniony za swoje właściwości energooszczędne, z funkcją inteligentnej regulacji temperatury, może przyczynić się do zmniejszenia zużycia energii nawet o 20%, np. w stosunku do stosowanych dotąd urządzeń tego typu. Oprócz oferowanej wcześniej białej obudowy, teraz dostępna jest również czarna wersja kolorystyczna termostatu.

Badania przeprowadzone wśród właścicieli domów i mieszkań wykazały, jak ważna jest wysoka energooszczędność w domowych rozwiązaniach grzewczych. W przypadku oszczędności energii wyniki dla DEVIreg™ Touch są nawet o 12% wyższe niż wyniki modeli konkurencyjnych. Tak wysoka energooszczędność jest możliwa dzięki precyzyjnemu sterowaniu temperaturą pomieszczenia oraz specjalnym funkcjom, takim jak wykrywanie otwartego okna. Ponadto termostat ten można zaprogramować zgodnie z elastycznym planem dnia, dzięki czemu jego działanie jest dopasowane do współczesnego trybu życia użytkowników. Dostępna jest również łatwa w obsłudze „funkcja wakacyjna", która wyłącza ogrzewanie, gdy rodzina przebywa poza domem.

Więcej...

Doradcy energetyczni wybrani – rusza nowa usługa pilotażowa KSU

Od połowy września br. 10 podmiotów z całej Polski będzie świadczyć nową usługę doradztwa energetycznego, pomagając mikro- i małym firmom zarządzać efektywnością energetyczną. Usługa skierowana jest do firm, które mają roczne zużycie energii na poziomie nie mniejszym niż 500 GJ (138,9 MWh). Przedsiębiorcy będą z niej mogli skorzystać bezpłatnie.

Więcej...

Sposoby oszczędzania energii – wiedza tylko dla wtajemniczonych

Skuteczne oszczędzanie energii dla wielu konsumentów stanowi problem, ponieważ brakuje rzetelnej informacji w tym zakresie. Tak wynika z ostatnio opublikowanego badania firmy doradczej Accenture na temat globalnego rynku energetycznego (publikacja pt. „New Energy Consumer 2013").

W badaniu wzięło udział 40 tys. konsumentów z 21 krajów, w tym po raz pierwszy 2 tys. małych i średnich przedsiębiorstw z 9 krajów. Przebadano również polskich odbiorców energii (użytkownicy indywidualni i firmy z sektora MŚP), razem zrealizowano 500 wywiadów. Jak się okazuje większość polskich konsumentów odczuwa brak rzetelnych informacji i rozwiązań na temat zarządzania kosztami zużycia energii. Aż 83% z nich uważa doradztwo w zakresie oszczędności energetycznej za ważny czynnik w kształtowaniu zaufania do sprzedawców energii. 17% wszystkich odbiorców rozważa zmianę dostawcy energii elektrycznej w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Znaczna większość konsumentów, w tym MŚP, jest zainteresowana inwestycjami pozwalającymi zaoszczędzić wykorzystywaną energię. Jednakże jak wynika z badania, 51% odbiorców energii nie planuje w najbliższych miesiącach wydatków związanych z inwestowaniem w oszczędnościowe technologie i rozwiązania, ponieważ nie wierzy, że przyniosą one rzeczywiste efekty.

Więcej...

System zarządzania energią – Sentron Powermanager

     Nowy standard ISO 50001 za główny cel przyjmuje nieustanne podnoszenie efektywności energetycznej organizacji lub fi rmy, tak by nie tylko obniżyć koszty zużycia energii, ale również zdecydowanie wpływać na zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych obciążających środowisko naturalne.

 

     Standard ISO jest nową wytyczną określającą, w jaki sposób poprawnie stworzyć system zarządzania energią. Opisuje wymagania dotyczące jego planowania, wdrożenia, utrzymania i dalszego doskonalenia. Ogólny przegląd procesu wdrażania ISO 50001 jest przedstawiony na rys. 1. Standard ISO 50001 bazuje na normie EN 16001:2009, która również precyzyjnie określa uwarunkowania programu budowy systemu zarządzania i procesów niezbędnych do poprawy efektywnego wykorzystywania energii w przedsiębiorstwach. System Sentron Powermanager wprowadzony na rynek przez SIEMENSA uwzględnia w swojej architekturze wymagania powyższych standardów. Dostarcza on użytkownikowi nowe możliwości w zakresie analizowania i raportowania bilansów energetycznych w dużych przedsiębiorstwach lub małych fi rmach.

 

 

2013-04-55-1

Rys. 1. Schemat wdrażania systemu zarządzania energią zgodny z ISO 50001

 

 

Opis systemu

     Sentron Powermanager obejmuje dostawę systemu do zbierania i przetwarzania oraz wyświetlania i archiwizacji danych o zasobach energetycznych. Dane te są przesyłane głównie przez urządzenia monitorujące Sentron PAC lub wyłączniki 3WL i 3VL połączone z systemem za pośrednictwem sieci Ethernet. Możliwa jest także prosta integracja urządzeń innych producentów. Sentron Powermanager oferuje w standardzie rozwiązanie do zarządzania energią, które zapewnia użytkownikom korzystanie z następujących funkcjonalności:

 • gromadzenia danych mierzonych zmiennych z zainstalowanych urządzeń;
 • tabelarycznego wyświetlania zmierzonych zmiennych pobranych z urządzeń w standardowych modułach zdefi niowanych dla PAC1500, PAC3100, PAC3200, PAC4200 i SENTRON WL i VL;
 • wyświetlania mierzonych zmiennych nawet z urządzeń innych fi rm przez ogólny sterownik Modbus;
 • archiwizacji mierzonych zmiennych;
 • monitorowania statusu i limitu, generowania odpowiednich alarmów po przekroczeniu ustalonego progu;
 • wyświetlania krzywej obciążenia w oparciu o dane archiwalne;
 • raportowego centrum kosztowego na podstawie określonych taryf i danych archiwalnych o zużyciu energii lub innych danych dotyczących energii;
 • analizy zużycia, wykrywania szczytów obciążenia, porównania zużycia w różnych okresach;
 • monitorowania zużycia zasobów energetycznych;
 • przewidywanej kalkulacji zapotrzebowania mocy na podstawie wartości mocy z alertami o przekroczeniach dopuszczalnych limitów;
 • możliwości sterowania elementami systemu, np: wysyłania komend do zrzutu obciążenia;
 • serwera OPC.

 

 

2013-04-56-1

Rys. 2. Struktura sieciowa systemu Sentron Powermanager

 

 

Konfiguracja systemu Powermanager

     Na rys. 2 przedstawiono elementy niezbędne do implementacji Sentron Powermanagera wraz z propozycją możliwych rozwiązań. Na rysunku urządzenia są podłączone bezpośrednio do komputera za pomocą Ethernetu. W standardowej wersji programu użytkownik otrzymuje oddzielnie przygotowane sterowniki dla następujących urządzeń:

 • PAC1500 (podłączony przez bramkę) (licznik energii czynnej/ biernej z MID);
 • PAC3100 (podłączony przez bramkę);
 • PAC3200;
 • PAC4200;
 • 3WL / 3VL (podłączonych przez COM11/COM16 wraz z bramą);
 • 3VL (podłączonych przez COM21 wraz z bramą).

     Urządzenia innych producentów mogą być również integrowane przez ogólny sterownik Modbus. Zebrane dane są archiwizowane na centralnym serwerze i w razie potrzeby przygotowane do dalszych analiz. Monitorowanie i generowanie komunikatów jest obsługiwane poprzez serwer. Dane mogą być wizualizowane w standardzie przy użyciu klientów systemu Windows (rys. 3), a opcjonalnie również przez klienta sieciowego.

 

 

2013-04-56-2

Rys. 3. Interfejs użytkownika programu Sentron Powermanager

 

 

Funkcjonalność systemu Powermanager

     SENTRON Powermanager jest skalowalnym systemem zarządzania energią, który zbiera i archiwizuje dane energetyczne i wyświetla je w odpowiednio przygotowanej formie. Ponadto oprogramowanie oferuje funkcję menadżera raportów, mającą na celu przydzielenie kosztów zużycia energii do odpowiednich centrów kosztowych MPK wraz z obliczeniami dodatków zdefi niowanych na podstawie taryf. Elementy oprogramowania Sentron Powermanager są rozbudowane i obejmują najbardziej zróżnicowane wymagania użytkowników.

 

Wybrane przykłady funkcjonalności

Zbieranie i wyświetlanie wartości mierzonych

     Za pomocą urządzeń wcześniej zdefi niowanych, zgrupowanych technologicznie lub specyfi kowanych według uznania użytkownika (PAC3100 i PAC3200, PAC4200, 3WL/3VL), są zbierane i gromadzone dane. Użytkownicy uzyskują przegląd mierzonych zmiennych dostarczanych przez urządzenia w centralnym punkcie bez skomplikowanych działań konfi - guracyjnych. Techniczne zgrupowanie ułatwia szybką lokalizację mierzonych zmiennych bez dodatkowego przeciążania systemu. Użytkownicy mogą kojarzyć mierzone zmienne za pośrednictwem dowolnie konfi gurowalnej listy mierzonych wartości i wyświetlać je w przeglądzie, który jest istotny dla indywidualnych aplikacji.

 

Zbieranie „online” mierzonych wartości z dowolnego urządzenia obsługującego Modbus

     Urządzenia z ogólnym sterownikiem Modbus mogą być włączone do systemu bez większych trudności. Podobnie jak w przypadku standardowych urządzeń SIEMENSA do monitorowania energii użytkownicy mają możliwość implementacji innych urządzeń Modbus, które dostarczają dane energetyczne o takich mediach, jak np. woda czy gaz. Użytkownicy mają również możliwość zbierania i archiwizowania danych nieelektrycznych poprzez ogólny sterownik Modbus, który umożliwia przypisanie jednostek mierzonej zmiennej innych niż dostępny i zdefi niowany wcześniej klucz.

 

 

2013-04-56-3

Rys. 4. Konfi gurator baz danych

 

 

Archiwizacja danych

     Mierzone dane są archiwizowane w dostarczonej bazie danych, najważniejsze wartości pomiarowe są archiwizowane domyślnie, ale każda wartość może być archiwizowana opcjonalnie poprzez odpowiednie zaznaczenie (rys. 4). Powermanager, wyposażony w szereg narzędzi usprawniających modyfi kację i pracę nad bazami danych, daje dużą elastyczność dzięki opcji archiwizacji wszelkich wartości pomiarowych, które są przygotowywane do późniejszej analizy. Dane mogą być w każdej chwili przetwarzane i eksportowane do innych systemów.

 

Alarmowanie i monitoring

     Menadżer alarmowania i monitoring ostrzegają i generują do systemu informacje o przekroczeniu limitów lub innych nieprawidłowościach (rys. 5). Klasy ostrzeżeń mogą być ustalane indywidualnie. Przegląd wszystkich zdarzeń historycznych w systemie jest możliwy za pomocą centralnej listy wiadomości wraz z narzędziami do fi ltrowania i sortowania. Możliwość analizy komunikatów o błędach w dłuższej perspektywie czasowej poprzez archiwizowanie wszystkich wiadomości pozwala na głębszą analizę zakłóceń i pomaga podjąć trafne decyzje w celu ich usunięcia.

 

 

2013-04-57-1

Rys. 5. Monitor alarmów

 

 

(...)

 

Łukasz Bancarzewski
SIEMENS
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Pełna wersja artykułu w EI 05/2013.

 

Etykietowanie energetyczne

Celem etykietowania energetycznego jest oddziaływanie na świadomość konsumentów dotyczącą rzeczywistego zużycia energii przez produkty i wynikających z tego skutków. Etykietowanie wpływa na podejmowane przez nich decyzje dotyczące zakupu energooszczędnych i przyjaznych środowisku urządzeń.

Od 20 lipca 2011 r. państwa członkowskie mają obowiązek stosowania przepisów nowej dyrektywy 2010/30/UE, która zastępuje dyrektywę 92/75/EWG. Celem dyrektywy 2010/30/UE jest rozszerzenie etykietowania, ograniczonego dotychczas jedynie do urządzeń gospodarstwa domowego, na wszystkie produkty związane z energią, których stosowanie lub instalacja oferują znaczny potencjał oszczędności energii (z wyłączeniem środków transportu). W rezultacie etykietowaniem objęta zostanie większa liczba produktów oraz stworzone zostaną zharmonizowane podstawy stosowania przez państwa członkowskie procedury zamówień publicznych i zachęt do zakupu produktów efektywnych energetycznie. Zgodnie z art. 11 dyrektywy 2010/30/UE Komisji Europejskiej powierzone zostały uprawnienia do przyjęcia środków wykonawczych do ww. dyrektywy w formie aktów delegowanych, na okres 5 lat, począwszy od 19 czerwca 2010 r., które mają bezpośrednią moc wiążącą.

Więcej...

Wyszukiwarka

like Newsletter!

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem